Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων

Βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων

Civiltech

Διαγωνισμό, προκειμένου να ξεκινήσει η μελετητική διαδικασία, για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, την κατασκευή επέκτασης του ΧΥΤΑ, αλλά και κατασκευής του κεντρικού Πράσινου Σημείου στο νησί, προκήρυξε ο Δήμος Μυκόνου.

Δεδομένης της επικείμενης εξάντλησης της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ Μυκόνου, αλλά και με στόχο την περαιτέρω μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στο χώρο, ο Δήμος Μυκόνου προκήρυξε διαγωνισμό, με στόχο να ξεκινήσει η διαδικασία των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση σημαντικών έργων πνοής για το νησί, στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε, κατόπιν σχετικής απόφασης Δημάρχου, η 8η Σεπτεμβρίου 2020, ενώ την ίδια ημέρα, αργότερα, θα αποσφραγιστούν και οι υποβληθείσες προσφορές από τους υποψήφιους αναδόχους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης προβλέπεται να ανέλθει σε 56.290,32 ευρώ, ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίστηκε σε πέντε μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο που θα προκύψει.

Αντικείμενο της σύμβασης με το Δήμο Μυκόνου είναι η εκπόνηση των μελετών σχεδιασμού για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), της επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και της κατασκευής κεντρικού Πράσινου Σημείου για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου.

Η μελέτη που θα εκπονηθεί από τους αναδόχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψιν τις τοπικές συνθήκες της περιοχής, αλλά και τους σύγχρονους κανόνες και την εξέλιξη της τεχνολογίας, θα περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επιμέρους μελετών:

- Τεχνική Προμελέτη επέκτασης ΧΥΤΑ

- Τεχνική Προμελέτη μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ)

- Περιβαλλοντική Μελέτη κεντρικού Πράσινου Σημείου, και

- Τεχνική μελέτη σχεδιασμού κεντρικού Πράσινου Σημείου

Ορθότερη διαχείριση των απορριμμάτων

Σύμφωνα με το φάκελο έργου που συντάχθηκε με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, η έναρξη των διαδικασικών για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), επέκτασης ΧΥΤΑ και του κεντρικού Πράσινου Σημείου, είναι έργο αρμοδιότητας του Δήμου Μυκόνου και αποτελεί απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως και του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Μυκόνου και αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου Μυκόνου με το θεσμικό πλαίσιο και με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η υφιστάμενη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Μυκόνου αφορά στη συλλογή σύμμεικτων απορριμμάτων και στην τελική τους διάθεση στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ Μυκόνου.

Όπως σημειώνεται, η έλλειψη εγκαταστάσεων επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και κεντρικού πράσινου σημείου έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη αξιοποίηση στερεών αποβλήτων και τη μη επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το ανωτέρω σε συνδυασμό με την επικείμενη εξάντληση της χωρητικότητας του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Μυκόνου εγκυμονούν κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Με το προτεινόμενο έργο, ωστόσο:

Εφαρμόζεται το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου και οι απαιτήσεις του θεσμικοιύ πλαισίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων,

Μειώνεται το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των ΑΣΑ που οδηγείται σε ταφή, μέσω της χωριστής συλλογής και επεξεργασίας των βιοαποβλήτων,

Μειώνεται ποσοτικά αλλά και βελτιώνεται ποιοτικά το υπόλειμμα προς τελική διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής,

Αποτρέπεται τυχόν ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων,

Εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των κατοίκων του Δήμου καθώς και προστασία του περιβάλλοντος, ενώ τέλος

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Τα προβλεπόμενα έργα

Στη συνέχεια παρατίθεται σχετικός πίνακας, με τις απαιτήσεις του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου, σχετικά με τις παραγόμενες ποσότητες και τους στόχους για την σταδιακή εκτροπή των ΑΣΑ από το ρεύμα των σύμμεικτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή.

Με βάση τον πίνακα, προκύπτει ότι ο στόχος του Δήμου για τη συνολική εκτροπή ανακυκλώσιμων υλικών (μη συσκευασιών) είναι 4.697 τόνοι ανά έτος.

Η ποσότητα αυτή εκτιάται, ότι θα συλλέγεται εξ ολοκλήρου μέσω του κεντρικού Πράσινου Σημείου του Δήμου Μυκόνου, σταδιακά, αυξανόμενης της ενεργοποίησης και συμμετοχής των πολιτών μέσω δράσεων δημοσιότητας, θέσπισης κινήτρων και της σταδιακής εξοικείωσης του πολίτη με τη δραστηριότητα. Επιπλέον, εκτιμάται ότι στο Πράσινο Σημείο θα οδηγούνται και περίπου το 10% του στόχου των ανακυκλώσιμων συσκευασιών. Οι λοιπές ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα συλλέγονται μέσω του συστήματος χωριστής συλλογής με μπλε κάδους στο δρόμο.

Το κεντρικό Πράσινο Σημείο του Δήμου Μυκόνου θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα:

- Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας και της περιμετρικής οδού, όπου θα κινούνται οι συρμοί και τα Ι.Χ.

- Πύλη εισόδου

- Έργα εσωτερικής οδοποιίας

- Λοιπά έργα υποδομής (Υπόστεγα, οικίσκοι, περίφραξη, πύλη, δίκτυα κλπ)

- Απαιτούμενος εξοπλισμός λειτουργίας (τεμαχιστής, containers κλπ)

Επίσης, όπως αναφέρεται, σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ, η δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ανέρχεται σε 1.260 τόνους ανά έτος.

Η μονάδα θα αποτελείται ενδεικτικά από τα εξής τμήματα:

- Υποδοχή και προεπεξεργασία προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων

- Κομποστοποίηση

- Ωρίμανση κομπόστ

- Ραφιναρία κομπόστ.

Στον ΧΥΤΑ θα οδηγούνται τα υπολείμματα μετά τη Διαλογή στην Πηγή, ήτοι σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ, ποσότητα 7.815 τόνοι ανά έτος. Η επέκταση του ΧΥΤΑ θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της νομοθεσίας και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα:

- Διαμόρφωση λεκάνης ΧΥΤΑ: Για τη σωστή και ορθολογική λειτουργία του χώρου, η διαμόρφωση του πυθμένα θα γίνει με στόχο τη δημιουργία ήπιων κλίσεων για τη διευκόλυνση των εργασιών και της κίνησης των οχημάτων σε αυτόν. Θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές μέχρι βάθος όπου δε θα διαταράσσεται το στεγανό υπόβαθρο του χώρου, επιδιώκοντας την εξισορρόπηση των χωματισμών εκσκαφής με τα απαιτούμενα υλικά για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ (επικάλυψη των απορριμμάτων). Κατά τις εργασίες διαμόρφωσης των εκάστοτε επιμέρους κυττάρων, θα δημιουργηθεί πυθμένας κλίσης τουλάχιστον 5% για ελεύθερη ροή των στραγγισμάτων προς τη δεξαμενή συλλογής τους. Για τη λεκάνη επέκτασης του ΧΥΤ θα εξεταστεί η δυνατότητα συναρμογής με τον υφιστάμενο χώρο.

- Στεγανοποίηση πυθμένα και πρανών: Για τη σωστή και ορθολογική λειτουργία του ΧΥΤΑ απαιτείται ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου και επιστημονικά τεκμηριωμένου συστήματος στεγανοποίησης ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή ρυπαντών (στραγγίσματα και βιοαέριο) εκτός του ενεργού χώρου απόθεσης. Το σύστημα στεγάνωσης θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τους ΧΥΤ.

- Διαχείριση στραγγισμάτων: Θα κατασκευαστούν τα απαιτούμενα έργα συλλογής των στραγγισμάτων και μεταφοράς τους προς επεξεργασία. Το δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων εντός της λεκάνης θα σχεδιαστεί με κατάλληλες κλίσεις ώστε να διευκολύνεται η παροχέτευση των στραγγισμάτων εκτός της λεκάνης. Το δίκτυο συλλογής αποτελείται από αγωγούς τοποθετημένους κατά τέτοιο τρόπο στον πυθμένα και τα πρανή της λεκάνης, ώστε να καλύπτεται όλη η έκταση και να συλλέγονται στραγγίσματα από όλη την επιφάνειά της. Τα συλλεχθέντα στραγγίσματα θα οδηγούνται σε δεξαμενή συλλογής -αποθήκευσης και ακολούθως στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους.

- Διαχείριση παραγόμενου βιοαερίου: Θα κατασκευαστούν τα απαιτούμενα έργα απαγωγής και διαχείρισης του παραγόμενου βιοαερίου εντός της λεκάνης ταφής. Θα εξεταστεί η παραγωγή βιοαερίου ανά έτος, προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο σύστημα διαχείρισής του.

- Διαχείριση ομβρίων υδάτων

- Έργα υποδομής: Θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα συνοδά έργα υποδομής (έργα εσωτερικής οδοποιίας, έργα περίφραξης, έργα ηλεκτροφωτισμού και λοιπά έργα Η/Μ, λοιπά έργα Π/Μ κλπ).

koinignomi.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 10:38, 31/08/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα