Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Εξοικονομώ-Αυτονομώ με Europa

ΣΕΜΠΧΠΑ: Οι Πράξεις Εφαρμογής πρέπει να προκηρύσσονται στην κατηγορία 2 ''Πολεοδομικές & ρυμοτομικές μελέτες''

ΣΕΜΠΧΠΑ: Οι Πράξεις Εφαρμογής πρέπει να προκηρύσσονται στην κατηγορία 2 ''Πολεοδομικές & ρυμοτομικές μελέτες''

Civiltech

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε η σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στη Χαλκίδα από μελετητή με πτυχίο κατηγορίας 2 "Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες". Μετά από έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ, η εν λόγω απόφαση τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε η σύνταξη της ως άνω Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής από μελετητή με πτυχίο κατηγορίας 16 "Τοπογραφικές μελέτες".

Το συγκεκριμένο γεγονός είναι ένα ακόμη παράδειγμα καταστρατήγησης του θεσμικού πλαισίου που κατοχυρώνει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα που αφορούν το πεδίο επαγγελματικής δραστηριοποίησης των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης και οδηγεί ως εκ τούτου στην απώλεια πρόσβασης στην άσκηση θεσμοθετημένων δικαιωμάτων.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης δρώντας άμεσα απέστειλε επιστολή στους αρμόδιους φορείς ζητώντας να ακυρωθεί η τελευταία Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη και να επανέλθει η ορθή Απόφαση περί προκήρυξης της εν λόγω μελέτης στην κατηγορία 2 "Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες", ώστε να έχουν πρόσβαση όλες οι ειδικότητες μηχανικών που σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2018 δικαιούνται να συμμετέχουν. Εξάλλου η Πράξη Εφαρμογής αποτελεί δια νόμου (άρθρο 10, Ν. 4447/2016) αντικείμενο πολεοδομικής μελέτης.

Δείτε την Επιστολή εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο της επιστολής παρακάτω:

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή πράξεων εφαρμογής σε κατηγορία μελετών

Αξιότιμοι κύριοι,

Όπως πληροφορηθήκαμε, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας είχε δημοσιεύσει την έγκριση σύνταξης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στη Χαλκίδα στην κατηγορία 2[1]. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ απέστειλε το υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/6310/65/04.03.2020 έγγραφο[2] , με το οποίο αποφαίνεται ότι οι εργασίες της πράξης εφαρμογής εντάσσονται στην κατηγορία 16. Κατόπιν τούτου, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, τροποποίησε την απόφασή της[3] και ενέκρινε τη σύνταξη της ως άνω μεμονωμένης πράξης εφαρμογής από μελετητή της κατηγορίας 16.

Το αντικείμενο εκπόνησης μελετών Πράξεων Εφαρμογής αποτελεί εκείνη τη βαθμίδα σχεδίου που ολοκληρώνει τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124Α/13-6-1997, άρθρο 1, παρ. 3), η οικιστική οργάνωση και ο πολεοδομικός σχεδιασμός πραγματοποιούνται σε δύο επίπεδα: στο πρώτο επίπεδο περιλαμβάνεται το ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και ΣΧΟΟΑΠ, και στο δεύτερο επίπεδο, που αποτελεί την εξειδίκευση και εφαρμογή του πρώτου, περιλαμβάνεται η πολεοδομική μελέτη και η πράξη εφαρμογής της. Εξ’ ορισμού και θεσμικά, επομένως, η πράξη εφαρμογής αποτελεί αντικείμενο του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Το ίδιο επιβεβαιώνεται στο άρθρο 10 του Νόμου 4447/2016, παρ.1, όπου αναφέρεται ότι «Για την πολεοδόμηση ορισμένης περιοχής απαιτείται η σύνταξη και έγκριση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής το οποίο περιλαμβάνει το Πολεοδομικό Σχέδιο και Πράξη Εφαρμογής». Με το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής εξειδικεύονται, σε κλίμακα πόλης ή οικισμού ή τμημάτων αυτών ή σε ζώνες και περιοχές ειδικών χρήσεων, οι ρυθμίσεις των Τοπικών ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων περί χρήσεων γης και όρων δόμησης και καθορίζονται επακριβώς οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και οικοδομήσιμοι χώροι της προς πολεοδόμηση περιοχής, καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής.

Με αυτό το δεδομένο, το έτος 2000 εγκρίθηκε η Υπ. Απόφαση ΠΕΧΩΔΕ 5731/1146/15.3.2000 (ΦΕΚ 329Β/15-3-2000), με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση αυτών», η οποία ορθώς και σε σύμπνοια με την αναφερόμενη παραπάνω θεσμική πρόβλεψη και ορισμό, εντάσσει την Πράξη Εφαρμογής στο Γ΄ κεφάλαιο της Πολεοδομικής Μελέτης. Προκύπτει, επομένως, ρητώς ότι η εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής αποτελεί αντικείμενο των Πολεοδόμων, δηλαδή μελετητών κατόχων μελετητικών πτυχίων κατηγορίας 2 «πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες».

Το ίδιο έτος (2000) ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση της παραπάνω απόφασης του 2000 περί προδιαγραφών και αμοιβών πολεοδομικών μελετών. Μετά από 7 χρόνια (έτος 2007) εκδικάστηκε η υπόθεση από το ΣτΕ, απορρίπτοντας την αίτηση του αιτούντος Συλλόγου (Απόφαση του ΣτΕ 3736/2007, Δ΄ τμήμα), διατηρώντας έτσι την αρχική σύλληψη του νομοθέτη περί ένταξης του αντικειμένου των μελετών Πράξεων Εφαρμογής στο μελετητικό αντικείμενο της κατηγορίας 2.

Μεταξύ της Υπ. Απόφασης ΠΕΧΩΔΕ 5731/1146/15.3.2000 και της απόφασης του ΣτΕ 3736/2007 μεσολάβησε το 2005 η ψήφιση του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42Α/22-2-2005) και σε συνέχεια αυτού (το ίδιος έτος) ο «Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών» (Απόφ. ΔΜΕΟ/α/ο/12557/9-8-2005, ΦΕΚ 1162Β/22-8-2005) όπου για «ανεξήγητο» λόγο και ενάντια σε κάθε νομιμότητα οι Πράξεις Εφαρμογής συμπεριλήφθησαν στις τοπογραφικές εργασίες (βλ. συγκεκριμένα «Άρθρο ΤΟΠ14. Εφαρμογές ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών», σελ. 21 Κανονισμού ή σελ. 16145 του ΦΕΚ). Στην ίδια λογική εγκρίθηκε και ο «Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (Αποφ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/16- 05-2017, ΦΕΚ 2519Β/20-07-2017).

Κατόπιν της έκδοσης της Απόφασης του ΣτΕ, αντί να υπάρξει τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών ως απόρροια αυτής, οι Πράξεις Εφαρμογής που προκηρύχθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3316/05 τα χρόνια που ακολούθησαν, προκηρύχθηκαν καταχρηστικά και μη σύννομα στην κατηγορία 16 «τοπογραφικές μελέτες» αντί στην κατηγορία 2 «πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες».

Τα παραπάνω αποτελούν ένα ακόμη παράδειγμα καταστρατήγησης του θεσμικού πλαισίου που κατοχυρώνει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα που αφορούν άμεσα το πεδίο επαγγελματικής δραστηριοποίησης των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης και οδηγεί ως εκ τούτου στην απώλεια πρόσβασης στην άσκηση θεσμοθετημένων δικαιωμάτων.

Τούτο δε είναι πρόδηλο καθώς με το Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/05.11.2018) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», ορίζεται ότι ο Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης έχει δικαίωμα εκπόνησης «Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής» (άρθρο 12, παρ. 2ι).

Ο αποκλεισμός της επαγγελματικής κατηγορίας των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης από την άσκηση ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ενώ από την άσκηση αυτών δεν αποκλείονται άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, συγγενείς με την αποκλειόμενη, ή, έστω, διαφέρουσες από αυτήν, όχι αρκετά, ώστε να δικαιολογείται η άνιση αυτή μεταχείριση, συνιστά ανισότητα ως προς την εφαρμογή της αρχής της επαγγελματικής ελευθερίας.

Συνεπώς η προκήρυξη των πράξεων εφαρμογής στην κατηγορία 16, στην οποία οι Μηχανικοί Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχουν προς το παρόν πρόσβαση, συνιστά αθέμιτο περιορισμό της επαγγελματικής ελευθερίας. Περαιτέρω δε, συνιστά περιορισμό του αριθμού μελετητών που δικαιούνται να συμμετέχουν και επομένως μείωση του ανταγωνισμού, γεγονός που δεν συνηγορεί στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Σημειώνεται ότι ο νομοθέτης, στο Π.Δ. 99/2018, έχει αναγνωρίσει το συγκεκριμένο επαγγελματικό δικαίωμα και το αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο στις ειδικότητες μηχανικών που έχουν πρόσβαση στην κατηγορία 2 (μηχανικοί χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, αγρονόμοι-τοπογράφοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες). Συνεπώς η προκήρυξή τους στην κατηγορία 2 επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων μηχανικών που έχουν πρόσβαση στην κατηγορία 2, ενώ αντίθετα η προκήρυξή τους στη 16 αποκλείει τους μηχανικούς χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να ακυρώσετε τη μη σύννομη υπ' αρίθμ. 53312/959 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη και να επαναφέρετε την ορθή υπ' αρίθμ. 107023/1790 περί προκήρυξης της εν λόγω μελέτης στην κατηγορία 2.

Επιφυλασσόμαστε της χρήσης κάθε νόμιμου μέσου για την διαφύλαξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων και οικονομικής ελευθερίας των μελών μας.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος
Αιμιλία Αλεξανδροπούλου

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Κουκούλας

1 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A0%CE%977%CE%9B%CE%97-%CE%A3%CE%A9%CE%96?inline=true
2 https://www.psdatm.gr/images/pdf/-22-04-03-20--.PDF
3 https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%939%CE%9E7%CE%9B%CE%97-%CE%94%CE%97%CE%A8?inline=true

B2Green
By B2Green.gr 09:14, 06/05/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα