Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Εξοικονομώ: Διευκρινήσεις για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις στις στέγες από το ΥΠΕΝ

Εξοικονομώ: Διευκρινήσεις για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις στις στέγες από το ΥΠΕΝ

Civiltech

Σε απάντηση που εξέδωσε το ΥΠΕΝ με αφορμή σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, έδωσε διευκρινήσεις αναφορικά με το τι προβλέπεται και τι όχι στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στις στέγες μέσω του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ Οίκον".

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός κ. Θωμάς, απαντώντας σε ερώτηση που αφορούσε στην Κάλυψη δαπάνης από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ II» για την αλλαγή στέγης, προώθησε το σημείωμα-απάντηση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ, ενώ ανέφερε:

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κυριάκο, σας κοινοποιούµε το υπ. αρ. πρωτ. 33747/217/6-4-2020 έγγραφο της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ - Τοµέας Ενέργειας, από το οποίο προκύπτει ότι στο πλαίσιo του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», είναι επιλέξιµες οι πρόσθετες αναγκαίες εργασίες ή υλικά για την ολοκληρωµένη υλοποίηση κάθε ενεργειακής παρέµβασης, πλην εργασιών κατασκευής ή τροποποίησης δοµικών στοιχείων (π.χ. στέγης, υποστυλωµάτων), οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τη στατική επάρκεια της κατοικίας και δεν εµπίπτουν στους στόχους του Προγράµµατος, καθώς δεν αφορά στη συνολική ανακαίνιση του κτιρίου.

Επίσης, σας ενηµερώνουµε ότι η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί έναν από τους πυλώνες της πολιτικής του ΥΠΕΝ στον τοµέα της ενέργειας και για τον λόγο αυτό θα εξαντληθεί η δυνατότητα συγχρηµατοδότησης από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ για την περαιτέρω χρηµατοδότηση της εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια, υπό τους όρους επιλεξιµότητας και στόχων που τίθενται από το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα, η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικότητας του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον» αποτελεί αντικείµενο εργασίας για τους αρµόδιους φορείς υλοποίησής του.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

Δείτε παρακάτω τις διευκρινίσεις της αρμοδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΝ με τις οποίες αναλύεται το τι είναι επλέξιμο και τι όχι στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μέσω του εξοικονομώ:

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, και σε ό,τι αφορά σε αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι:

Η υλοποίηση του Προγράμματος στηρίζεται στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ, ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017), κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α’/19.02.2013), που αφορά στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων, και το Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α’/28.07.2016), για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων καθώς και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας, καθώς και την υπ’ αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 (ΦΕΚ Β’ 4003/17.11.2017) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», όπως ισχύει. Η εφαρμογή του Προγράμματος στο πλαίσιο του εν λόγω θεσμικού πλαισίου εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών.

Υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και με τον όρο επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος, επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας), καθώς και οι δαπάνες για το κόστος των δύο (2) ενεργειακών επιθεωρήσεων (προ και μετά των παρεμβάσεων), του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες τεχνικών μελετών που απαιτούν έγκριση στα πλαίσια αδειοδότησης και απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση όπως η μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, η Μελέτη Φυσικού Αερίου, κ.α).

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος δεν εισάγει κάποια πρόσθετη απαίτηση ή εξαίρεση στην ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία (ενδεικτικά ν. 4495/2017, ν. 4067/2012) ενώ αναφέρεται ότι για την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου, ο Ωφελούμενος οφείλει να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και υποχρεούται να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή.

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν σε τέσσερεις (4) κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης. Με στόχο την θερμομονωτική προστασία του κτιριακού κελύφους, επιλέξιμες είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) στην επιστέγαση (είτε αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη), στην εξωτερική τοιχοποιία, στον φέροντα οργανισμό, καθώς και στην οροφή επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου), με επικάλυψη κατά περίπτωση είτε με επιχρίσματα είτε με ελαφρά πετάσματα. Στις επιλέξιμες δαπάνες ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης, όπως εργασίες και πάσης φύσεως υλικά μεταξύ άλλων για απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών). Επίσης περιλαμβάνεται το κόστος εργασίας που γίνεται στο πλαίσιο των επιλέξιμων παρεμβάσεων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών. Θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ) ως προς τις τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας U των δομικών στοιχείων.

Στην περίπτωση μόνωσης υφιστάμενης στέγης, οτιδήποτε αφορά τη θερμομόνωση (υλικά, εργασία και ΦΠΑ) είναι επιλέξιμες δαπάνες για το Πρόγραμμα. Επίσης, επιλέξιμα είναι όλα τα τετραγωνικά μέτρα της στέγης μαζί με τις μαρκίζες και τις τυχόν προεξοχές της στέγης. Όμως, οι παρεμβάσεις που αφορούν στο δομικό σκελετό της στέγης όπως ξυλεία, πέτσωμα κ.τ.λ. δεν είναι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα. Όσον αφορά τα κεραμίδια είναι επιλέξιμα μόνο όταν γίνεται αντικατάστασή τους. Τέλος, ο ωφελούμενος είναι υποχρεωμένος να λάβει τυχόν απαιτούμενες οικοδομικές άδειες ή εγκρίσεις σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Εφόσον οι μελέτες που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας γίνονται στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης, αυτές είναι επιλέξιμες στα όρια των επιλέξιμων δαπανών

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», είναι επιλέξιμες οι πρόσθετες αναγκαίες εργασίες ή υλικά για την ολοκληρωμένη υλοποίηση κάθε ενεργειακής παρέμβασης, πλην εργασιών κατασκευής ή τροποποίησης δομικών στοιχείων (π.χ. στέγης, υποστυλωμάτων), οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τη στατική επάρκεια της κατοικίας και δεν εμπίπτουν στους στόχους του Προγράμματος, καθώς δεν αφορά στη συνολική ανακαίνιση του κτιρίου.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας
Ιωάννα Νίκου

B2Green
By B2Green.gr 20:00, 23/04/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα