Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τελευταια νεα

Αυθαίρετα: Πάρτε μέρος σε ερωτηματολόγιο-παρέμβαση • Τι πρέπει να γίνει με την παράταση

Δασικοί χάρτες & Κτηματολόγιο: Οι τελικές διατάξεις του νέου Ν/Σ

Δασικοί χάρτες & Κτηματολόγιο: Οι τελικές διατάξεις του νέου Ν/Σ

Civiltech

Δείτε παρακάτω τις διατάξεις που αφορούν στους δασικούς χάρτες και το Κτηματολόγιο, όπως ψηφίστηκαν στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ "Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις" (δείτε το ΦΕΚ εδώ):

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Άρθρο 48
Ρυθμίσεις για τη διαδικασία ανάρτησης, κύρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

1. α. Στο τέλος της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α' 289) προστίθεται η φράση: «ή είναι περιοχές βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α' 33), ως προς τα ακίνητα επί των οποίων έχουν εγκατασταθεί επιχειρήσεις, κατόπιν ισχυουσών αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας ή βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων πληροφοριακού χαρακτήρα του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών ότι δεν εμπίπτουν σε δάσος ή δασική έκταση.»

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις ή ως εκτάσεις των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 ή κατά τη διαδικασία κατάρτισης δασικού χάρτη ή αναμόρφωσης κυρωμένου δασικού χάρτη και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες εφόσον διατηρούν τη χρήση που τους αποδόθηκε. Διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου είναι ιδίως:
α. πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας, όπως: αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν (κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες, διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), διανομές και αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες ή αποφάσεις Υπουργού ή Νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων που έχουν αποδοθεί για γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση, αμπελουργικά και ελαιουργικά κτηματολόγια και
β. πράξεις που εκδόθηκαν με σκοπό τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας, όπως απαλλοτριώσεις με σκοπό την εγκατάσταση βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας ή άδειες εγκατάστασης ή/και λειτουργίας βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας».

γ. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α' 289) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011 (Α' 249), οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμη κι εάν δεν έχουν υλοποιηθεί, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας μόνον για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά τον χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010 (Α' 182) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α' 289), που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις αυτού, απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίμακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συμπληρωθεί με τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των πρόσφατων και ιστορικών αεροφωτογραφιών, τις διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α' 289) ή άλλες πράξεις που οδηγούν σε νόμιμη μεταβολή του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, καθώς και τα λοιπά διαθέσιμα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί τον δασικό χάρτη.»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α' 182) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.»

4. Μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος κάθε Διεύθυνση Δασών εξετάζει αιτήσεις για διόρθωση προδήλων σφαλμάτων των δασικών χαρτών οι οποίες έχουν υποβληθεί σ' αυτές. Εάν τα προβαλλόμενα σ' αυτές σφάλματα δεν εμπίπτουν στην περιοριστική απαρίθμηση της υπ' αρ. 153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος (Β' 1366), η αρμόδια Διεύθυνση Δασών διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) προκειμένου να εξετασθεί ως υποβληθείσα αντίρρηση, κοινοποιώντας το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο και παρέχοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την καταβολή του σχετικού παραβόλου, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται. Εάν καταβληθεί το παράβολο εντός της ως άνω προθεσμίας ή εάν, βάσει της φύσεως του προβαλλομένου σφάλματος, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το αίτημα για διόρθωση προδήλου σφάλματος λογίζεται ως υποβληθείσα αντίρρηση και επέρχονται όλες οι σχετικές συνέπειες αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης».

5. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 προστίθεται παράγραφος 8.α., ως εξής:

«8.α. Σε περίπτωση που αίτηση για διόρθωση προδήλου σφάλματος, η οποία είχε υποβληθεί εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος, απορρίφθηκε για τον λόγο ότι το προβαλλόμενο σφάλμα δεν ενέπιπτε στην περιοριστική απαρίθμηση της υπ' αρ. 153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος (Β' 1366), η αρμόδια Διεύθυνση Δασών διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), ώστε αυτή να εξετασθεί ως υποβληθείσα αντίρρηση και επέρχονται όλες οι σχετικές συνέπειες αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη λήξης της θητείας των μελών των ΕΠ.Ε.Α., με πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα ανωτέρω συγκροτούνται εκ νέου προκειμένου να εξετάσουν τις περιπτώσεις αυτές εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων και των λοιπών στοιχείων της παραγράφου 9 του άρθρου 17, ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17, συμπληρώνεται και διορθώνεται από την οικεία Διεύθυνση Δασών ή σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο», το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αντιρρήσεων ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα από τις ΕΠ.Ε.Α..»

7. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Μετά τη μερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη η αναμόρφωσή του επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 8.α. του άρθρου 17 και της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του παρόντος, καθώς και του επομένου εδαφίου.

Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στον δασικό νόμο, σύμφωνα με πράξεις των αρμοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας ή με δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, καθώς και με δικαστικές αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των περιπτώσεων 5α' και 5β' του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α' 289) όπως ισχύει, είτε με διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α' 289) που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη και δεν απεικονίζονται σε αυτόν ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του».

8. α. Μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 παρεμβάλλεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση, για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων, αντί για το ανωτέρω πιστοποιητικό στο σχετικό συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της απόφασης αυτής με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., επί του οποίου ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη επειδή δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A' 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου ή, αν δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος, επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη όπου απεικονίζεται το ακίνητο στο οποίο αφορά η συμβολαιογραφική πράξη και όπου εμφαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας».

9. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες αποτύπωσης στον δασικό χάρτη των στοιχείων του άρθρου 23, καθώς και των διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α' 289).»

10. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος αναμορφώνονται υποχρεωτικά οι μερικώς ή ολικώς κυρωθέντες και οι αναρτηθέντες δασικοί χάρτες, όπως και οι δασικοί χάρτες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτούς διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία, αντίστοιχα. Η αποτύπωση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο των πράξεων αυτών και των οριογραμμών τους γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, και λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπόψη ιδίως οι ψηφιοποιημένες απεικονίσεις τους που έχουν γίνει από κάθε αρμόδια υπηρεσία ή από φορείς στους οποίους οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέθεσαν το σχετικό αντικείμενο, καθώς και το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., το οποίο περιήλθε στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γγ' της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3895/2010 (Α' 206), χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια θεώρησης, επεξεργασίας ή συμπλήρωσης αυτού. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του Κτηματολογίου, ιδίως στις περιοχές όπου έχει γίνει ανάρτηση ή πρώτη εγγραφή δικαιωμάτων, καθώς και οι σχετικές δηλώσεις των ενδιαφερομένων. Μέχρι την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης που προβλέπεται στην παρούσα αναστέλλεται αναδρομικά από την κύρωσή τους η αποδεικτική ισχύς των δασικών χαρτών ως προς τα αγροτεμάχια, τα οποία περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα (Ο.Σ.) και, σύμφωνα με το ψηφιακό αρχείο δεδομένων που διαθέτει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., βρίσκονται επί εκτάσεων, για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία, κατόπιν διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της αγροτικής και εποικιστικής νομοθεσίας, όπως ιδίως οι αναφερόμενες στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α' 289). Μετά την ανάρτηση των αναμορφωθέντων ή τροποποιηθέντων, κατά τα ανωτέρω, δασικών χαρτών εφαρμόζεται η διαδικασία αντιρρήσεων που προβλέπεται στα άρθρα 15 επ. του ν. 3889/2010 (Α' 182) και μπορούν να ασκούνται τα σχετικά ένδικα βοηθήματα από τους έχοντες σχετικό έννομο συμφέρον, πλην όσων έχουν υποβάλει αντιρρήσεις, των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζεται κάθε σχετική αναγκαία λεπτομέρεια και ιδίως να απαριθμούνται ενδεικτικά τα πρόσφορα στοιχεία και οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση των δασικών χαρτών. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται επίσης να παρατείνεται η προθεσμία της παραγράφου 10.

12. Δεν εξετάζονται αντιρρήσεις κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών, εάν οι εκτάσεις στις οποίες αφορούν οι αντιρρήσεις, δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες, μετά την αναμόρφωσή τους κατά την παράγραφο 10.

13. Αιτήματα εξαγοράς εκτάσεων κατά τα άρθρα 47 και 47Β του ν. 998/1979 θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθέντα και δεν παράγουν υποχρεώσεις εις βάρος των αιτούντων, εάν αφορούν σε εκτάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες, μετά την αναμόρφωσή τους κατά την παράγραφο 10.

14. α. Το άρθρο 10 παρ. 1 περίπτωση «κ» του ν. 3208/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 29 του ν. δ. 2185/1952
«περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτημάτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων» (Α' 217) σε ό,τι αφορά τις δασικές εκτάσεις της παραγράφου 2, τις εκτάσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 και τις υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, που αναγνωρίστηκαν ως ιδιωτικές με τις αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων.»
β. Το α' εδάφιο του άρθρου 26 του ν. 2040/1992, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κτήματα που έγινε απαλλοτρίωση για την αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών και κτηνοτρόφων με βάση τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, οι βάσει των άρθρων 18 και 29 του ν. δ. 2185/1952 εξαιρεθείσες υπέρ των ιδιοκτητών εκτάσεις και ιδιοκτησίες, που εμπίπτουν στην κατηγορία των εδαφών του άρθρου 3 παρ. 2, καθώς και των εδαφών με την μορφή της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, και στην κατηγορία των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπών κορυφών ή αλπικών ζωνών των ορέων της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου 3 του ν. 998/1979 θεωρούνται ιδιωτικές.»

Άρθρο 49
Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 (Α' 182) αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αποτελούνται από:
α) έναν (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ' εφέταις υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,
β) έναν (1) δασολόγο, υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
γ) έναν (1) μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, ως μέλη.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Γραμματέας της ΕΠ.Ε.Α. με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταρτίζεται Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. στο οποίο μετέχουν τριάντα (30) αναπληρωματικά μέλη έκαστης κατηγορίας τα οποία υποδεικνύονται από τους οικείους επιστημονικούς συλλόγους, προκειμένου να αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματός τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την τήρηση του Μητρώου και τη διαδικασία αναπλήρωσης.».

3. Στο άρθρο 18 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των ΕΠ.Ε.Α., κατά παρέκκλιση του ν. 4354/2015 (Α' 176). Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης. Η αποζημίωση αυτή βαρύνει το Πράσινο Ταμείο.»

4. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Οι ΕΠ.Ε.Α. με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους συνεδριάζουν υποχρεωτικά τέσσερις (4) φορές ανά μήνα και εξετάζουν είκοσι πέντε (25) υποθέσεις ανά συνεδρίαση. Στην περίπτωση που στο τέλος εκάστου μήνα δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση εκατό (100) υποθέσεων, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη της ΕΠ.Ε.Α..»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Άρθρο 74
Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 4, οι θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται με διορισμό, για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου είναι σωρευτικά τα ακόλουθα: α) τίτλος σπουδών Τμήματος Νομικής, β) καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α' 39) και γ) άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ή προϋπηρεσία στη Νομική Διεύθυνση ή σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και των νομικών προσώπων που διαδέχθηκε, για δεκαπέντε (15) έτη συνολικά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος. Για την προκήρυξη των θέσεων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από πρόταση του Φορέα, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του φορέα, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των Προϊσταμένων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η οποία αποτελείται από: α) αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο της Επιτροπής, β) ένα μέλος του ΔΣ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», γ) τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο του Φορέα. Οι επιλεγέντες διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Υπάλληλος ΠΕ Νομικών που επιλέχθηκε και του ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου σε θέση της παραγράφου 1 μετά τη λήξη της θητείας του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και της τυχόν ανανέωσής της, επιστρέφει στην οργανική του θέση εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και διορισμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με ίδια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία ανανέωσης της θητείας του πρώτου εδαφίου.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 (Α' 5) καταργείται.

Άρθρο 75
Επιτροπές Ενστάσεων

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 4512/2018 (Α' 5) προστίθεται εδάφιο ιστ) ως εξής:

«ιστ) δαπάνες που αφορούν την μίσθωση χώρων συνεδριάσεων των Επιτροπών Ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α' 114), όπως ισχύει».

2. Το στοιχείο β) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α' 114), όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:

«β) έναν μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, ο Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ έχει δικαίωμα να ορίσει αυτός το μη υποδεικνυόμενο εμπροθέσμως μέλος, το οποίο για μεν τη θέση του προέδρου πρέπει να είναι είτε δικηγόρος παρ' εφέταις είτε φύλακας μεταγραφών και υποθηκών είτε συμβολαιογράφος με πενταετή υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργημα, για δε τη θέση των υπόλοιπων μελών πρέπει να είναι ένας μηχανικός με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, και ένας ακόμη από τους αμέσως προηγουμένως αναφερόμενους νομικούς, με τριετή υπηρεσία, με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας διάταξης».

4. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:

«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των Επιτροπών Ενστάσεων, κατά παρέκκλιση του ν. 4354/2015 (Α' 176). Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης.»

5. Το στοιχείο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7A του ν. 2308/1995, όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:

«β) έναν υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ, με ειδικότητα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο.»

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7Α του ν. 2308/1995, όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:

«Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, ο Φορέας έχει δικαίωμα να ορίσει αυτός το μη υποδεικνυόμενο εμπρόθεσμα μέλος, το οποίο, για μεν τη θέση του Προέδρου πρέπει να είναι είτε δικηγόρος παρ' Εφέταις είτε φύλακας μεταγραφών και υποθηκών, είτε συμβολαιογράφος, με πενταετή υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργημα, για δε τη θέση των υπόλοιπων μελών, πρέπει να είναι ένας μηχανικός με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, και ένας ακόμη από τους αμέσως προηγουμένως αναφερόμενους νομικούς, με τριετή υπηρεσία, με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του παρόντος».

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7Α του ν. 2308/1995 τροποποιείται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Φορέα και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 4, ρυθμίζονται η αρμοδιότητα της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της και η γραμματειακή της υποστήριξη.»

8. Στο τέλος του άρθρου 7Α του ν. 2308/1995 προστίθεται παράγραφος6 ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των Επιτροπών Εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης, κατά παρέκκλιση του ν. 4354/2015 (Α' 176). Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης.»

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13Α του ν. 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όπου στο νόμο αυτόν, ορίζεται ότι υποβάλλονται δηλώσεις, ενστάσεις και οιουδήποτε είδους αιτήσεις στο Γραφείο Κτηματογράφησης, οι δηλώσεις, ενστάσεις και αιτήσεις διόρθωσης κάθε τύπου, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έγγραφα και τυχόν τοπογραφικά διαγράμματα μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά μέσω των ειδικών εφαρμογών του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, των αιτήσεων, των ενστάσεων και των συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων, μπορούν να ρυθμίζονται με απόφαση του φορέα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 76
Συμβάσεις έργου

H παράγραφος 13 του άρθρου 37 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Ο Φορέας δύναται, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων αυτών, καθώς και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 162 του ν. 4483/2017 (Α' 107)».

Άρθρο 77
Συμβάσεις έμμισθης εντολής

1. Το άρθρο 17 παρ. 1 γγ) και ιι) του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) Κλάδου Νομικών, θέσεις τριάντα [30].
ιι) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή, θέσεις εξήντα τρεις [63].»

2. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή της ΕΚΧΑ ΑΕ, οι οποίοι:

α) δεν μεταφέρθηκαν στον Φορέα, καταλαμβάνουν θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή της υποπερίπτωσης ιι) της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4512/2018, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος:
αα) δηλώσουν ότι επιθυμούν να καταλάβουν θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Φορέα και
ββ) υποβάλλουν ανέκκλητη δήλωση παραίτησης από εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ενώπιον Δικαστηρίων και ένδικα μέσα, καθώς και από οιαδήποτε άλλη αξίωσή τους έναντι του Φορέα, η οποία αφορά σε κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα για το διάστημα από τη λύση σχέσης εργασίας έως την σύναψη της σύμβασης έμμισθης εντολής.
Για όσους καταλάβουν σύμφωνα με τα ανωτέρω οργανική θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή, το ποσό της αποζημίωσης που τους έχει καταβληθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 (Α' 208), επιστρέφεται στον Φορέα μέσω παρακράτησης από την μισθοδοσία τους σε εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση λύσης για οιονδήποτε λόγο της σύμβασης έμμισθης εντολής με τον Φορέα μετά την κατάληψη της ως άνω θέσης, επιστρέφεται στον Φορέα το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης στο σύνολό του.

β) μεταφέρθηκαν σε θέσεις κλάδου ΠΕ Νομικών του Φορέα, μεταφέρονται και καταλαμβάνουν θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή της υποπερίπτωσης ιι) της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4512/2018, εφόσον εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος,
αα) δηλώσουν ότι επιθυμούν να καταλάβουν θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Φορέα και
ββ) υποβάλλουν ανέκκλητη δήλωση παραίτησης από εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ενώπιον Δικαστηρίων και ένδικα μέσα, καθώς και από οιαδήποτε άλλη αξίωσή τους έναντι του Φορέα, η οποία αφορά σε κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα για το διάστημα από τη λύση της σύμβασης έως την κατάληψη της θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή.
Με την υποβολή της δήλωσης της υποπερίπτωσης αα) της περίπτωσης β) θεωρείται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επαναδιορισμού κατά το άρθρο 27 του ν. 4194/2013 (Α' 208) σε Δικηγορικό Σύλλογο της Χώρας. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, για την κατάληψη θέσης εμμίσθου δικηγόρου υπογράφεται σύμβαση έμ-
μισθης εντολής.
Οι δικηγόροι της περίπτωσης α) διατηρούν τις αποδοχές που ελάμβαναν κατά τη λύση της σύμβασης έμμισθης εντολής.
Οι δικηγόροι της περίπτωσης β) λαμβάνουν τις αποδοχές που ελάμβαναν πριν τη μεταφορά τους σε θέσεις ΠΕ Νομικών του Φορέα.

Άρθρο 78
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4512/2018

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου3 του άρθρου 33 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον διαχειριστικό έλεγχο υποβάλλουν εντός ενός (1) μηνός από την έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4308/2014 (Α' 251) όπως κάθε φορά ισχύει, των ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. του Φορέα, έκθεση ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διαχείρισης και απολογισμού του διαχειριστικού έτους που έληξε.»

Άρθρο 79
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2664/1998

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α' 275), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα καθορίζεται η ημερομηνία από την οποία η υποβολή των εγγραπτέων πράξεων του πρώτου εδαφίου στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά.»

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Την αίτηση για την καταχώριση των ως άνω διοικητικών πράξεων για μεμονωμένα ακίνητα μπορεί να υποβάλει και όποιος έχει έννομο συμφέρον. Εφόσον η προς καταχώριση πράξη επιφέρει χωρική μεταβολή στα ακίνητα αυτά, με την αίτηση συνυποβάλλεται κτηματογραφικό διάγραμμα επί του οποίου αποτυπώνεται η μεταβολή, με ευθύνη του συντάκτη ιδιώτη μηχανικού και σύμφωνα με δική του υπεύθυνη δήλωση όπου βεβαιώνει την ορθή εφαρμογή των διαγραμμάτων που συνοδεύουν την οικεία διοικητική πράξη στο συνυποβαλλόμενο κτηματογραφικό διάγραμμα.»

3. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 καταργείται.

Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφοι 7 και 8 του ν. 3937/2011

Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α' 60) όπως ισχύουν, τροποποιούνται ως εξής:

«7. Η ενημέρωση και τήρηση των ορίων ΕΖΔ (Ειδικές Ζώνες Διαχείρισης) και ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) σε εθνικό επίπεδο ανατίθεται στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Τα θεσμοθετημένα όρια του εθνικού καταλόγου του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000, επικαιροποιούνται με βάση τα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία ενημέρωσης και τήρησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
8. Μετά την ως άνω επικαιροποίηση και εκ νέου θεσμοθέτησή τους, η εντός/εκτός ορίων ΕΖΠ και ΖΕΠ έκταση ή γεωτεμάχιο σε εθνικό επίπεδο, βεβαιώνεται από σχετικό πιστοποιητικό που χορηγείται ηλεκτρονικώς μέσω διαδικτυακής εφαρμογής από το Ν. π.δ. Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η μορφή και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, την ηλεκτρονική διακίνηση των εκδιδόμενων πιστοποιητικών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 81
Τροποποιήσεις του ν. 4512/2018

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, την παραλαβή και την πρωτοκόλληση των αιτήσεων, τον υπολογισμό και την είσπραξη των αναλογούντων τελών, τη διενέργεια εγγραφών και καταχωρίσεων στα βιβλία των επιμέρους συστημάτων δημοσιότητας που τηρεί το Κτηματολογικό Γραφείο, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών από αυτά, την ψηφιοποίηση των εισερχομένων εγγράφων, την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών, τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων και ιδίως τη διενέργεια των πληρωμών, κάθε είδους δαπάνη που αφορά τον Φορέα και την εν γένει οικονομική διαχείριση, καθώς και την τήρηση των λογιστικών υποχρεώσεων για τις δαπάνες αρμοδιότητάς του.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 4512/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, όπου κρίνεται αναγκαίο από τον Φορέα, λειτουργεί: α) Γραφείο Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια όλων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, από τον σχεδιασμό, την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης έως τη σύναψη της σύμβασης, καθώς την εν γένει υποστήριξη στη διεξαγωγή ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων απαραίτητων μελετών ή υπηρεσιών επίβλεψης μελετών και έργων και την τήρηση των φακέλων συμβάσεων και την καταχώριση των στοιχείων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) Γραφείο Προϋπολογισμού, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως: 1. για την κατάρτιση προϋπολογισμού του Κτηματολογικού Γραφείου και των Υποκαταστημάτων, τη διαχείριση των πιστώσεων που έχουν μεταβιβασθεί από τον Φορέα στο Κτηματολογικό Γραφείο και στα Υποκαταστήματα ως ξεχωριστά κέντρα κόστους κατά κωδικό αριθμό εξόδων, την παρακολούθηση των εσόδων, την αποστολή χρηματοοικονομικών στοιχείων στον Φορέα και μηνιαίου απολογισμού δαπανών και εσόδων του Κτηματολογικού Γραφείου και των Υποκαταστημάτων και 2. τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών καθώς και τον έλεγχο για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των επιμέρους δαπανών.»

3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 4512/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου με απόφαση του Φορέα ορίζεται το Υποκατάστημα που μπορεί να λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης με Τμήμα Τεχνικό και Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Υποκαταστήματος.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4512/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τη μισθολογική κατάταξη του προσωπικού αυτού, που έχει ήδη ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθεί στον φορέα με εξαίρεση τους δικηγόρους, για τους οποίους ισχύει η παράγραφος 2, από την ένταξή τους στο φορέα, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α' 176), λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα και ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου από την πρόσληψή του στα ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία μέχρι την ένταξή του στο φορέα.»

Άρθρο 82
Λοιπές διατάξεις

1. Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α' 275), η φράση «σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6» αντικαθίσταται από τη φράση: «σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 8 του άρθρου 6».

2. Στην περίπτωση η' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, η φράση «για την παραδεκτή συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6» αντικαθίσταται από τη φράση: «για την παραδεκτή συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων των παραγράφων 2, 3 και 8 του άρθρου 6».

3. Στο άρθρο 12 του ν. 4512/2018 (Α' 5), διαγράφεται το σημείο 5 της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 και τα σημεία 6 13 αναριθμούνται σε σημεία 5-12.

4. Στο άρθρο 8 παρ. 3 παράγραφο Β' του ν. 4512/2018, στα σημεία α) και β) η φράση «σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 6» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 6».

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7Α του ν. 2308/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Συνιστώνται Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης στις οποίες υποβάλλονται οι υποθέσεις του άρθρου 6Α και οι ενστάσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.»

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Κατά τη διάρκεια της ανάρτησης, υποβάλλεται ένσταση ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων της ανάρτησης.»

B2Green
By B2Green.gr 15:42, 08/05/2020