Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Σύσταση Επιτροπής για το νέο χωροταξικό του τουρισμού • Τι έργο αναλαμβάνει

Σύσταση Επιτροπής για το νέο χωροταξικό του τουρισμού • Τι έργο αναλαμβάνει

Civiltech

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ.Χατζηδάκης και ο Υπουργός Τουρισμού Χ.Θεοχάρης υπέγραψαν την απόφαση με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση της Επιτελικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπόνησης του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. 

Αναλυτικά, το κείμενο της απόφασης:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Τη Σύσταση Διυπουργικής Επιτελικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπόνησης του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.

1.1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτελική Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν. 4447/2016, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του συναρμόδιου Υπουργείου Τουρισμού και συγκροτείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιο Μπακογιάννη ως Πρόεδρο, ο οποίος θα αναπληρώνεται από την Αυγή Βάσση, μετακλητή υπάλληλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

β) τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, Κωνσταντίνο Λούλη, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Ζακίνο Κοέν, Διευθυντή Γραφείου Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού,

γ) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

  • την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού (Γ.Δ. ΧΩΡΣ), Γεωργία Κοτίνη,
  • την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού της(.Δ. ΧΩΡΣ,), Φωτεινή Στεφανή
  • την Δήμητρα Βυτόγιαννη, μετακλητή συνεργάτιδα στο ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιου για θέματα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

δ) εκπροσώπους του Υπουργείου Τουρισμού

  • την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), Ελένη Χατζηγεωργίου – Λουτσίδη,
  • τον Πασχάλη Σαμαρίνη, υπάλληλο του Τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Υπουργείου Τουρισμού

1.2. Επιπλέον των μελών της επιτροπής, στις συνεδριάσεις της παρίστανται:

α) Τα μέλη της ομάδας επίβλεψης του μελετητικού έργου του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, τα οποία ορίζονται από τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού (Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του ν. 4412/2016

β) Ως εμπειρογνώμονες που έχουν επιδείξει ερευνητικό ή/και διοικητικό έργο σε συναφή αντικείμενα που θα συμβάλλουν με την τεχνογνωσία / εμπειρία τους στο έργο της Επιτροπής:

  • ο Ανέστης Γουργιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • η Μαρία Μάρακα, πρ. Δ/ντρια Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ),
  • ο Αλέξανδρος Βασιλάκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

1.3. Τα μέλη της Επιτροπής αναπληρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση αναπλήρωσης, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναπληρωτή γνωστοποιούνται εγγράφως στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που έχει την ευθύνη οργάνωσης των συνεδριάσεων της Επιτροπής.

1.4. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν επίσης να παρίστανται, μετά από πρόσκληση της/του Προέδρου, ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, στελέχη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς και στελέχη άλλων Υπουργείων, της Περιφέρειας, φορέων, οργανισμών ή οργανώσεων προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή γνώμη επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.5. Η Επιτροπή δεν είναι αμειβόμενη.

2. Αρμοδιότητα/ Σκοπός της Διυπουργικής Επιτελικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπόνησης του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό

Η Επιτροπή συντονίζει και παρακολουθεί τις εργασίες κατάρτισης του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου και δίνει κατευθύνσεις με στόχο να συνεπικουρήσει την ομάδα επίβλεψης του έργου σε σχέση με τη διαμόρφωση του περιεχομένου του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.

3. Λειτουργία της Διυπουργικής Επιτελικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.

3.1. Η Επιτροπή συνέρχεται ανά τρίμηνο ή και τακτικότερα κατά την κρίση της/του Προέδρου και μετά από πρόσκληση της/του Προέδρου της.

3.2. Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και την κατάρτιση ημερήσιας διάταξης. Για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών αλλά και για τις ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης ορίζεται υπάλληλος του ΥΠΕΝ με απόφαση της/του Προέδρου

3.3. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.

3.4. Η συνεργασία της/του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται

3.5. Η θητεία της/του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.3.6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

B2Green
By B2Green.gr 13:48, 12/08/2020