Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Αλλαγές στη θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων κατατέθηκαν στη Βουλή • Τα νέα δικαιολογητικά ανά κατηγορία

B2Green avatar
10:28, 14/07/2020
Business > Μηχανικοί > Νέα

Αλλαγές στη θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων κατατέθηκαν στη Βουλή • Τα νέα δικαιολογητικά ανά κατηγορία

Civiltech

Ρυθμίσεις για τη θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων, μεταξύ άλλων και για την αποφυγή ανάκλησης αδειών επαγγελματιών λόγω ανεργίας ή υποαπασχόλησης, κατατέθηκαν στη Βουλή μέσω του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο "Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις".

Το σκεπτικό των αλλαγών αναλύεται στην αιτιολογική έκθεση, όπου και σημειώνονται τα εξής:

Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3982/2011 εξεδόθησαν έξι προεδρικά διατάγματα που καθόρισαν ειδικότητες και βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων και ρύθμισαν τις προϋποθέσεις άσκησής τους από φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, επαναρυθμίστηκαν οι κατηγορίες άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων καθώς και οι προϋποθέσεις άσκησης αυτών, σε: 1) υδραυλικές εγκαταστάσεις (π.δ. 112/2012), 2) χειρισμό μηχανημάτων έργου (π.δ. 113/2012), 3) εγκαταστάσεις υγρών και αερίων καυσίμων (π.δ. 114/2012), 4) βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ηλεκτροσυγκολλήσεις – οξυγονοκολλήσεις (π.δ. 115/2012), 5) ψυκτικές εγκαταστάσεις (π.δ. 1/2013) και 6) ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (π.δ. 108/2013).

Με τα ειδικότερα άρθρα 8 του π.δ. 112/2012, 9 του π.δ. 113/2012, 8 του π.δ. 114/2012, 7 του π.δ. 115/2012, 8 του π.δ. 1/2013 και 13 του π.δ. 108/2013 εισήχθη οριζόντιο σύστημα συνεχούς τήρησης, κάθε οχτώ χρόνια συγκεκριμένων απαιτήσεων για τις δραστηριότητες που ασκούνται από κατόχους αδειών. Οι απαιτήσεις επιβάλλονται από υπέρτερο λόγο δημοσίου συμφέροντος και αποσκοπούν στην εξασφάλιση ότι ο επαγγελματίας ασκεί για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα αναφερθέντα προεδρικά διατάγματα, υποχρεούνται κάθε οκταετία (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. (α) και (β) περί οκταετίας.

Μετά από περίπου οχτώ χρόνια εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου έχουν ήδη εκδοθεί άδειες που πλέον είναι αναγκαίο να υπαχθούν στην ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.

Ωστόσο στην πρώτη οκταετία αναφοράς, όπως επιβεβαιώνεται από τις περισσότερες ομοσπονδίες και τα σωματεία των επαγγελματιών, η ελληνική οικονομική κρίση προκάλεσε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και οικονομική ύφεση, με συνέπεια να πληγούν εκτός άλλων και οι τεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Ας σημειωθεί ότι η «οικοδομή» ως κλάδος, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην απασχόληση τεχνικών επαγγελματιών και μηχανικών κυριολεκτικά κατέρρευσε. Στην κατάρρευση αυτή της οικοδομής οφείλεται και ένα σημαντικό ποσοστό της μεγάλης αύξησης της ανεργίας και της υποαπασχόλησης. Έτι περαιτέρω, η επιβράδυνση της οικονομίας και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον της δεν ευνόησαν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στη βιομηχανία που αποτελεί επίσης πεδίο απασχόλησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Η ανεργία και η υποαπασχόληση θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάκληση αδειών επαγγελματιών εάν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με την προτεινόμενη οριζόντια τροποποίηση στα ποσοτικά στοιχεία, ήτοι: παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο αντί τριών ετών εντός της οκταετίας για τους μισθωτούς ή υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% αντί 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αντιμετωπίζονται οι συνέπειες χωρίς να θίγεται ο ουσιώδης σκοπός της διάταξης, δηλαδή η εξασφάλιση ότι ο επαγγελματίας ασκεί για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα

Με την παρ. 6 συμπληρώνεται ο κατάλογος των απαιτούμενων τίτλων σπουδών για την πρόσβαση ενός προσώπου στις επαγγελματικές δραστηριότητες του τεχνικού μηχανικού εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα προστίθεται το δίπλωμα ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου C.N.C., το οποίο εκ παραδρομής είχε παραληφθεί, καθώς στο ίδιο προεδρικό διάταγμα δίνεται πρόσβαση στις ως άνω επαγγελματικές δραστηριότητες σε απόφοιτους κατώτερων βαθμίδων.

Με την παρ. 8 απλοποιείται η διαδικασία για την αναγγελία ή την απόκτηση της άδειας του χειριστή μηχανήματος έργου, με την επέκταση του απαιτούμενου δικαιολογητικού για την απόδειξη της αρτιμέλειας, της ορθής όρασης και ακοής του ενδιαφερόμενου, ώστε να καταλαμβάνει τα πιστοποιητικά από κάθε υγειονομική υπηρεσία του δημοσίου και όχι μόνο από τα δημόσια νοσοκομεία.

Δείτε παρακάτω την προτεινόμενη διάταξη στο σχέδιο νόμου:

Υποχρεώσεις αδειούχων υδραυλικών – Ρυθμίσεις για τη θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων

1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197) αντικαθίσταται ως εξής :

«4. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο παράρτημα Β. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.»

2. α. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 112/2012 (Α΄197) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η άδεια των προσώπων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του ιδίου άρθρου δεν χρειάζεται θεώρηση. Οι λοιποί επαγγελματίες για να αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα δύνανται, κατ` επιλογή τους, είτε να ενημερώσουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίο Μητρώο Προσώπων είτε να προβούν στις οριζόμενες στις παρ. 3, 4 και 5 ενέργειες. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων δεν συνεπάγεται χρηματική επιβάρυνση του ενδιαφερομένου και συνίσταται στα εξής: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ) ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται οι προβλέψεις των κατωτέρω παρ. 4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ζ, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται, καθώς και ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης που καταχωρήθηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών στην αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3982/2011.».

β. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 112/2012 (Α΄197), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τη θεώρηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει επίσης: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.».

3. α. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2012 (Α΄198), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων γίνεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση και συνίσταται: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή οικονομικών στοιχείων, που θα τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του ΜΕΑΔΕ ή (γ) στην υποβολή οικονομικών στοιχείων και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων υπηρεσίας ή των οικονομικών στοιχείων καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται οι παρ. 5 και 6. Η Υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ζ ή ύστερα από καταγγελία, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των οικονομικών στοιχείων που καταχωρήθηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών στην αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.».

β. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3, υποβάλλει αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτηση του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει οικονομικά στοιχεία, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του ΜΕΑΔΕ ή (γ) να υποβάλει οικονομικά στοιχεία και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον μισθωτό ή οικονομικών στοιχείων για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.».

γ. Η παρ. 10 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Για την επέκταση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου, στην ίδια ειδικότητα, από τη 2η βαθμίδα στην 3η βαθμίδα, η απαιτούμενη προϋπηρεσία στην ανώτερη βαθμίδα, με την ιδιότητα του βοηθού χειριστή, είναι: α) για τα πρόσωπα που ανήκουν στην παρ. 1 (Ι)(α) του άρθρου 5, 150 ημερομίσθια, β) για τα πρόσωπα που ανήκουν στην παρ. 1 (Ι)(β) του άρθρου 5, 50 ημερομίσθια, γ) για τα πρόσωπα που ανήκουν στην παρ. 1 (Ι) (γ) του άρθρου 5, 30 ημερομίσθια και δ) για τα πρόσωπα που ανήκουν στην παρ. 3 του άρθρου 5, 10 ημερομίσθια.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αίτηση, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.

(β) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.

(γ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή λοιπές υγειονομικές υπηρεσίες του δημοσίου για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του ενδιαφερομένου.

Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 3982/2011, αποκτά την άδεια μετά από επιτυχή εξέταση στο πρακτικό μέρος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5.».

4.α. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 114/2012 (Α΄199), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η άδεια των προσώπων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, δεν χρειάζεται θεώρηση. Οι λοιποί επαγγελματίες για να αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα δύνανται, κατ` επιλογή τους, είτε να ενημερώσουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίο Μητρώο Προσώπων είτε να προβούν στις οριζόμενες στις παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου ενέργειες. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων δεν συνεπάγεται χρηματική επιβάρυνση του ενδιαφερομένου και συνίσταται στα εξής: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε. ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται οι παρ. 4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ζ, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται, καθώς και ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης που καταχωρήθηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών στην αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.

β. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 114/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, υποβάλλει αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτηση του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών εντός της οκταετίας τουλάχιστον ίσο με το 40% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε. ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.»

5. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του π.δ. 115/2012 (Α΄200), αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Η ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων γίνεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση και συνίσταται: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του ΜΕΑΔΕ ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται οι παρ. 5 και 6. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα, με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ε, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται, καθώς και ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης που καταχωρήθηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Σε περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών στην αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.

4. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του 3982/2011 του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3, υποβάλλει αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτηση του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του ΜΕΑΔΕ ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.».

6. Η περ. I της παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 115/2012 (Α΄200) αντικαθίστανται και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Οι κάτοχοι:

(Ι) πτυχίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) τομέα μηχανολογίας ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Εργαλειομηχανών, Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνιτών Εργαλειοσυστημάτων, Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, πτυχίου των Ναυτικών Λυκείων ειδικότητας Μηχανικών, και διπλώματος ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου C.N.C ή

(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Β, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονομής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιμες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήματος Β’, αντίστοιχης ειδικότητας, ή

(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τίτλους των περ. (Ι) ή (ΙΙ), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων με σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.

Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011,

(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.

2. Οι ανωτέρω τεχνίτες μηχανικοί εγκαταστάσεων, αν είναι κάτοχοι:

α) διπλώματος ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου C.N.C, μετά από ένα (1) έτος προϋπηρεσία,

β) πτυχίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) τομέα μηχανολογίας ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Εργαλειομηχανών, Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνιτών Εργαλειοσυστημάτων, Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, και πτυχίου των Ναυτικών Λυκείων ειδικότητας Μηχανικών, μετά από δύο (2) έτη προϋπηρεσία, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για την ειδικότητα που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση στην οποία ασκήθηκε η προϋπηρεσία.

Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της διετίας λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας. Η αίτηση για την απόκτηση της άδειας συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011,

(γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.

Ο τεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για τη συγκεκριμένη ειδικότητα μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.».

7. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 8 του π.δ. 1/2013 (Α΄3), αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Η ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων γίνεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση και συνίσταται: (α) στην παροχή στοιχείων που θα τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης, που θα τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε., όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) στην υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που θα τεκμηριώνουν αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περ. (α) και (β). Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η Υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται οι παρ. 4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία, με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 13, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης που καταχωρίστηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση καταχώρισης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία αυτών επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.

4. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3, υποβάλλει αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτηση του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που θα τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που θα τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε., όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) να υποβάλει Υπεύθυνες Δηλώσεις Καλής Εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που θα τεκμηριώνουν αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.».

8. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του π.δ. 108/2013 (Α΄141), αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Οι επαγγελματίες πλην των εργαζομένων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 17, καθώς και των παρ. 1 και 3 Β του άρθρου 5, 1 του άρθρου 7, 1 και 2Β του άρθρου 9, 1Α, Β και Δ του άρθρου 10 και 1.2.1 του άρθρου 17 για να αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα υποχρεούνται κάθε οκτώ (8) χρόνια, κατ` επιλογή τους, είτε να ενημερώνουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίο Μητρώο Προσώπων είτε να προβαίνουν στις οριζόμενες στην παρ. 3 ενέργειες. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων συνίσταται στα εξής: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του μέσου ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

3. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση μέσω του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων σύμφωνα με την παρ. 2, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία: (α) στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ) υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών για τον μισθωτό και τον ελεύθερο επαγγελματία γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11, δηλαδή με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με συνημμένο πίνακα προϋπηρεσίας, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.».

9. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 113/2012 (Α΄198) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι κάτωθι αναφερόμενοι:

(Ι) (α) Οι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

(β) οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) ή Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα Α,

(γ) οι απόφοιτοι Τεχνικοί Μηχανημάτων Έργων των ΙΕΚ

ή

(ΙΙ) οι κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Β`, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονομής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιμες των σχολών της περ. (Ι) ή των σχολών του Παραρτήματος Β`, αντίστοιχης ειδικότητας, ή

(ΙΙΙ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τίτλους των περ. (Ι) και (ΙΙ), μετά από την κτήση του τίτλου σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου με σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε`, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.

Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.

(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

(δ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή λοιπές υγειονομικές υπηρεσίες του δημοσίου για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του ενδιαφερόμενου και

(ε) Άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Η άδεια οδήγησης δεν απαιτείται για τους υποψήφιους βοηθούς χειριστές μηχανημάτων έργου που ανήκουν στην ειδικότητα 8.

Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας, η οποία ισχύει για όλες τις ειδικότητες, με την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί και η ως άνω άδεια οδήγησης, άλλως αυτή ισχύει μόνο για την ειδικότητα 8.

2. Α. Μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας, οι βοηθοί χειριστές μηχανημάτων έργου (α) εάν είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα: (αα) για την Β ομάδα 300 ημερομίσθια ή (αβ) για την Α ομάδα 450 ημερομίσθια, εκ των οποίων τα 150 στην Α Ομάδα, (β) εάν είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑ.Σ. ή Ι.Ε.Κ., κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα: (βα) για την Β ομάδα 100 ημερομίσθια ή (ββ) για την Α ομάδα 150 ημερομίσθια, εκ των οποίων τα 50 στην Α Ομάδα, (γ) εάν είναι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. Τεχνικοί Μηχανημάτων Έργων, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα: (γα) για την Β ομάδα 70 ημερομίσθια ή (γβ) για την Α ομάδα 100 ημερομίσθια, εκ των οποίων τα 30 στην Α Ομάδα (δ) εάν είναι κάτοχοι ισότιμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των περ. (α), (β) και (γ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, εφόσον έχουν, κατά περίπτωση, την αναφερόμενη στο Παράρτημα Β προϋπηρεσία, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου 2ης ή 3ης βαθμίδας (δηλαδή, αντιστοίχως, για μηχανήματα Β ή Α ομάδας).

Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.

(γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.

(δ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή λοιπές υγειονομικές υπηρεσίες του δημοσίου για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του ενδιαφερόμενου.

Ο βοηθός χειριστής μηχανημάτων έργου αποκτά την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου 2ης ή 3ης βαθμίδας (αντιστοίχως, για μηχανήματα Β ή Α ομάδας) μετά από επιτυχή εξέταση στο θεωρητικό και το πρακτικό μέρος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.

Β. Την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου Β ή Α Ομάδας δύνανται επίσης να αποκτήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, όσοι κατά την έκδοση του παρόντος διατάγματος, ασκούν τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 δραστηριότητες, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το π.δ. 31/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άδεια, εφόσον διαθέτουν τους προβλεπόμενους στην παρ. 1 τίτλους σπουδών, καθώς και την οριζόμενη στην παρ. 2.Α προϋπηρεσία. Εάν τα ως άνω πρόσωπα δεν διαθέτουν τους προβλεπόμενους στην παρ. 1 τίτλους σπουδών, δεν μπορούν να αποκτήσουν άδεια για τα μηχανήματα της ομάδας Α, για να αποκτήσουν δε άδεια για μηχανήματα της ομάδας Β, απαιτείται να έχουν την προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παρ. 2.Α για τους αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα παράβολα που απαιτούνται καθορίζονται με την κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.

3. (α) Οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί του Πανεπιστημιακού Τομέα που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος [TEE], (β) οι πτυχιούχοι των Τμημάτων του Τεχνολογικού Τομέα που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, με την κτήση του πτυχίου τους, καθώς και (γ) οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας με τους αναφερόμενους στο Παράρτημα Γ, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας, αφού προηγουμένως αποκτήσουν προϋπηρεσία είκοσι ημερών στην αιτούμενη ειδικότητα και ομάδα.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,

(β) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

(γ) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011,

(δ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011,

(ε) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών,

(στ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή λοιπές υγειονομικές υπηρεσίες του δημοσίου για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του ενδιαφερόμενου, και

(ζ) Άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται για τους υποψήφιους χειριστές μηχανημάτων έργου που ανήκουν στην ειδικότητα 8.

Οι ανωτέρω πτυχιούχοι αποκτούν άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας, ανάλογα με την ειδικότητα και την ομάδα στις οποίες απέκτησαν την προϋπηρεσία τους, μετά από επιτυχή εξέταση στο πρακτικό μέρος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.».

B2Green
By B2Green.gr 10:28, 14/07/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα