Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Νέο έργο H2020 του CluBE για το δασικό τομέα και τις ψηφιακές λύσεις

Νέο έργο H2020 του CluBE για το δασικό τομέα και τις ψηφιακές λύσεις

Civiltech

Το έργο ROSEWOOD4.0 αξιοποιεί ψηφιακές λύσεις και ενισχύει τη μεταφορά γνώσης για τη διασύνδεση των εμπλεκομένων μερών της αλυσίδας αξίας των δασικών προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της διακίνησης δασικής ξυλείας στην Ευρώπη.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στηρίζεται στο δίκτυο ROSEWOOD, το οποίο αποτελείται από περιφερειακούς κόμβους για τη βιώσιμη διακίνηση δασικής ξυλείας. Το ROSEWOOD4.0 επεκτείνει το υφιστάμενο δίκτυο γεωγραφικά αλλά και θεματικά, με νέα εργαλεία και λύσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Μέσω του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, που αποτελεί έναν από τους εταίρους του έργου, στο ROSEWOOD4.0 συμπεριλαμβάνεται και η Δυτική Μακεδονία.

Το ROSEWOOD4.0 επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση και τα ψηφιακά εργαλεία για τη μεταφορά γνώσης, την κατάρτιση και την επιχειρηματική καθοδήγηση (coaching), επιτρέποντας στους επαγγελματίες να μοιράζονται τεχνογνωσία με προστιθέμενη αξία. Το έργο προσφέρει στους φορείς οι οποίο δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα αξίας της δασικής ξυλείας ευκαιρίες για ανταλλαγή καλών πρακτικών. Επίσης, παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών.

Η εστίαση σε ψηφιακές πλατφόρμες και λύσεις κατάρτισης με ψηφιακά μέσα, προσφέρει στο δασικό τομέα μια λύση στο ζήτημα της προσαρμογής του στην αξιοποίηση σύγχρονων λύσεων ΤΠΕ,  στο οποίο ακόμη υστερεί σημαντικά. Αυτό συμβάλλει στην αντιμετώπιση δύο μεγάλων προκλήσεων: τη διακίνηση δασικής ξυλείας στην Ευρώπη, δηλαδή την πρόσβαση σε πρωτογενείς πόρους και τη διαφάνεια της εν λόγω αγοράς.

Το ROSEWOO4.0 θα αντιμετωπίσει τα προαναφερθέντα ζητήματα ξεκινώντας από τη βάση, δηλαδή τον πρωτογενή τομέα και θα βελτιώσει τη μεταφορά καινοτομίας και επιχειρηματικών μοντέλων σε διαπεριφερειακό επίπεδο, για τη βιώσιμη και οικονομική ανάπτυξη του δασικού τομέα προς όφελος των αγροτικών περιοχών, των κοινοτήτων και των περιφερειών.

Το έργο θέτει τέσσερις βασικούς στόχους:

i) ενίσχυση και διατήρηση των κόμβων διακίνησης ξύλου ως πλατφόρμες συνεργασίας και δίκτυα καινοτομίας σε πέντε κύριες ευρωπαϊκές περιοχές ,
ii) μεταφορά και διάχυση πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με βέλτιστες πρακτικές, καινοτομίες και ερευνητικά ευρήματα τα οποία σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα του τομέα,
iii) προσδιορισμός και ανάπτυξη συνεργασιών και καινοτόμων πρακτικών μεταξύ όλων των παραγόντων και υποστήριξη της αξιοποίησης των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών·
και iv) υποστήριξη του σχεδιασμού νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για τη βιώσιμη κινητοποίηση δασικής ξυλείας μέσω της στοχευμένης κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων με χρήση ψηφιακών μέσων.

Το ROSEWOOD4.0 ομαδοποιεί περιφέρεις με δασική ξυλεία σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση και τα κοινά τους χαρακτηριστικά για να δημιουργήσει πέντε περιφερειακούς κόμβους διακίνησης ξύλου:

  • Βόρεια Ευρώπη (Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Βαλτικές χώρες, Δανία),
  • Κεντρική-Δυτική Ευρώπη (Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία),
  • Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη (Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουκρανία),
  • Νοτιοδυτική Ευρώπη (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Νότια Γαλλία) και
  • Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβενία).

Με την αξιοποίηση λύσεων που βασίζονται στις ΤΠΕ, το ROSEWOOD4.0 θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της δασικής βιομηχανίας και στη ζωτική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών εντός της Ευρωπαϊκής Βιοοικονομίας.

Πληροφορίες για το έργο

Το ROSEWOOD4.0 αποτελείται από μια κοινοπραξία 21 εταίρων σε 18 ευρωπαϊκές χώρες. Η κοινοπραξία, που συντονίζεται από το Steinbeis-Europa-Zentrum, περιλαμβάνει ενδιάμεσους φορείς, διεθνή και περιφερειακά δίκτυα, ερευνητικά ιδρύματα και ενώσεις. Το ROSEWOOD4.0 είναι μια διετής χρηματοδοτούμενη δράση συντονισμού και υποστήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης RUR 2019 “Thematic networks compiling knowledge ready for practice”, με αριθμό επιχορήγησης 862681.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:52, 06/05/2020