Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Γνωμοδότηση ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη»

 Γνωμοδότηση ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη»

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


ΕΟΔΥ

Γνωμοδότηση προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη» απέστειλε ο ΣΕΜΠΧΠΑ.

Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο της επιστολής:

ΠΡΟΣ:
Τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής
Ε-mail: epitropes@parliament.gr

ΚΟΙΝ:
α) Εισηγητές: κ. Χρήστος Μπουκώρος κα Αικατερίνη Νοτοπούλου
β) Υπουργός Τουρισμού κ. Θεοχάρης Θεοχάρης
Ε-mail: mintourismgr@gmail.com

ΘΕΜΑ: Γνώμη Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το Σχέδιο Νόμου «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη»

Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι,

Στο πλαίσιο της συζήτησης στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής του Σχεδίου Νόμου «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη», και με δεδομένο ότι ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. παρέλαβε την πρόσκληση να συμμετέχει στη συνεδρίαση της 20/05/2020 της ως άνω Επιτροπής την ίδια μέρα και αφού η συνεδρίαση είχε ήδη αρχίσει, σας υποβάλλουμε γραπτώς τις θέσεις του Συλλόγου.

Ειδικότερα:

Μέρος Πρώτο (Άρθρα 1 - 14) Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καταδυτικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό τουριστικό προϊόν που αφενός μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου, αφετέρου στην αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι προβλέψεις για την ανάπτυξή του θα συμβαδίζουν με τα οριζόμενα στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (Ν. 4546/2018).

Άρθρο 19: Εναρμόνιση των Π.Ο.Τ.Α. προς το σύστημα χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016

Σύμφωνα με τον Ν.4447/2016 οι Π.Ο.Τ.Α. αποτελούν Ειδικό Χωρικό Σχέδιο. Επίσης σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 2545/1997, η οποία καταργείται, οι Π.Ο.Τ.Α. μπορούσαν να δημιουργηθούν και σε εκτάσεις ή τμήματα εκτάσεων εντός των ορίων των τότε Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (τα τωρινά Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια – Τ.Π.Σ.) αλλά μόνο σε περιοχές που καθορίζονται από τα παραπάνω σχέδια ως περιοχές τουρισμού ή αναψυχής. Η κατάργηση της παραπάνω ρύθμισης εκτιμάται ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ορθολογική οργάνωση του χώρου και στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών καθώς δυσχεραίνει η/και ανατρέπει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο, επιτρέποντας πλέον τον αποσπασματικό σχεδιασμό. Θεωρούμε ότι η παραπάνω διάταξη θα πρέπει να διατηρηθεί, ιδίως ενόψει της νέας γενιάς Τ.Π.Σ., τα οποία αναμένονται να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα στις πιο κρίσιμες περιοχές, και θα μπορούσαν να εξακολουθούν να υποδεικνύουν τις ενδεδειγμένες περιοχές, στις οποίες στη συνέχεια θα αναπτύσσεται η Π.Ο.Τ.Α., με την εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.

Άρθρο 22: Εναρμόνιση του υφιστάμενου πλαισίου των Π.Ο.Τ.Α. για τις ελάχιστες αποστάσεις των μη συμβατών χρήσεων προς το πλαίσιο των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) για τον καθορισμό ειδικών ζωνών προστασίας περιμετρικά των ορίων τους

Ο καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών στις χρήσεις γης, στους όρους δόμησης και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών σε περιμετρικές ζώνες εκτός ορίων ΠΟΤΑ θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο του ΕΧΣ αλλά του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο μπορεί να εξειδικεύσει με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο τις απαγορεύσεις που τίθενται από την παρ.12 του άρθρου 29 του Ν.2545 για τις περιμετρικές ζώνες των ΠΟΤΑ. Με την πρότασή μας σε συνδυασμό με τη διατήρηση της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 2545/1997 εξασφαλίζεται επιπλέον μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις περιμετρικές εκτάσεις των ΠΟΤΑ.

Άρθρο 29: Πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις

Στην παρ. 2 αναφέρεται: «Για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης και εκμετάλλευσης, καθώς και της πυκνότητας κλινών ανά στρέμμα, η έκταση του ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο». Εκτιμούμε ότι η συγκεκριμένη διατύπωση είναι προβληματική καθώς εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τον υπολογισμό της δόμησης και της πυκνότητας κλινών, οι οποίες αν συνυπολογιστούν τα οδικά δίκτυα και τα ρέματα, όπως προβλέπει η παρ. 1, είναι αναμφισβήτητο ότι θα είναι τεχνητά αυξημένες. Άρθρο 31: Ενιαίο της έκτασης και διατήρηση της αρτιότητας σε εκτάσεις μικτού χαρακτήρα (αγροτικές και δασικές), εντός των οποίων δημιουργούνται τουριστικές εγκαταστάσεις Ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για την παρακάτω διάταξη: «Οι ανωτέρω εκτάσεις προσμετρώνται στην επιφάνεια του γηπέδου συνυπολογιζόμενες και για την αρτιότητα αυτών σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και συνυπολογίζονται στην αξιοποιήσιμη έκταση αυτού, κατά το μέτρο όμως που έχει εγκριθεί επέμβαση σε αυτές, και μόνο, σύμφωνα με τους όρους των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου». Επιπλέον δεν είναι σαφές αν οι εκτάσεις που προσμετρώνται στην επιφάνεια του γηπέδου και στην αρτιότητα αφορούν το σύνολο των δασών, δασικών εκτάσεων και δημοσίων εκτάσεων ή μόνο αυτές για τις οποίες έχει ήδη εγκριθεί επέμβαση.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος
Αιμιλία Αλεξανδροπούλου

Ο Γεν. Γραμματέας 
Νικόλαος Κουκούλας

B2Green
By B2Green.gr 17:42, 24/05/2020