Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τελευταια νεα

Εκκρεμότητα απόφασης απαλλαγής μηχανικών από οφειλές στο ΤΣΜΕΔΕ λόγω παράλληλης ασφάλισης

B2Green avatar
15:46, 06/07/2020
Business > Μηχανικοί > Νέα

Εκκρεμότητα απόφασης απαλλαγής μηχανικών από οφειλές στο ΤΣΜΕΔΕ λόγω παράλληλης ασφάλισης

Civiltech

Ερώτηση αναφορικά με την εκκρεμότητα έκδοση υπουργικής απόφασης σύμφωνα με τη διάταξη της εύλογης αμφιβολίας (ν.4554/18) και στους μηχανικούς - παλιούς ασφαλισμένους που έχουν πλήρη ασφάλιση σε άλλο φορέα, πέραν του ΤΣΜΕΔΕ, κατλεθεσε υπόψη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.

Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο της ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων .

«Έκδοση υπουργικής απόφασης σύμφωνα με τη διάταξη της εύλογης αμφιβολίας (ν.4554/18) και στους μηχανικούς – παλιούς ασφαλισμένους που έχουν πλήρη ασφάλιση σε άλλο φορέα , πέραν του ΤΣΜΕΔΕ».

Με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 ορίστηκε ότι βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο (2) ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, δύνανται να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

Με την παρ. 2 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι η εύλογη αμφιβολία μπορεί να αποδεικνύεται ενδεικτικά από την πλήρη ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.

Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί τρεις υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες οι οφειλές των υπαχθέντων σε αυτές διαγράφονται, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα της οφειλής υπάρχει παράλληλη ασφάλιση σε άλλο πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης λόγω ιδιότητας και απασχόλησης (ΥΑ Φ.Δ.15/Γ/60091/1664/16-11-2018, ΦΕΚ 5350/29-11-2018).

Επειδή εκτός των ανωτέρω κατηγοριών, υπάρχει και η κατηγορία των παλιών ασφαλισμένων (προ της 1/1/1993) , οι οποίοι ναι μεν ασφαλίστηκαν σε κάποιο Ταμείο (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ) και στο μεταξύ διορίστηκαν στο Δημόσιο, η οποία κατηγορία δεν έχει ενταχθεί σε καμία Υπουργική Απόφαση.

Επειδή, το ζήτημα είναι απολύτως ανάλογη περίπτωση, με τις ήδη εκδοθείσες αποφάσεις και σε προηγούμενη ανάλογη επίκαιρη ερώτηση διαβεβαιώσατε ότι θα εξετάσετε το ζήτημα,

Ερωτάσθε κε Υπουργέ:

Προτίθεστε να εκδώσετε υπουργική απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 απαλλάσσοντας την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων από τις οφειλές που τους καταλογίζονται, κατ’ αντιστοιχία με τις τρεις ήδη εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις;

Ο ερωτών Βουλευτής
Βασίλης Κεγκέρογλου

Ενημερωτικά, δείτε τι αναφέρεται στο άρθρο 3 του ν. 4554/2018:

Άρθρο 3
Εύλογη αμφιβολία ως προς την υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31.12.2016

1. Βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο (2) ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, δύνανται να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

2. Η εύλογη αμφιβολία μπορεί να αποδεικνύεται ενδεικτικά από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ύπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου οφειλέτη,

β) ύπαρξη αντίθετων δικαστικών αποφάσεων επί του ιδίου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος,

γ) προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση,

δ) ύπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του ιδίου θέματος από τη διοίκηση, και

ε) πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.

3. Για την επίλυση των ανωτέρω ασφαλιστικών αμφισβητήσεων εκδίδεται, για κάθε εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων, απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση των ανωτέρω εξεταζόμενων ασφαλιστικών περιπτώσεων και κάθε άλλο σχετικό αναγκαίο ζήτημα.

Για την υπαγωγή των ασφαλισμένων στην ανωτέρω υπουργική απόφαση επίλυσης ασφαλιστικής αμφισβήτησης υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τους ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Μετά την εξέταση του αιτήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εκδίδεται σχετική απόφαση. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ασφαλισμένων των οποίων οι υποθέσεις βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ακόμη και εάν αυτές έχουν κριθεί από τα αρμόδια όργανα σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό.


B2Green
By B2Green.gr 15:46, 06/07/2020