Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων: Επείγει η κατανόηση της σημασίας ενεργοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων ΟΤΑ Α' βαθμού

Εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων: Επείγει η κατανόηση της σημασίας ενεργοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων ΟΤΑ Α' βαθμού

Civiltech

του Λάμπρου Ν. Κίσσα, Πολεοδόμου-Χωροτάκτη Μηχ/κού, ΜSc/123kissas@gmail.com

Τέτοια εποχή πέρυσι, ψηφίστηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων ΟΤΑ Α' βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ), (ΦΕΚ 1620/Β/10-5-2019), με στόχο την ενίσχυση των τοπικών υποδομών των ΟΤΑ της χώρας, την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την τόνωση της επιχειρηματικότητας, μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης τους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού τοπικού επιπέδου.

Στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης, με ανυπομονησία περιμένουμε κάποια ανακοίνωση για την πορεία υλοποίησης του έργου. Άλλωστε, η δημιουργία διακριτής ιστοσελίδας, προβλέπονταν στην παρ. 4δ του αρθ.5 της εν λόγω ΚΥΑ, προκειμένου να «διασφαλίζεται η δημοσιότητα του Προγράμματος, η επικοινωνία με τους δικαιούχους και η διαφάνεια της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος». Η διακριτή, αυτή ιστοσελίδα, έπρεπε να είναι συνδεδεμένη με τον ιστότοπο του ΥΠΕΝ, του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στην παρούσα φάση, η υφιστάμενη χωρική νομοθεσία μαζί με το ¨συναφές¨ νομοθετικό πλαίσιο (την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, e-poleodomia,το κτηματολόγιο, το δασολόγιο, Παρατηρητήρια Δόμησης, κλπ.) πράγματι μπορεί να επιτελέσει συν τοις άλλοις και ένα εξαιρετικό επενδυτικό εργαλείο.

Η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υλοποιηθούν από όλους τους δήμους της χώρας τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ), με καταληκτική ημερομηνία (καταρχήν) το 2024, συν την εκτίμηση πως θα απασχοληθούν στα ΤΧΣ περίπου 3.000 επιστήμονες (μηχανικοί, γεωτεχνικοί, περιβαλλοντολόγοι κ.ά.) γεννά προσδοκίες για έναν μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό συντελεστή ανάπτυξης. Η όλη διαδικασία είναι σίγουρο πως θα συνεισφέρει εκτός των άλλων και στην προαγωγή της γνώσης, της επιστήμης του χωρικού σχεδιασμού.

Βέβαια, στην πορεία άλλαξαν κάποια από τα βασικά δεδομένα της εφαρμογής της εν λόγω Κ.Υ.Α.

Ένα βασικό σημείο των αλλαγών υπήρξε η τροποποίηση του άρθρ. 7 του Ν.4447/16, με το αρθ.207 του Ν.4635/19. Έτσι, η ικανή και αναγκαία εδαφική έκταση για την εκπόνηση ενός ΤΧΣ, είναι πλέον αυτή, της μίας Δημοτικής Ενότητας ενός Δήμου.

Και μπορεί, το νέο ¨εδαφικό σχήμα¨ να είναι πιο ¨ευέλικτο¨ ή πιο ¨λειτουργικό¨, οι αμοιβές των ΤΧΣ να προσεγγίζουν και να προσδιορίζουν λογικότερα τις αμοιβές σχεδιασμού ανά οικισμό λαμβάνοντας υπ' όψη την αστικότητά τους και τις αντίστοιχες απαιτήσεις των μελετών, κυρίως με βάση την εμπειρία του Ν.2508/97, πλην όμως, η παραπάνω τροποποίηση δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις.

Η πρώτη εδράζεται στο γεγονός πως ο ΟΤΑ δεν προσεγγίζεται ως ενιαία χωρική και διοικητική οντότητα και άρα η δυνατότητα της σύζευξης, μέσω της χωρική συνοχής, του χωρικού σχεδιασμού με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό των Δήμων, δυσχεραίνεται.

Η δεύτερη πηγάζει από την ασυμφωνία που παρατηρείτε ¨επί του εδάφους¨, αφού ο στόχος της χρηματοδότησης του χωρικού σχεδιασμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με την «ταχεία εκπόνηση και έγκριση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων για το σύνολο της χώρας, που θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και εδαφική οργάνωση σε επίπεδο πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, δημιουργώντας συνθήκες, ασφάλειας» και όχι σε δημοτικές ενότητες των ΟΤΑ. Το εάν η παραπάνω τροποποίηση του άρθ.7 του Ν.4447/16 εγείρει και θέμα χρηματοδότησης κανείς δεν το γνωρίζει.

Σε κάθε περίπτωση το ¨Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΦΕΚ 1620/Β/10-5-2019) έχει ιδιαιτέρως βαρύνουσα σημασία, την βαρύτητα της οποίας θα πρέπει να αντιληφθούν αφενός μεν οι Δήμαρχοι, αφετέρου δε και η Πολιτική Ηγεσία του Υπ.Εν. που θα πρέπει να προτρέψει τους αιρετούς, να προστρέξουν στο Πρόγραμμα.

Ένα χρόνο μετά, θα έπρεπε να γνωρίζαμε ως πολίτες, μέσω διακριτής ιστοσελίδας διαδικτύου, σε ποιο βαθμό και σε ποιο επίπεδο βρίσκονται τα υπό εκπόνηση ΤΧΣ, να παρακολουθούσαμε την καταγραφή και την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων του έργου.

Ένα χρόνο μετά, θα έπρεπε το Πρόγραμμα των 200εκατ. Ευρώ να είχε ¨κλείσει¨ και να ήμασταν στην αναζήτηση και άλλων χρημάτων, προκειμένου να ¨κλείσει¨ επιτέλους ο χωρικός σχεδιασμός των ΟΤΑ, στο σύνολο της χώρας.
Ο βασικός στόχος του Προγράμματος ΤΧΣ, που είναι η ταχεία εκπόνηση και έγκριση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων για το σύνολο της χώρας, η οποία θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και εδαφική οργάνωση σε επίπεδο πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, δεν άλλαξε.

Ο βασικός σκοπός του Προγράμματος, που είναι η ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4447/2016, καθώς και του ν. 3852/2010, δεν άλλαξε.

Ούτε άλλαξαν οι δικαιούχοι του προγράμματος, που είναι όλοι οι ΟΤΑ Α' βαθμού καθώς και οι συμπράξεις αυτών.

Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία και η αντίληψη του Υπ.Εν. που σχετίζεται με τον χωρικό σχεδιασμό. Η αλλαγή της αντίληψης και η κατανόηση της σπουδαιότητας του χωρικού σχεδιασμού, είναι αυτή που θα φέρει την αύξηση της ταχύτητας ¨πλήρωσης¨ του έργου, της κατανόησης της σπουδαιότητάς του, και εν τέλει την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο σύνολο των ΟΤΑ της χώρας.

Πρέπει να γίνει πεποίθηση στην πολιτική ηγεσία, πως πέρα από τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, τα Περιφερειακά, τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, κλπ, η βασική ¨ψηφίδα¨ του χωρικού σχεδιασμού είναι τα ΤΧΣ και ο πυρήνας του τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής.

Η εκπόνηση και έγκριση των ΤΧΣ, στο σύνολο της επικράτειας, δεν είναι μια ¨απαίτηση¨ της συντεχνίας των ανθρώπων που εμπλέκονται με τις σχετικές μελέτες. Είναι κυρίως μια βαθιά δημοκρατική απαίτηση για ισονομία όλων των πολιτών, απέναντι στις κανονιστικές ρυθμίσεις του χωρικού σχεδιασμού.

Οι ¨έχοντες και κατέχοντες¨, όπως λέει ο λαός, μέσω των ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ, ΕΧΣ, κλπ, μπορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό να ρυθμίζουν τον χώρο και συνεπώς τα συμφέροντά τους, το μέλλον τους, κλπ.

Συνεπώς και κατ'αντιστοιχία, η ρύθμιση του χώρου των ΟΤΑ μέσω των ΤΧΣ, θα δώσει την δυνατότητα και στους πολίτες, να έχουν μια σταθερά αναφοράς για να ρυθμίσουν τα συμφέροντά τους, το μέλλον τους, κλπ.

Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό και σαφές πως η ρύθμιση του χώρου, μέσω των ΤΧΣ, (ασχέτως εάν τελικά τα ΤΧΣ είναι πιο ¨αδύναμα¨ από τα ΕΧΣ) είναι θεμελιώδες δικαίωμα ισονομίας και ισοπολιτείας και όχι απαίτηση μιας ¨συντεχνίας¨ μελετητών ή μια λύση για έξοδο από την δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Ευελπιστώντας να δούμε σύντομα κάπου, έναν συνολικό απολογισμό, μια καταγραφή της πορείας του Προγράμματος ή μια εξήγηση για την δυσκολία ενεργοποίησης του Προγράμματος, ευχόμαστε, ελπίζουμε και προσβλέπουμε σε μια προ γρήγορη αλλαγή της αντίληψης που έχουν για τον χωρικό σχεδιασμό τόσο οι αιρετοί άρχοντες όσο και η ηγεσία του Υπ.Εν..

Λάμπρος Ν. Κίσσας, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μηχ/κός, ΜSc/123kissas@gmail.com

B2Green
By B2Green.gr 16:29, 15/05/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα