Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων & εγκαταστάσεων

Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων & εγκαταστάσεων

Civiltech

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εγκαταστάσεων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων.

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι εναλλακτικές και, κυρίως, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν «αιχμή» των νέων ενεργειακών τεχνολογιών και διαρκώς ενισχύουν τη συγκριτική θέση τους στη διεθνή και την ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ αυξάνουν ολοένα και πιο πολύ το μερίδιό τους στην παραγωγή και την εμπορία της.

Στις περισσότερο προηγμένες χώρες και οικονομίες του κόσμου μας, αυτές οι πηγές ενέργειας ισχυροποιούνται πολύ και τυγχάνουν ευρύτατης αποδοχής, αφού οι κοινωνίες ευαισθητοποιούνται υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και, επομένως, τις ενθαρρύνουν και πιέζουν, καλώς εννοούμενα, τις κυβερνήσεις τους προς την κατεύθυνση ενίσχυσής τους, εγκατάστασης και ανάπτυξής τους.

Οι εν λόγω τάσεις, λιγότερο ή περισσότερο, χαρακτηρίζουν πλέον και τη χώρα μας, που κινείται και αυτή προς τις κατευθύνσεις ενθάρρυνσης και  εγκατάστασης τέτοιων νέων ενεργειακών τεχνολογιών.

Η πλέον γνωστή από αυτές τις νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, είναι αυτή των φωτοβολταϊκών συστημάτων, που τα τελευταία αρκετά χρόνια βλέπουμε να εγκαθίστανται σχεδόν παντού και να ευρίσκονται στο ενδιαφέρον επένδυσης τόσο του δημόσιου τομέα, όσο και των ιδιωτών.

Η ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων παρουσιάζει, επομένως, ορατές και μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, αφού οι δυνατότητες πολλαπλασιασμού τέτοιων ασφαλίσεων ευθυγραμμίζονται με τον συνεχιζόμενο πολλαπλασιασμό των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων που παρατηρούμε διαρκώς στη χώρα μας.

Το Εκπαιδευτικό μας Σεμινάριο, διάρκειας δέκα (10) εκπαιδευτικών ωρών έχει σχεδιαστεί, ώστε να προσφέρει πλήρη και συγκροτημένη γνώση της αγοράς των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, ενώ αναλύει ενδελεχώς τις βάσεις και τα χαρακτηριστικά της ασφάλισής τους, με έμφαση στο γενικό και το ειδικό περιεχόμενο των ασφαλιστικών καλύψεων και των ωφελειών που απορρέουν υπέρ των πελατών, νομικών προσώπων και ιδιωτών.   

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:     

α. Περιγραφή της αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων

β. Περιγραφή βασικών στοιχείων ηλεκτρισμού

•Τάση και ένταση η/ρ, αντίσταση

•Συνεχές και εναλλασσόμενο η/ρ

•Γείωση 

γ. Περιγραφή φ/β εγκαταστάσεων

•Σταθερές και κινητές βάσεις

•Τι είναι το inverter, το string και ο μετασχηματιστής

δ. Περιγραφή μέτρων προστασίας και διαδικασίες έναντι ηλεκτρικών βλαβών 

•Γειώσεις και αντικεραυνικές προστασίες

•Επιτηρητής φάσεων 

ε. Περιγραφή μέτρων πυροπροστασίας και προστασίας έναντι κλοπής

στ. Πιθανότερες αιτίες ζημιών 

•Μη εφαρμογή προληπτικών μέτρων 

•Κακή μελέτη

•Κακή γείωση

(ασύνδετες ή χαλαρές επαφές, ακατάλληλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για θερμοκρασίες ελληνικής επικράτειας, hotspots)

ζ. Σπουδαία παραδείγματα ζημιών και ανάλυση των αιτιών τους

η. Φαινόμενο P.I.D.

•Περιγραφή 

•Αιτίες που το προκαλούν 

•Μέθοδοι θεραπείας φαινομένου (offset-boxes) 

θ. Παρουσίαση μεθόδων και οργάνων ελέγχου φ/β εγκαταστάσεων και αξιολόγηση  

ι.  Βασικά στοιχεία ανάληψης κινδύνου 

•Αριθμός και θέσεις inverters 

•Συγκέντρωση κινδύνου 

•Χρόνος παράδοσης inverters

•Panels 

ια. Παραδείγματα κακής ποιότητας φ/β εγκαταστάσεων

ιβ. Υπολογισμός απώλειας κερδών 

•  Μηνιαία κατανομή παραγωγής 

•  Συγκριτικά μεγέθη τηλεμετρίας 

•  Μέσες παραγωγές ανά είδος φ/β εγκατάστασης

ιγ. Στοιχεία ελέγχου και συντήρησης φ/β εγκατάστασης 

•  Το συμβόλαιο συντήρησης φ/ε, δομή και προβλέψεις 

ιδ. Στοιχεία υπολογισμού παλαιότητας εξοπλισμού φ/ε 

ιε.  Ανάλυση Όρων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 

•Ασφαλιστική κάλυψη Κερδών και υλικών εντός εγγύησης 

•Ο όρος 72 ωρών

•Εξαιρέσεις και διαπραγματευόμενοι κίνδυνοι  

ιστ. Σύνοψη της διαδικασίας ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων 

ιζ. Οφέλη εκ της ασφάλισης, επιχειρηματολογία ανάπτυξης εργασιών και επισκόπηση 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

•Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων. 

•Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα στο σύνολό τους. 

•Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται στις ασφαλίσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων.

•Να αναλύσει και να εξηγήσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών από την τεχνική σύναψης της ασφάλισης και έκδοσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου έως και την εξαγγελία της ζημίας, του υπολογισμού της και της προτεινόμενης αποζημιωτικής πολιτικής. 

•Να συμβάλει στην περαιτέρω πρόσκτηση εργασιών ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, κατ’ αντιστοιχία της σημασίας των φ/β «πάρκων» στη νέα ενεργειακή πολιτική της χώρας μας.

•Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (case studies) ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του εκπαιδευτικού κοινού.

•Να διευκολύνει την εμβάθυνση των γνώσεων του εκπαιδευτικού κοινού στις τεχνολογίες των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και να συμβάλει στην ανάλυση των αιτιών των ηλεκτρικών βλαβών τους και, ιδιαίτερα, του φαινομένου P.I.D, προς τον σκοπό αποτροπής της επέλευσης τέτοιων κινδύνων. 

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Αργύρης Πανούσης, Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και Ειδικός Πραγματογνώμονας, με αξιοπρόσεκτη εμπειρία πλέον των 6.000 αυτοψιών, κατά την τελευταία 20ετία, καθώς και σημαντική εμπειρία στη μελέτη σχεδίασης και κατασκευής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Τεχνικός Σύμβουλος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών επί θεμάτων Insurance Product Engineering φ/β συστημάτων και εγκαταστάσεων.

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Διευθύνων Εταίρος της Εταιρείας ΓΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. και Τεχνικός Σύμβουλος επί θεμάτων περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN, Environmental Engineer των Πανεπιστημίων Michigan State University και University of Michigan Ann Arbor (B.S., M.S.) με σημαντικές διαπιστεύσεις εξειδίκευσης επί του αντικειμένου, ελληνικές και διεθνείς. Ο κος Τσολακίδης εκπροσωπεί την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην Insurance Europe, είναι Μέλος της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικής Ευθύνης της Ένωσης, Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και έχει υπάρξει Ερευνητής του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, καθώς και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Διδάσκει θέματα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, Επιστημών Περιβάλλοντος, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων σε Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και στην Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.  

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

•εξατομικευμένες συμμετοχές: €140 

•πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€120 ανά συμμετοχή 

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

•εξατομικευμένες συμμετοχές: €160 

•πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€140 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

• εξατομικευμένες συμμετοχές: €70 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020.

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 21:41, 08/05/2020