Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Σημαντικά Προβλήματα ρευστότητας τεχνικών επιχειρήσεων • Συνεχείς επιβαρύνσεις του κατασκευαστικού κλάδου

Σημαντικά Προβλήματα ρευστότητας τεχνικών επιχειρήσεων • Συνεχείς επιβαρύνσεις του κατασκευαστικού κλάδου

Civiltech

Με νέα επιστολή του προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) επισημαίνει εκ νέου συγκεκριμένα και σημαντικά προβλήματα ρευστότητας των τεχνικών επιχειρήσεων.

Δείτε παρακάτω τι αναφέρει ο Σύνδεσμος στην επιστολή του:

ΘΕΜΑ: Σημαντικά Προβλήματα ρευστότητας τεχνικών επιχειρήσεων (2) – Συνεχείς επιβαρύνσεις του κατασκευαστικού κλάδου.

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 35356/8-7-2020, επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: Σημαντικά Προβλήματα Ρευστότητας Τεχνικών Επιχειρήσεων (Α.Π. Υπ. Οικονομικών: 73107/9.7.2020)

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με τη σχετική επιστολή του Συνδέσμου μας, θέσαμε υπόψην σας τα σημαντικά προβλήματα ρευστότητας των Τεχνικών Επιχειρήσεων που προκαλούν :

  • Η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στις τεχνικές επιχειρήσεις, που εκτελούν εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα, ή που εκτελούν έργα Δημοσίου, της παραγράφου 4, του άρθρου 39α του ΚΦΠΑ. Σημειώνουμε ότι με την Α.1150/15.5.2020 (ΦΕΚ 2627Β/29.6.2020) ελαφρύνθηκαν οι τουριστικές επιχειρήσεις (ορθώς) με αντίστοιχη επιβάρυνση των κατασκευαστικών επιχειρήσεων (απαράδεκτο). Το κράτος, δηλαδή, έκανε το καθήκον του ως προς τη στήριξη ενός πληττόμενου κλάδου (τουρισμός) εις βάρος ενός επίσης πληττόμενου κλάδου (κατασκευές).
  • Η παρακράτηση ποσού λογαριασμού από ΔΟΥ για έργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100%.

Επειδή η σχετική όχληση έγινε περίπου προ μηνός και μέχρι και σήμερα δεν μας έχει κοινοποιηθεί κάποια ενέργειά σας ή απάντησή σας, με την παρούσα επαναλαμβάνουμε τα αιτήματά μας ως κατωτέρω:

  • την άμεση επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ, στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν σχετικά έργα, με δυνατότητα του Δημοσίου, των εκ των υστέρων φορολογικών ελέγχων. Ήδη, η κατάσταση καθυστέρησης επιστροφής του ΦΠΑ έχει φθάσει στο απροχώρητο.
  • την τροποποίηση της ΠΟΛ 1274/13 ούτως ώστε να παρακρατείται το ποσόν που προβλέπεται από την ρύθμιση και σε κάθε περίπτωση όχι το συνολικό ποσό.

Παρακαλούμε και πάλι θερμά για τις ενέργειές σας.

Δείτε παρακάτω τι ανέφερε ο Σύνδεσμος στην επιστολή της 8ης Ιουλίου που προηγήθηκε:

ΘΕΜΑ: Σηµαντικά προβλήµατα ρευστότητας τεχνικών επιχειρήσεων: 

  1. Επιστροφή ΦΠΑ στις τεχνικές επιχειρήσεις, που εκτελούν εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύµατα, ή που εκτελούν έργα ∆ηµοσίου, της παραγράφου 4, του άρθρου 39α του ΚΦΠΑ.
  2. Παρακράτηση ποσού λογαριασµού από ∆ΟΥ για έργα Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε ποσοτό 100%.

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,

A. Με την Α.1150/15.5.2020 (ΦΕΚ 2627Β/29.6.2020) και µε σκοπό να αντιµετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες που ανέκυψαν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, λόγω των µέτρων που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού (COVID 19), για τις δαπάνες κατασκευής για κτήρια, κτίσµατα και κατασκευαστικές εργασίες εν γένει επί κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων που πραγµατοποιούνται από υποκείµενες στον φόρο επιχειρήσεις, εφόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης, και ο φόρος που αναλογεί στις εργασίες αυτές είναι τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, καθορίσατε διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ, των δαπανών αυτών, όµοια ως περιγράφεται στην ΚΥΑ Π.2869/2389/ ΠΟΛ. 137/4-5-1987 (Β΄236).

Ουσιαστικά δηλαδή µέσω αυτής της διαδικασίας, ο ΦΠΑ δεν θα καταβάλλεται από την ξενοδοχειακή επιχείρηση στον κατασκευαστή / προµηθευτή, αλλά απευθείας στο ∆ηµόσιο.

Όµως µε την εν λόγω διάταξη επιδεινώνονται τα σοβαρότατα προβλήµατα ρευστότητας στις τεχνικές επιχειρήσεις, που κατασκευάζουν τις παραπάνω εργασίες, αφού δεν τους δίνεται πλέον η δυνατότητα άµεσου συµψηφισµού του ΦΠΑ των εισροών τους (Εξόδων), που έχουν καταβάλει, από τον ΦΠΑ των εκροών τους (Εσόδων), όπως είναι το σύνηθες.

Έτσι δηµιουργούνται πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ, προς επιστροφή, µε αφάνταστες καθυστερήσεις του ∆ηµοσίου στην πραγµατοποίηση αυτών των επιστροφών. ∆ιότι για να πραγµατοποιηθούν αυτές οι επιστροφές προηγούνται κάθε φορά που γίνεται αίτηση επιστροφής ατελείωτοι φορολογικοί έλεγχοι, µε αποτέλεσµα τις περισσότερες φορές η επιστροφή να επιτελείται τουλάχιστον µετά από ένα έτος.

Σας υπενθυµίζουµε ότι παρόµοιες διατάξεις έχουν εφαρµοστεί και στις τεχνικές επιχειρήσεις, που εκτελούν έργα ∆ηµοσίου, της παραγράφου 4, του άρθρου 39α του ΚΦΠΑ, διατάξεις που έχουν προκαλέσει αφάνταστα προβλήµατα ρευστότητας στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, και για τις οποίες έχουµε πολλάκις διαµαρτυρηθεί [βλ. πίνακα επιστολών Α (Επιστροφή ΦΠΑ (παρ. 4, άρθρο 39Α του ΚΦΠΑ)], χωρίς µέχρι σήµερα να έχει επιτευχθεί κάποιο ορατό αποτέλεσµα.

B. Οφείλουµε στο σηµείο αυτό να σηµειώσουµε ότι, πέραν των προβληµάτων ρευστότητας στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις που έχουν δηµιουργήσει οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39α του ΚΦΠΑ, σηµαντικά προβλήµατα ρευστότητας έχει επιπλέον δηµιουργήσει και η παρακράτηση ποσού λογαριασµών από ∆ΟΥ για έργα Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100% όπως σας έχουµε αναλυτικά επισηµάνει µε σειρά επιστολών µας [βλ. πίνακα επιστολών Β (παρακράτηση 100%)].

Ειδικότερα, στις πιστοποιήσεις για έργα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων γίνεται πολλές φορές παρακράτηση όλου του ποσού της πιστοποίησης (ακόµα και του ΦΠΑ). Αυτό συνήθως γίνεται όταν είναι σε ισχύ ρύθµιση (ακόµα και αν τηρείται) ή όταν προκύψουν υποχρεώσεις που δεν έχουν τακτοποιηθεί, γεγονός όχι ασύνηθες τον τελευταίο καιρό.

Θεωρούµε πολύ σκληρό το µέτρο της παρακράτησης όλου του ποσού της πιστοποίησης και πιστεύουµε ότι µε δεδοµένες τις σηµερινές συνθήκες το µέτρο θα οδηγήσει στην διακοπή της εκτελέσεως των έργων και συνακόλουθα στην καταστροφή αρκετών επιχειρήσεων.

Γ. Με αυτά τα δεδοµένα επιτρέψτε µας να εκφράσουµε την απορία και δυσαρέσκειά µας µας για την συνεχιζόµενη λήψη αποφάσεων, ερήµην και εις βάρος των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, οι οποίες αγωνίζονται να επιβιώσουν και να διατηρήσουν το όποιο προσωπικό τους έχει αποµείνει.

Κατόπιν των ανωτέρω, και για µία ακόµη φορά, αιτούµεθα:

  • την άµεση επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ, στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν σχετικά έργα, µε δυνατότητα του ∆ηµοσίου, των εκ των υστέρων φορολογικών ελέγχων. Ήδη, η κατάσταση καθυστέρησης επιστροφής του ΦΠΑ έχει φθάσει στο απροχώρητο.
  • την τροποποίηση της ΠΟΛ 1274/13 ούτως ώστε να παρακρατείται το ποσόν που προβλέπεται από την ρύθµιση και σε κάθε περίπτωση όχι το συνολικό ποσό.
B2Green
By B2Green.gr 17:36, 05/08/2020