Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Πυροπροστασία: Σε ΦΕΚ τα νέα πρόστιμα για επιχειρήσεις & εγκαταστάσεις • Πίνακες

Πυροπροστασία: Σε ΦΕΚ τα νέα πρόστιμα για επιχειρήσεις & εγκαταστάσεις • Πίνακες

Civiltech

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση έγκρισης της Πυροσβεστικής Διάταξης που αφορά στη «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας».

Δείτε παρακάτω τι αναφέρεται στην απόφαση:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα ταξινομούνται τα διοικητικά πρόστιμα, καθορίζεται το ύψος και προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, ανά κατηγορία και είδος παράβασης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, κατόπιν διαπίστωσης μη τήρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας: α) προληπτικών και κατασταλτικών μέσων, μέτρων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, β) στοιχείων δομικής (παθητικής) πυροπροστασίας, γ) τυπικών προϋποθέσεων ως μέρος διοικητικών διαδικασιών, δ) μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

2. Κριτήρια προσδιορισμού του ύψους των διοικητικών προστίμων αποτελούν α) η εγγενής επικινδυνότητα της δραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης, β) το μέγεθος της δραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης, γ) το είδος και ο βαθμός επικινδυνότητας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, δ) η κατηγορία (ομάδα) και ο αριθμός χρηστών της δραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης, ε) ο βαθμός υπαιτιότητας των ιδιοκτητών και στ) οι περιπτώσεις υποτροπής τους εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την βεβαίωση της προηγούμενης παράβασης.

3. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την τυχόν προβλεπόμενη επιβολή, από άλλο κανονιστικό πλαίσιο, διοικητικών μέτρων ή κυρώσεων ή/και την άσκηση ποινικής δίωξης.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Εγκατάσταση: Ο χώρος όπου στεγάζονται ή/και ασκούνται εργασίες - δραστηριότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπου ασκείται οικονομική δραστηριότητα που φέρει έναν ή περισσότερους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και η οποία μπορεί να ταξινομηθεί ως προς τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές του δημόσιου συμφέροντος. Στην έννοια της εγκατάστασης για τους σκοπούς της παρούσας νοείται και το κινητό μέσο, στο οποίο ή μέσω του οποίου ασκείται η δραστηριότητα.

2. Ελεγκτές: Τα πυροσβεστικά όργανα, αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και της επιβολής των κυρώσεων και εν γένει διοικητικών μέτρων. Ως ελεγκτές νοούνται οι Πυροσβέστες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) και οι βαθμοφόροι του Πυροσβεστικού Σώματος από τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη παραγωγικής σχολής και άνω. Οι ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 153 και 154 του ν. 4512/2018 (Α΄ 8), όπως ισχύει.

3. Έλεγχος: Κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εποπτείας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης μιας οικονομικής δραστηριότητας, εγκατάστασης και περιλαμβάνει την εξέταση ή αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων, καθώς και αυτή που αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

4. Επιχείρηση: Κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, εγκατάσταση και εργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσεται.

5. Εποπτεία: Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από δημόσια αρχή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς, οι εγκαταστάσεις και τα προϊόντα συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Στην εποπτεία συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και η διενέργεια ελέγχων, η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και πληροφόρησης, τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης και την άμεση προστασία του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση παραβίασης της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Την εποπτεία για τη διαπίστωση της ενιαίας και ορθής εφαρμογής της παρούσας, έχει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσω του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

6. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμμόρφωση: η παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης (συμβουλές και κατευθύνσεις) της εποπτεύουσας αρχής και των ελεγκτών που δίδεται σε συγκεκριμένη περίπτωση προς τον οικονομικό φορέα καθώς και οι επεξηγήσεις που παρέχει η εποπτεύουσα αρχή ή οι ελεγκτές για την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις είτε παρέχονται σε συνέχεια του ελέγχου που διενεργήθηκε είτε παρέχονται σε ανεξάρτητο χρόνο. Οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι δεσμευτικές για τον οικονομικό φορέα.

7. Οικονομική δραστηριότητα: Η δραστηριότητα που ασκείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό τον προσπορισμό εισοδήματος και κέρδους στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, όπως ενδεικτικά η παραγωγή και διακίνηση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή εμπορίου και η εκτέλεση έργων.

8. Παραβάσεις ήσσονος σημασίας: μικρές ελλείψεις, παραλείψεις, αποκλίσεις ή παραβάσεις από τα οριζόμενα σε εγκεκριμένη, θεωρημένη ή αρχειοθετημένη μελέτη ή στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η έλλειψη ή μη συντήρηση/καλή λειτουργία φορητών και λοιπών μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και παραβάσεις ή παραλείψεις που δύναται να διορθωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

9. Συμμόρφωση: η άρση παραβάσεων ήσσονος σημασίας, η οποία διαπιστώνεται από επανέλεγχο ή προσκόμιση στην αρμόδια πυροσβεστική Αρχή των απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

10. Υποτροπή: η διαπίστωση όμοιας παράβασης εντός ενός (1) έτους από τη βεβαίωση της αρχικής.

Άρθρο 3
Ταξινόμηση Παραβάσεων

1. Οι παραβάσεις και το ύψος προστίμου ταξινομούνται σύμφωνα με τους Πίνακες 1, 2, 3 του Παραρτήματος Α της παρούσας. Ειδικότερα:

α. Στον Πίνακα 1 τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα και το είδος της έλλειψης των απαιτούμενων μέτρων, μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις δραστηριότητες, επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις (απουσία εγκατάστασης, πλημμελή λειτουργία/συντήρηση ή και ασυμβατότητα προδιαγραφών).

β. Στον Πίνακα 2 τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα απουσίας στοιχείων δομικής πυροπροστασίας, όπως αυτά καθορίζονται στις Πυροσβεστικές ή ειδικές Διατάξεις. Σε ελλείψεις παθητικής πυροπροστασίας που επιδρούν σε στοιχεία ενεργητικής πυροπροστασίας σε κτίρια-εγκαταστάσεις που υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988) επιβάλλονται τα ποσά προστίμων της κατηγορίας παραβάσεων Α του Πίνακα 1 για τα αντίστοιχα μέσα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας που επιδρά η έλλειψη της αντίστοιχης παράβασης παθητικής πυροπροστασίας.

γ. Στον Πίνακα 3 τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα παραλείψεων συμμόρφωσης σε τυπική προϋπόθεση, ως μέρος διοικητικών διαδικασιών.

2. Στον Πίνακα 4, καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας προστίμου και προσαύξησης σε περίπτωση υποτροπής (συντελεστής υποτροπής) ανά κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς.

3. Στον Πίνακα 5, κατατάσσονται, ανά βαθμό επικινδυνότητας α) οι επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις και β) οι ασκούμενες δραστηριότητες σε τρείς (3) κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς (χαμηλού, μεσαίου και υψηλού), σύμφωνα με τα εγγενή χαρακτηριστικά του κινδύνου και την αξιολόγησή του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ο τύπος και το μέγεθος της δραστηριότητας, τα δομικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, όπως η παλαιότητα της και τα υλικά κατασκευής της, η κατηγορία (ομάδα) και ο αριθμός των χρηστών και ο εξοπλισμός ή οι ύλες που χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται.

4. Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β της παρούσας τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα και το είδος της παράβασης επί της ισχύουσας Νομοθεσίας Πυροπροστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις, ενώ στον πίνακα 2 καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας προστίμου και προσαύξησης σε περίπτωση υποτροπής, σύμφωνα με τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας, όπως αυτός εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.). Κατά τη χρονική περίοδο όπου δεν εκδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ως συντελεστής βαρύτητας λαμβάνεται η μονάδα (1).

Άρθρο 4
Υπολογισμός προστίμου

1. Το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Τελικό επιβαλλόμενο ποσό Προστίμου:

Π = (ΒΠ1 + ΒΠ2 + ...+ ΒΠν) * ΣΒ

όπου,

Π: To συνολικό ποσό του προστίμου σε ευρώ (€).
ΒΠ: Η βάση προστίμου (ελάχιστο επιβαλλόμενο ποσό) που αντιστοιχεί στο κωδικό παράβασης
(Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 1 του Παραρτήματος Β)
ΣΒ: Ο συντελεστής βαρύτητας προστίμου ανά κατηγορία κινδύνου
(Πίνακας 4 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 2 του Παραρτήματος B)

2. Τα κατώτερα και ανώτερα όρια διοικητικών προστίμων των ως άνω παραβατών, ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α'27), ήτοι ελάχιστο δυνατό επιβαλλόμενο πρόστιμο τα διακόσια ευρώ (200€) και μέγιστο, ακόμη και σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

3. Σε περίπτωση τέλεσης της ίδιας παράβασης, εντός ενός (1) έτους από την αρχική (Υποτροπή), το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Τελικό επιβαλλόμενο ποσό Προστίμου:

ΠΥ = (ΑΠ1 + ΑΠ2 + ...+ ΑΠν) * ΣΥ

όπου,

ΠΥ: Tο τελικό πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής σε ευρώ (€).
ΑΠ: Το αρχικό πρόστιμο σε ευρώ (€).
(Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 1 του Παραρτήματος Β)
ΣΥ: Ο συντελεστής υποτροπής ισοδυναμεί με δύο (2). (Πίνακας 4 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 2 του Παραρτήματος B)

Άρθρο 5
Διαδικασία επιβολής προστίμων

1. Για τη διασφάλιση τήρησης της ορθής εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή διενεργεί περιοδικούς ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους, βάσει προγράμματος που εκπονεί με κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου.

2. Εφόσον διαπιστωθούν, παραβάσεις ήσσονος σημασίας, η ελεγκτική αρχή προβαίνει σε γραπτή σύσταση με κατευθυντήριες οδηγίες για συμμόρφωση και τάσσει μέγιστη προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή - εργοδότη της οικονομικής δραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης, για την άρση τέλεσής τους, μετά την πάροδο των οποίων, διενεργείται υποχρεωτικά εκ νέου έλεγχος και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

3. Κατόπιν διαπίστωσης τέλεσης των παραβάσεων των Παραρτημάτων Α και Β της παρούσας (με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 2), συντάσσεται από τους Ελεγκτές, τριπλότυπη Πράξη Επιβολής Προστίμου βάσει του Υποδείγματος του Παραρτήματος Γ, ένα αντίγραφο της οποίας δίδεται στον παραβάτη, ένα τηρείται αρχειακά από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία (παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας) και ο νόμιμος τίτλος βεβαίωσης (στέλεχος), αποστέλλεται, κατά την περίπτωση μη εξόφλησης, κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας, στη Δ.Ο.Υ. φορολογικής υπαγωγής του παραβάτη.

4. Στην Πράξη Επιβολής Προστίμου καταχωρίζονται υποχρεωτικά τα προσδιοριστικά της ταυτότητας του παραβάτη στοιχεία (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου), ο χρόνος, ο τόπος τέλεσης, συνοπτική περιγραφή του πλήθους των παραβάσεων, παραπομπή στις διατάξεις νομοθετικής υπαγωγής, ο κωδικός παράβασης και το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου.

5. Στην περίπτωση άρνησης παροχής ατομικών στοιχείων / εγγράφων ή παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020, ενώ, σε άρνηση παραλαβής του αντιγράφου εκ του παραβάτη γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο στο φύλλο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και ακολουθεί η θυροκόλλησή του.

6. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση, θυροκόλληση ή κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις ενώπιον του Διοικητή Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), παρελθούσης δε άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Στην περίπτωση αποδείξεως των προβαλλόμενων λόγων ως αληθών και βάσιμων, ο Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. εκδίδει απόφαση ακύρωσης του προς επιβολή προστίμου.

Άρθρο 6
Βεβαίωση και Είσπραξη προστίμων

1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εισπράττονται κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως εξής:

α. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ).

β. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από τη ημερομηνία νομότυπης επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, βεβαιώνει και εισπράττει το διοικητικό πρόστιμο μέσω της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)

2. Ο φάκελος για κάθε παράβαση φυλάσσεται στο αρχείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιβάλλει το πρόστιμο.

3. Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα, εισπράττονται ως δημόσια έσοδα στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε) 1560989001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Άρθρο 7
Παραρτήματα

1. Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τα Παραρτήματα Α, Β, και Γ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας.

2. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να τροποποιούνται οι Πίνακες 4 και 5 του Παραρτήματος Α, ο Πίνακας 2 του Παραρτήματος Β και το Παράρτημα Γ.

3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο του Παραρτήματος Γ, εκδίδεται και διανέμεται στις ελεγκτικές Αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος με μέριμνα και ευθύνη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Κατεβάστε το ΦΕΚ με τους πλήρεις πίνακες των προστίμων και τα υπόλοιπα παραρτήματα από εδώ

B2Green
By B2Green.gr 12:54, 12/06/2020