Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Εξοικονομώ-Αυτονομώ με Europa

Ποιες πολεοδομικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νέο Σ/Ν για τον τουρισμό • Αδειοδότηση • Αιγιαλός • Χωρικά Σχέδια

Ποιες πολεοδομικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νέο Σ/Ν για τον τουρισμό • Αδειοδότηση • Αιγιαλός • Χωρικά Σχέδια

Civiltech

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα: "Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη".

Στο σχέδιο νόμου έχουν συμπεριληφθεί άρθρα που αφορούν μεταξύ άλλων σε πολεοδομικές ρυθμίσεις τουριστικών εγκαταστάσεων, ρυθμίσεις για τον υπολογισμό ανταλλάγματος και υποχρέωση αναδάσωσης για επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, ρυθμίσεις για ζητήματα αιγιαλού και παραλίας κλπ.

Δείτε παρακάτω τι αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση και στο σχέδιο νόμου σε κάποιες από τις κρίσιμες διατάξεις:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις

Επί του άρθρου 29
Είναι αναμενόμενο μεγάλες σε έκταση επενδύσεις (οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, καθώς και ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής σε εκτός σχεδίου περιοχές) να διαπερνώνται ή να διατρέχονται από οδικά δίκτυα. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να ρυθμισθεί ότι τα ακίνητα, επί των οποίων αναπτύσσονται με ενιαίο σχεδιασμό τουριστικές εγκαταστάσεις είναι, όχι μόνο λειτουργικά, αλλά και πολεοδομικώς ενιαία. Στις περιπτώσεις αυτές οδικά δίκτυα που τα διατρέχουν δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών. Για τον υπολογισμό των μεγεθών

δόμησης (συντελεστές δόμησης, ποσοστό κάλυψης, πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα) η έκταση του ακινήτου θα νοείται ως ενιαίο σύνολο, ενώ οι οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις αφορούν το σύνολο της έκτασης. Επίσης είναι αναγκαίο να ρυθμισθεί ότι η υλοποιούμενη δόμηση μπορεί να τοποθετείται σε οποιοδήποτε τμήμα του ακινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι λοιποί ισχύοντες κατά περίπτωση όροι και περιορισμοί δόμησης. Έτσι οι πλαϊνές αποστάσεις από τους δρόμους ή τα ρέματα ή τυχόν δάση ή δασικές εκτάσεις θα πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση, όπως επίσης και οι λοιποί ισχύοντες όροι δόμησης (ύψη, βάθη κ.λπ.).
Η ρύθμιση δεν αποτελεί εύνοια προς τα διακοπτόμενα από εμπόδιο γήπεδα, αφού, αν δεν υπήρχε το εμπόδιο, ούτως ή άλλως η τοποθέτηση της συνολικής δόμησης στο ενιαίο γήπεδο θα μπορούσε χωρίς πρόβλημα να γίνει σε οποιοδήποτε τμήμα του, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών πολεοδομικών διατάξεων (πλάγιες αποστάσεις κ.λπ.), πράγμα που θα ισχύει και τώρα.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είναι και από περιβαλλοντικής άποψης προτιμότερη, καθώς η σύγχρονη τάση σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας είναι η δόμηση να είναι όσον το δυνατόν πιο συγκεντρωμένη, ώστε αφενός να μεγιστοποιούνται οι ακάλυπτες-αδόμητες εκτάσεις (και να αποφεύγεται η διασπορά της δόμησης) και αφετέρου να ελαχιστοποιούνται οι αναγκαίες υποδομές, μετακινήσεις και γενικότερα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανθρωπογενούς δραστηριότητας.

Επί του άρθρου 30
Σκοπός της εισαγόμενης ρύθμισης είναι η πρόβλεψη για δυνατότητα λειτουργίας οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους (camping) μαζί με ξενοδοχεία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρόκειται για μία νέα δυνατότητα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και θα διευκολύνει την δημιουργία μικτής μορφής τουριστικών καταλυμάτων επί ενιαίου γηπέδου υπό τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
.
.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Λοιπές Ρυθμίσεις Αναπτυξιακού Χαρακτήρα
.
.
Επί του άρθρου 33
Με τον ν. 4280/2014 εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία - ως προαπαιτούμενο για τη διενέργεια επέμβασης σε εκτάσεις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα, κατ' εφαρμογή του Έκτου Κεφαλαίου του ν. 998/1979 - η υποχρεωτική αναδάσωση ή δάσωση έκτασης, ίσης με εκείνη στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση.
Με την παρούσα τροποποίηση προτείνεται η υποχρεωτική αναδάσωση της εκχερσούμενης για την πραγματοποίηση της επέμβασης έκτασης και όχι του συνόλου της επέμβασης που δεσμεύεται, κατ' αναλογία με τα ισχύοντα στην Ελβετική δασική νομοθεσία, από την οποία και εισήχθη ο ως άνω θεσμός (Rodungersatz) και ενόψει του γεγονότος ότι ο συνταγματικά τεθείς (άρθρο 24, άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος) σκοπός της ποσοτικής και ποιοτικής διατήρησης του δάσους εκπληρούται με την ως άνω προτεινόμενη ρύθμιση, καθώς και με τις προβλέψεις της δασικής νομοθεσίας περί καταβολής ανταλλάγματος χρήσης, υπολογιζόμενου επί του συνόλου της έκτασης (ως προϋπόθεση του επιτρεπτού της επέμβασης, το οποίο και διατίθεται αποκλειστικά για αναδασωτικούς σκοπούς) καθώς και περί της υποχρεωτικής αποκατάστασης της έκτασης, στην οποία ενεκρίθη η επέμβαση, μετά το πέρας αυτής.

Περαιτέρω με την ως άνω ρύθμιση προτείνεται η κατάργηση των δέκατου πέμπτου και δέκατου έκτου εδαφίων της παρ. 8 του άρθρου 45. Δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτών περί απαλλαγής από την υποχρέωση αναδάσωσης και δάσωσης των εκμεταλλευτών λατομείων, επαναλαμβάνονται αυτούσιες, με την προσθήκη στο ρυθμιστικό πεδίο αυτών και των μεταλλείων, στα επόμενα δύο τελευταία εδάφια της ως άνω παραγράφου 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, τα οποία προσετέθησαν με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4512/2018.
.
.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ρυθμίσεις για ζητήματα αιγιαλού και παραλίας

Επί του άρθρου 43
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού επανακαθορίζεται και εξορθολογίζεται το καθεστώς της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων πραγμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α' 285) προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της ανάδειξης του εθνικού τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, διατηρείται το καθεστώς ήπιας διαχείρισης και ανάπτυξης του οικοσυστήματος των ακτών και λαμβάνεται μέριμνα για την πλήρη εναρμόνιση με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς προβλέπεται ικανό εμβαδό για την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στις ακτές της χώρας.

Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 επαναφέρεται το προϊσχύσαν λειτουργικότερο καθεστώς ως προς το μέγιστο εμβαδόν παραχώρησης και ορίζεται ότι αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, προβλέπεται ότι, εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκμίσθωση ομπρελών και καθισμάτων, πρέπει να παραμένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνολικού εμβαδού του, ισοκατανεμημένου σε όλο το μήκος του αιγιαλού, χωρίς να υπολογίζεται ο χώρος του αιγιαλού που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και με τους περιορισμούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται στην απόφαση παραχώρησης.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 αποσαφηνίζεται ότι ο περιορισμός του εμβαδού κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν.2971/2001 (Α' 285), δεν ισχύει για τις ειδικότερες περιπτώσεις παραχώρησης σε ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύματα των υποπεριπτώσεων αα΄ και δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα. Αυτό, άλλωστε, είναι σύμφωνο με το σκοπό της διάταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, η οποία θεσπίστηκε προκειμένου να εξυπηρετούνται οι όμορες στον αιγιαλό ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των πρόσθετων υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει έναντι των πελατών τους (καθίσματα, ομπρέλες κλπ), χωρίς να εισπράττουν από τους πελάτες τους ανάλογο αντίτιμο από την εκμίσθωση σε αυτούς των παραπάνω μέσων και τούτο γιατί οι εν λόγω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν προβεί σε σημαντικές επενδύσεις και αποτελούν το βασικότερο παράγοντα της τουριστικής πολιτικής ανάπτυξης της χώρας.

Επί του άρθρου 44
Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται το πλαίσιο δράσεων των Ο.Τ.Α., προκειμένου να δύνανται να εκτελούν, εκτός από τα απαιτούμενα έργα για την ασφάλεια του κοινού και την διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, και τις απαιτούμενες ενέργειες για τις εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού σε θέματα κανόνων ασφαλείας στην θάλασσα, στα θαλάσσια σπορ και στον αιγιαλό με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας.

Επί του άρθρου 45
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου συμπληρώνεται το κενό που εκ παραδρομής δημιουργήθηκε και αφορά στην παράλειψη καθορισμού του ύψους του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην περίπτωση στ) της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η τελευταία καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ανταλλάγματος παραχώρησης και καταπίπτει σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των όρων της παραχώρησης.

Επί του άρθρου 46
Με την προτεινόμενη διάταξη εξορθολογίζονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης για εποχιακή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παράλιας όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου πυθμένα και υπεδάφους θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού. Ειδικότερα, καταργείται η κύρωση, με την οποία αποκλείεται ένας ευρύτατος κύκλος φυσικών και νομικών προσώπων από κάθε παραχώρηση επί μακρό χρονικό διάστημα, χωρίς κανένα περαιτέρω κριτήριο παρά μόνο την συγγενική σχέση με τον αυθαίρετο κάτοχο, καθώς διαφαίνεται ιδιαίτερα επαχθής. Ο σκοπός του νόμου που συνίσταται στην προστασία του καίριας σημασίας φυσικού πλούτου της χώρας μπορεί να επιτευχθεί στα πλαίσια ενός κυρωτικού συστήματος που βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με την αρχή της αναλογικότητας και συγκεκριμένα, μέσω της προβλεπόμενης άμεσης έκδοσης της Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών/πραγμάτων, του Πρωτοκόλλου Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.) καθώς και μέσω της επιβολής προστίμου που καθορίζεται υποχρεωτικά στο διπλάσιο του ποσού που προσδιορίζεται με το Π.Κ.Α.Α.Χ.. Περαιτέρω, εισάγεται κύρωση αποκλεισμού από οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους του υπότροπου αυθαιρέτου κατόχου και του/της συζύγου του, των ομορρύθμων και ετερορρύθμων ή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στις οποίες είναι εταίρος ο υπότροπος αυθαίρετος κάτοχος και ο/η σύζυγός του. Παράλληλα και για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας διάταξης, ορίζεται η έννοια του «υπότροπου» αυθαίρετου κατόχου.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 29
Πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις

1. Οδικά δίκτυα, καθώς και ρέματα που διατρέχουν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013 (Α' 175), σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων της υποπερ. δδ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, (Α΄155), ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής που ανεγείρονται σε γήπεδα με συνολική έκταση τουλάχιστον πενήντα (50) στρεμμάτων και σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και εκτός ορίων οικισμών κάτω των δύο χιλιάδων (2000) κατοίκων, δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών, και δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών.

2. Για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης και εκμετάλλευσης, καθώς και της πυκνότητας κλινών ανά στρέμμα, η έκταση του ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο. Οι απαιτούμενες άδειες δόμησης και οι λοιπές προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έκτασης, η δε υλοποιούμενη δόμηση μπορεί να τοποθετείται σε οποιοδήποτε τμήμα του ακινήτου, εφόσον τηρούνται οι υπόλοιποι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και οι διατάξεις περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας.
3. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης, και εφόσον φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο παρουσιάζει στοιχεία επικινδυνότητας (ενδεικτικά ποταμοί, χείμαρροι) πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργική ενοποίηση των επιμέρους τμημάτων του ακινήτου μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Η ενοποίηση του ακινήτου μπορεί να υλοποιείται και με υπέργεια ή και υπόγεια ζεύξη εφαρμοζόμενης αναλογικά της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α' 79).

Άρθρο 30
Λειτουργία οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων σε συνδυασμό με ξενοδοχεία

Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους (camping) και ξενοδοχείων, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) έχουν αδειοδοτηθεί τόσο οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (camping) όσο και τα ξενοδοχεία, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και περιορισμούς δόμησης και έχουν καταταγεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, β) το ελάχιστο εμβαδόν του ενοποιημένου γηπέδου είναι μεγαλύτερο από δεκαοκτώ (18) στρέμματα, γ) το ένα τουλάχιστον από τα επί μέρους γήπεδα έχει πρόσωπο σε δρόμο. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται να ορίζονται επιμέρους όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργική ενοποίηση του προηγούμενου εδαφίου.
.
.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Λοιπές Ρυθμίσεις Αναπτυξιακού Χαρακτήρα
.
.

Άρθρο 33
Υπολογισμός ανταλλάγματος και υποχρέωση αναδάσωσης για επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις

1. To πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α' 289), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Κάθε επιτρεπτή επέμβαση σε δάσος, δασική έκταση ή στις δημόσιες εκτάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3, που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ενεργείται κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος χρήσης, υπολογιζόμενου επί του συνόλου της έκτασης και υποχρεωτικής αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης».
2. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Αν δεν πραγματοποιηθούν ή δεν πραγματοποιηθούν προσηκόντως οι δασοκομικές εργασίες και τα ειδικά δασοτεχνικά έργα από τον υπόχρεο, καταβάλλεται από αυτόν ποσό, ίσο με το διπλάσιο της μέσης τιμής αναδάσωσης ανά στρέμμα της έκτασης της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης. Το ως άνω ποσό υπολογίζεται από την οικεία Δασική Υπηρεσία, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεων ή για την εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων, απαγορευομένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό».
3. To ένατο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ως άνω ποσό διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεων, κατά προτεραιότητα δε για την αναδάσωση ή δάσωση έκτασης σε αντικατάσταση εκείνης, της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης ή για την εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων, απαγορευομένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό».
4. Το δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 καταργούνται.

.
.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ρυθμίσεις για ζητήματα αιγιαλού και παραλίας


Άρθρο 43

Καθορισμός του εμβαδού παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίστανται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και τραπεζοκαθισμάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού, με τη διαδικασία και τους όρους των παρ. 2 και 3. Το εμβαδόν κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραμένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εμβαδού του, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και με τους περιορισμούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται στην απόφαση παραχώρησης».

2. Στην περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. α) Στα όμορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 (Β' 444/1999), μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4. Ο περιορισμός του εμβαδού κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, δεν ισχύει για τις παραχωρήσεις σε όμορα του κοινοχρήστου χώρου ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύματα των υποπερ. αα΄ και δδ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), που λειτουργούν νόμιμα. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι μικρότερη των έξι (6) μέτρων, η ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της. Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρεμβάλλεται δημοτική οδός, η ιδιότητα του όμορου διατηρείται. Το ίδιο ισχύει και όταν μεταξύ της επιχείρησης και των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων παρεμβάλλεται πλατεία. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με πρόσοψη σε πλατεία όμορη των ανωτέρω κοινόχρηστων χώρων, διενεργείται δημοπρασία για την παραχώρηση τμημάτων αυτών, η οποία μπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά, με τιμή εκκίνησης το αντάλλαγμα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Αν μεταξύ των χώρων στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων μεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», της ανωτέρω παραχώρησης απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί του ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επ' αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση της παρούσας καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α».

Άρθρο 44
Τοποθέτηση ειδικών κατασκευών για εκδηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια του κοινού στη θάλασσα

Στην παρ. 7 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Επιτρέπεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ύστερα από αίτηση του οικείου Δήμου, για την εκτέλεση έργων επ' αυτών, μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος, τα οποία διευκολύνουν αποκλειστικά την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες, ή επιβάλλονται για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας του κοινού. Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, της απλής χρήσης τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ύστερα από αίτηση του οικείου Δήμου, για την τοποθέτηση επ' αυτών μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος και μέγιστου εμβαδού 10 τ.μ. ειδικών κατασκευών, οι οποίες προορίζονται για τη διεξαγωγή ενημερωτικών - εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, σχετικά με την ασφάλεια του κοινού και την πρόληψη ατυχημάτων στη θάλασσα. Κάθε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού οφείλει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες σε τουλάχιστον μία παραλία της χωρικής του αρμοδιότητας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας των παρ. 6 έως 10 του άρθρου 14. Ο φορέας διαχείρισης του έργου ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ώστε, αν αυτό βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, να χορηγηθεί έγκριση και να παρακολουθείται η εκτέλεση του έργου».

Άρθρο 45
Καθορισμός του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου

Η περ. στ' της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 5% επί του ανταλλάγματος της παραχώρησης.».

Άρθρο 46
Εξορθολογισμός επιβαλλόμενων κυρώσεων σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παράλιας όχθης και παρόχθιας ζώνης

1. Το ενδέκατο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α' 285) αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης για εποχιακή χρήση, ιδίως για τις περιπτώσεις των άρθρων 13 και 13Α, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, δεν εκδίδεται Π.Δ.Α., αλλά Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών/πραγμάτων του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή της στον καθ' ου η Πράξη και στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Κατά της Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών του αρμοδίου κατά τόπο Μονομελούς Πρωτοδικείου, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε
(5) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει η ανακοπή να κοινοποιηθεί στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας. Η ανακοπή συζητείται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή της, η δε απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από τη συζήτησή της. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί ένδικο μέσο. Η απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια του ανακόπτοντος στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και στον οικείο Δήμο. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής του προηγούμενου εδαφίου ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση της ανακοπής εναντίον της Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης, ο καθ' ου η Πράξη οφείλει να απομακρύνει τις κατασκευές/πράγματα, με τα οποία έχει γίνει η κατάληψη. Ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού διαπιστώνει την εμπρόθεσμη απομάκρυνσή τους. Αν αυτά δεν απομακρυνθούν εμπρόθεσμα, ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού υποχρεούται να τα απομακρύνει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την πάροδο της προθεσμίας εντός της οποίας ο καθ' ου όφειλε να ενεργήσει για την απομάκρυνση. Επίσης, εκδίδεται πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.), με το οποίο επιβάλλεται αποζημίωση και πρόστιμο που καθορίζονται στο διπλάσιο των υπολογιζομένων σύμφωνα με την παρ. 2. Επιπλέον, ο υπότροπος αυθαίρετος κάτοχος και ο/η σύζυγός του, καθώς και ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα είναι εταίροι, αποκλείονται από οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Θεωρείται υπότροπος το πρόσωπο κατά του οποίου εκδίδεται Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης, στη περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί προγενέστερα κατά του ιδίου προσώπου τέτοια Πράξη, η οποία οριστικοποιήθηκε είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας άσκησης ανακοπής είτε με την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης που απορρίπτει το σχετικό ένδικο βοήθημα.

Υπότροπος επίσης θεωρείται, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, και το πρόσωπο σε βάρος του οποίου εκδόθηκε για πρώτη φορά Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης, στην περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί μία τέτοια Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης και κατά του/της συζύγου του. Οι ρυθμίσεις της παρούσας εφαρμόζονται και για όσους επεκτείνονται αυθαίρετα σε χώρο πέραν αυτού που τους έχει παραχωρηθεί νομίμως».

2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α' 285), όπως διαμορφώνεται έπειτα από την τροποποίησή της με την παρ. 1 του παρόντος, ισχύουν αναδρομικά από τις 24 Απριλίου 2019.

Δείτε παρακάτω τα πλήρη αρχεία:

B2Green
By B2Green.gr 21:08, 17/05/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα