Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Στα σκαριά υβριδικός φωτοβολταϊκός σταθμός 140 kw, στην Γαύδο

Στα σκαριά υβριδικός φωτοβολταϊκός σταθμός 140 kw, στην Γαύδο

Civiltech

Την υπαγωγή του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία υβριδικού σταθμού αποτελούμενου από Φωτοβολταϊκό σταθμός ισχύος 140kW και συστοιχία συσσωρευτών χωρητικότητας 448kWh» στην θέση Μύλοι του Δήμου Γαύδου, σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και την επιβολή πρόσθετων όρων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των επηρεαζόμενων περιοχών του δικτύου Natura GR 4340013 «Νήσοι Γαύδος και Γαυδοπούλα», αποφάσισε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής.

Πρόκειται για ένα έργο Χανιώτικης εταιρείας η οποία εγκαθιστά ανάλογα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σε άλλα νησιά της χώρας και στο οποίο δόθηκε άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τον περασμένο Απρίλιο. Στην απόφαση της ΡΑΕ αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό:

Οι μονάδες ΑΠΕ του σταθμού θα είναι:

Φωτοβολταικός σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 0,14 ΜW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,14 ΜW.
Θέση: «Μύλοι», της Δημοτικής Ενότητας Γαύδου, του Δήμου Γαύδου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.
Οι μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής θα είναι συσσωρευτές ως ακολούθως:

Συσσωρευτές συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 0,448 MWh.
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς φόρτισης 0,12 MW και μέγιστη ισχύς φόρτισης 0,12 MW.
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής 0,08 MW και μέγιστη ισχύς παραγωγής 0,038 MW.
Θέση συστήματος αποθήκευσης σταθμού: «Μύλοι», της Δημοτικής Ενότητας Γαύδου, του Δήμου Γαύδου

Η εγγυημένη ισχύς και μέγιστη κατανεμόμενη ισχύς του σταθμού ορίζεται σε 0,038 MW. Η υποχρέωση του σταθμού για παροχή εγγυημένης ισχύος εξαντλείται στη διάθεση της ισχύος αυτής για περίοδο έως 8 ωρών ημερησίως, όπως αυτές προσδιορίζονται ημερησίως, από τον αρμόδιο Διαχειριστή, βάσει των σχετικών προβλέψεων και ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και της πρότυπης Σύμβασης Πώλησης για υβριδικούς σταθμούς. Η ως άνω υποχρέωση του παραγωγού δεν αναιρεί την υποχρέωση του Διαχειριστή για την απορρόφηση όλης της διαθέσιμης ενέργειας από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της παρούσας.
Η απορροφώμενη ενέργεια για πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης θα συμψηφίζεται σε ωριαία βάση με την ενέργεια των μονάδων ΑΠΕ του σταθμού.

Η έγχυση ενέργειας προς το δίκτυο από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής και τις μονάδες ΑΠΕ και η απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο από τις μονάδες πλήρωσης του συστήματος αποθήκευσης του σταθμού γίνεται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της παρούσας, και τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Κώδικα Διαχείρισης των μη Διασυνδεδεμένων νησιών και της πρότυπης Σύμβασης Πώλησης για υβριδικούς σταθμούς»

Στο μεταξύ με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή το έργο υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και επιβάλλονται πρόσθετοι όροι για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των επηρεαζόμενων περιοχών του δικτύου Natura GR 4340013 «Νήσοι Γαύδος και Γαυδοπούλα» .

Μεταξύ των πολλών όρων που αναφέρονται στην απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων είναι και τα εξής:

 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 • Ο κύριος του έργου οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής να ειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να μεριμνήσουν για την επίβλεψη των εργασιών ή όπως άλλως ορίζεται στην σύμφωνη γνώμη της οικείας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
 • Να ληφθεί από τον υπεύθυνο του εργοταξίου, με ευθύνη του κυρίου του έργου, το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου για την προστασία του κοινού.
 • Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή της ρύπανσης και την προστασίας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και του εδάφους της εγγύς και ευρύτερης περιοχής του έργου.
 • Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την διασφάλιση της προστασίας της χλωρίδας της περιοχής του έργου από δυσμενείς επιπτώσεις του τελευταίου. Η αποψίλωση της βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευή ς του έργου, ενώ η υλοτόμηση δασικών δέντρων και θάμνων καθώς και η διάθεση των υλικών που θα προκύψουν απ' αυτήν να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Εν γένει, η κατασκευή του έργου να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
 • μικρότερη δυνατή επέμβαση στις δασικές εκτάσεις εντός ή πλησίον των οποίων εγκαθίσταται το έργο.
 • Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την διασφάλιση της προστασίας τα πανίδας της περιοχής του έργου από δυσμενείς επιπτώσεις του τελευταίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ

Γενικοί όροι λειτουργίας του έργου

 • Οι κάθε τύπου Μετασχηματιστές να είναι εγκατεστημένοι εντός κατάλληλης ελαιολεκάνης (λεκάνης ασφαλείας) ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων τους τα περιεχόμενα διηλεκτρικά έλαια να συγκρατηθούν εντός της λεκάνης ασφαλείας και να μην διαφύγουν στο περιβάλλον της περιοχής. Ο ενεργός όγκος της λεκάνης εκάστου Μετασχηματιστή να είναι ίσος με τον όγκο των περιεχομένων σ' αυτόν διηλεκτρικών ελαίων προσαυξημένος κατά 15%.
 • Στους Μετασχηματιστές, πυκνωτές –συσκευές διόρθωσης συνφ κλπ. Απαγορεύεται η χρήση
 • διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία να περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCTs)
 • Ο Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης (ή οι Υποσταθμοί, ανάλογα με την περίπτωση) του έργου να
 • διαθέτει κατάλληλου ύψους περιμετρική περίφραξη, με ασφαλιζόμενη είσοδο, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση αναρμόδιων ατόμων καθώς και ζώων στο χώρο αυτό.
 • Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου που περιέχουν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε η μετρούμενη ισοδύναμη στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης των εν λόγω εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που ορίζονται στο ΠΔ 1180/81 (Α' 293), όπως εκάστοτε ισχύει . Στην περίπτωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών που εγκαθίστανται εντός δασικών εκτάσεων και δεν καλύπτονται από τις περιπτώσεις του Πίνακα Ι της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/1981, η μετρούμενη ισοδύναμη στάθμη θορύβου
 • στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης να μην υπερβαίνει τα 65dBA.
 • Ο θόρυβος από την λειτουργία υπαίθρων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων να μην υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που ορίζονται στο ΠΔ 1180/81 (Α' 293), όπως εκάστοτε ισχύει . Στην περίπτωση έργων ΑΠΕ που εγκαθίστανται εντός δασικών εκτάσεων και δεν καλύπτονται από τις περιπτώσεις του Πίνακα Ι της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/1981, η μετρούμενη ισοδύναμη στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης να μην υπερβαίνει τα 65dBA.
 • Όσον αφορά στα επίπεδα εκπομπής ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων από τον Υποσταθμό ανύψωσης τάσης (ή τους Υποσταθμούς, ανάλογα με την περίπτωση) του έργου να τηρούνται τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ) 238/2002 (Β' 512) όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Στις εγκαταστάσεις του έργου να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων
 • πυροπροστασίας (πρόληψη και κατάσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιά σε παρακείμενες περιοχές, τα οποία να διαθέτουν την σχετική Έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 • Ο περιορισμός των ζιζανίων, όπου αυτό απαιτείται στους χώρους του έργου, να γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή με την χρήση εγκεκριμένων βιολογικών βιοαποδομήσιμων ουσιών. Απαγορεύεται η χρήση ζιζανιοκτόνων χημικών παρασκευασμάτων.
 • Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης του κοινού για κινδύνους που σχετίζονται με το έργο.
 • Προκειμένου να μην διαταράσσονται οι λειτουργίες του οικοσυστήματος, ο νυχτερινός φωτισμός του έργου να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για τον έλεγχο και την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του καθώς και για την επισήμανση κινδύνου για την ασφάλεια του κοινού.

Ειδικοί όροι λειτουργίας του έργου

 • Η τοποθέτηση των βάσεων των φωτοβολταϊκών πλαισίων να γίνει με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων.
 • Να μη γίνει επίστρωση σκυροδέματος σε όλη την έκταση του γηπέδου εγκατάστασης του
 • Φωτοβολταϊκού Σταθμού για τη θεμελίωση των βάσεων των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
 • Το γήπεδο εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Σταθμού να οριοθετηθεί με κατάλληλου ύψους περιμετρική περίφραξη, η οποία να διαθέτει κλειδωμένη θύρα εισόδου, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση αναρμοδίων ατόμων καθώς και ζώων εντός αυτού».

flashnews.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:16, 17/06/2020