Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Εξοικονομώ-Αυτονομώ με Europa

Επίσημα σε ΦΕΚ: παράταση αυθαιρέτων, ποινές ενεργειακών επιθεωρητών, ηλεκτροκίνηση, ρυθμίσεις ΑΠΕ, θέρμανση κλπ

Επίσημα σε ΦΕΚ: παράταση αυθαιρέτων, ποινές ενεργειακών επιθεωρητών, ηλεκτροκίνηση, ρυθμίσεις ΑΠΕ, θέρμανση κλπ

Civiltech

Δημοσιεύθηκε πριν λίγο το ΦΕΚ με τον ν.4710/2020 που αφορά στην "Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις".

Με τη δημοσίευση του συγκεκριμένου ΦΕΚ, πέρα από τις διατάξεις που αφορούν στην ηλεκτροκίνηση, ενσωματώθηκε και πλήθος διατάξεων τεχνικού ενδιαφέροντος και βέβαια επισημοποιήθηκε με 23 μέρες καθυστέρηση η προαναγγελθείσα τρίμηνη παράταση στο καθεστώς των αυθαιρέτων που εξέπνευσε την 30η Ιουνίου.

Υπενθυμίζουμε πως σύσσωμος ο κλάδος των μηχανικών είχει ζητήσει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια παράτασης, γεγονός που αποτυπώθηκε και μέσα από τις χιλιάδες συμμετοχές στο σχετικό ερωτηματολόγιο του B2Green.

Δείτε παρακάτω το τελικό, ψηφισθέν κείμενο, όπως περιλαμβάνεται στο νέο ΦΕΚ:

Άρθρο 51
Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών

1. Η παρ. 1 του άρθρου 102 του v. 4495/2017 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, η αίτηση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101. Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του v. 4178/2013 (Α' 174) και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περ. β' έως στ' της παρ. 3. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.»b2green

2. Η π αρ. 3 του άρθρου 102 του v. 4495/ 2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αv η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021,

γ) κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αv η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την lη Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022,

δ) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αv η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023,

ε) κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024,

στ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%) , αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την lη Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.».

3. Η παρ. 11 του άρθρου 51 του v. 4643/2019 (Α' 193) αντικαθίσταται ως εξής:b2green

«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής  στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται  στον ν. 4495/2017  κα ι τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/ 2011 πο υ έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:

α) 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α· 209} στον v. 4178/2013 (Α'  174) ή εξόφλησης του παράβολου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013».

β) 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον v. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,

γ) 8.2.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον v. 4014/2011 στον v. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,

δ) 8.5.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς  από  τον  ν.  4014/2011  στον  v.  4178/2013  ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,

ε) 8.8.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον v. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή  εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.»

4. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του v. 3843/ 2010 (Α' 62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή , μέχρι τις 30.9.2020.

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου εκκινεί από 1.7.2020. 

Άρθρο 52
Παρατάσεις οικοδομικών αδειών

Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των τυχόν αναθεωρήσεων αυτών που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς και όσων εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 έως τις 30.12.2018, παρατείνεται έως τις 31.12.2022.

Πέρα από τις ρυθμίσες που αφορούν στα αυθαίρετα και τις οικοδομικές άδειες, χωρίς αλλαγή ψηφίστηκαν και διατάξεις που αφορούν στις ποινές των ενεργειακών επιθεωρητών και στην επιδότηση αντικατάστασης θέρμανσης με καύσιμο το φυσικό αέριο. Μπορείτε να δείτε το κείμενο των διατάξεων πατώντας στους παρακάτω σύνδεσμους:

Τέλος, εισήχθησαν ρυθμίσεις που αφορούν στις ενεργειακές κοινότητες, τη χωρητικότητα των δικτύων και τις ΑΠΕ γενικότερα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο ΦΕΚ για την ηλεκτροκίνηση και όλες τις υπόλοιπες διατάξεις, από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ

B2Green
By B2Green.gr 23:46, 23/07/2020