Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Αυτό είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 • Πράσινη Ανάπτυξη, Ανακαινίσεις, ΑΠΕ & Υποδομές • Το πλήρες κείμενο

B2Green avatar
09:06, 11/09/2020
Business > Green Business > Νέα

Αυτό είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 • Πράσινη Ανάπτυξη, Ανακαινίσεις, ΑΠΕ & Υποδομές • Το πλήρες κείμενο

Civiltech

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην "Έγκριση και προσδιορισμό των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021- 2025".

Με τη θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με τον ν. 4635/2019 (Α' 167), θεσμοθετήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες. Οι προγραμματικές περίοδοι του ΕΠΑ έχουν πενταετή διάρκεια. Η έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2021. Το ΕΠΑ καθορίζει τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, το συνολικό και ανά Πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.

Μέρος του ΕΠΑ είναι και τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ), τα οποία καταρτίζονται από τα αρμόδια υπουργεία και τις περιφέρειες και περιλαμβάνουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του αντίστοιχου φορέα, με βάση τον προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του αναλογούν. Με την 1η εγκύκλιο για την κατάρτιση του ΕΠΑ που εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (υπ' αρ. 29428/12-3-2020) σηματοδοτήθηκε η έναρξη του διαλόγου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τους φορείς πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να συντονιστούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την κατάρτιση των ΤΠΑ και ΠΠΑ στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων του ΕΠΑ.

Το σχέδιο του ΕΠΑ 2021-2025 διαμορφώθηκε εν μέσω της κλιμάκωσης της πανδημίας COVID-19, η οποία προκάλεσε ύφεση στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας οδήγησε σε προσαρμογές και στο κείμενο του ΕΠΑ 2021-2025, καθώς σήμερα προβάλλει κρισιμότερη από ποτέ η πρόκληση για μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη.

Από το πλήρες κείμενο του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, ξεχωρίσαμε και παραθέτουμε τους στόχους του προγράμματος για την Πράσινη Ανάπτυξη & τις Υποδομές:

Πράσινη Ανάπτυξη

Για να είναι διατηρήσιμη η ανάπτυξη μιας οικονομίας και να πετυχαίνει υψηλές επιδόσεις σε όρους κοινωνικής ευημερίας, απαραίτητη είναι η μέριμνα για την ορθή διαχείριση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η αλλαγή του κλίματος αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Για αυτόν τον λόγο, η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους πέντε βασικούς πυλώνες του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΕΠΑ.

Ο στόχος της πράσινης ανάπτυξης εξειδικεύεται σε τρεις επιμέρους ειδικούς στόχους:

  • Μετάβαση σε κυκλική οικονομία
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Αναδεικνύονται δεκατρείς προτεραιότητες για έργα που έχουν τον σκοπό της πράσινης ανάπτυξης (Διάγραμμα 3.3 και Πίνακας 3.2 στο Παράρτημα). Η ανάδειξη της πράσινης ανάπτυξης ως βασικού αναπτυξιακού στόχου πηγάζει κυρίως από την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, η πράσινη ανάπτυξη συνάδει και με την προσπάθεια για πληρέστερη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Ειδικότερα, το ισχυρό αιολικό δυναμικό και η ενισχυμένη ηλιοφάνεια στη χώρα στηρίζουν την ανάπτυξη των αντίστοιχων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Ταυτόχρονα, η ιδιαίτερα πλούσια βιοποικιλότητα και ευρύτερα το φυσικό περιβάλλον της χώρας ευνοούν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια πράσινης ανάπτυξης έχει η διαδικασία μετασχηματισμού του ενεργειακού τομέα. Οι σχετικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπει ότι την περίοδο 2020-2030 για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων απαιτούνται επενδύσεις συνολικής αξίας 43,8 δισεκ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποδομές και δίκτυα, ενεργειακή απόδοση, κυκλική οικονομία και άλλους σχετικούς τομείς. Επίσης, στη διαδικασία μετασχηματισμού του ενεργειακού τομέα θα συμβάλουν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου στατικής επάρκειάς τους, τις οποίες ήδη εκπονούν τα αρμόδια υπουργεία. Πολύ σημαντικό έργο στρατηγικής σημασίας σε αυτή τη προτεραιότητα αποτελεί η απολιγνιτοποίηση του τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την ανάπτυξη παραγωγικών δομών που αξιοποιούν άλλες πηγές ενέργειας, αλλά και με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων που προσφέρουν βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στους κάτοικους των περιοχών που πλήττονται από τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης.

Πέρα από ενέργειες που αποβλέπουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, υπάρχει έντονη ανάγκη και για υλοποίηση δράσεων που θα περιορίζουν τις επιπτώσεις που αυτή προκαλεί μέσα από την αυξημένη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων. Αναδεικνύονται έτσι ως προτεραιότητες η ανάπτυξη υποδομών πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και προστασίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τις πρώτες ώρες και ημέρες μετά την εκδήλωση της καταστροφής, καθώς και η επαναφορά των πληγεισών υποδομών σε λειτουργία. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί κατά τον σχεδιασμό αυτών για τις ευπαθείς ομάδες που ενδέχεται να πληγούν περισσότερο και να χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης, όπως τα ΑΜΕΑ. Στον τομέα της πρόληψης των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δράσεις στατικής ενίσχυσης και ελέγχου της στατικής επάρκειας Δημοσίων Κτιρίων, τις οποίες εκπονεί το ΥΠΥΜΕ, καθώς και η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός ή/και η συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, εγγειοβελτιωτικών, υδραυλικών υποδομών κ.λπ.

Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων αποτελεί βασική επιδίωξη και όσον αφορά στον ειδικό στόχο μετάβασης σε κυκλική οικονομία. Σημαντικές είναι οι υστερήσεις της χώρας στον τομέα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, ο οποίος αναμφισβήτητα αποτελεί επενδυτική προτεραιότητα. Στον ειδικό στόχο για μετάβαση σε κυκλική οικονομία εντάσσεται ως προτεραιότητα και η στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής, οι οποίες επιτυγχάνουν αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Ο αντίκτυπος δράσεων αυτής της προτεραιότητας επεκτείνεται πέρα από το περιβαλλοντικό θέμα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων.

Αντίστοιχες προεκτάσεις στο θέμα της αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος έχουν και δράσεις για ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, καθώς και πρωτοβουλίες για την ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς. Οι ανάγκες για προστασία του περιβάλλοντος δημιουργούν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, αρκεί να υπάρχουν οι συνθήκες για την αποτίμηση και ανταμοιβή (monetisation) της αξίας που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο. Αντίστοιχα, ενώ η προστασία της φυσικής κληρονομιάς έχει εγγενή αξία, η ανάδειξή της επιτρέπει την αξιοποίησή της στην ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων, όπως τουριστικοί προορισμοί, φυτικά καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Η προσπάθεια πράσινης ανάπτυξης επεκτείνεται και σε έργα που εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα για ένα περισσότερο φυσικό αστικό περιβάλλον. Εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, οι πράσινες πόλεις προσφέρουν, με τον τρόπο αυτό μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους τους και συνεισφέρουν στην προσέλκυση επενδύσεων.

Σημαντικές παρεμβάσεις που μπορούν να προσδώσουν μεγάλη προστιθέμενη αξία περιλαμβάνουν τη δημιουργία πράσινων χρηματοδοτικών εργαλείων και ταμείων για προώθηση της κυκλικής οικονομίας, της πράσινης επιχειρηματικότητας και του ενεργειακού μετασχηματισμού.

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα

Στον άξονα πράσινης ανάπτυξης (Πίνακας 5.2), τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του ειδικού στόχου αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής βασίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2019. Ειδικότερα, σχετικά με την προτεραιότητα που αφορά την ενεργειακή απόδοση, το ΕΣΕΚ προβλέπει ότι στην πορεία επίτευξης των στόχων για το 2030, τα κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης θα χρειαστεί να αναβαθμιστούν ενεργειακά με ρυθμό 5,4 χιλ. τ.μ. ετησίως. Πρόκειται για ενέργεια που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με δημόσιους πόρους, ενώ ως αποτέλεσμα θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες.

Δημόσιοι πόροι απαιτούνται και για την ανακαίνιση και αντικατάσταση κατοικιών, ειδικά όσον αφορά νοικοκυριά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Το ΕΣΕΚ προβλέπει την ανακαίνιση εξήντα χιλιάδων κτιρίων κατοικίας ετησίως. Σε περίπτωση που αυτή η παρέμβαση πραγματοποιηθεί με την κατάλληλη στόχευση σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μείωση θα πρέπει να σημειωθεί και στον δείκτη ενεργειακής ένδειας, που αφορά στο ποσοστό ατόμων που δεν μπορούν να συντηρούν αρκετά ζεστό το σπίτι τους, με βάση τις απαντήσεις στην ετήσια έρευνα της Eurostat για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών (EU SILC).

Σχετικά με την προτεραιότητα για στήριξη των ΑΠΕ και των τεχνολογιών συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα προκύπτει επίσης από το ΕΣΕΚ και αφορά το μερίδιο που έχουν οι ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας (στόχος 27% το 2025). Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου βασίζεται κυρίως σε ειδικούς στόχους, επομένως στο πλαίσιο του ΕΠΑ θα εξετάζεται σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται μέσα από το πρόγραμμα έχουν αποτελεσματικό αντίκτυπο στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας αποτελεί και δείκτη με τον οποίο παρακολουθείται στην ΕΕ η πρόοδος προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Οι ΣΒΑ της ΕΕ αποτελούν πηγή για επιδιωκόμενα αποτελέσματα και σε άλλες προτεραιότητες του αναπτυξιακού στόχου Πράσινη Ανάπτυξη.

Στην προτεραιότητα για τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα βασίζεται σε βελτίωση των επιδόσεων της Ελλάδας στο ποσοστό κυκλικής χρήσης των υλικών. Πρόκειται για έναν ακόμη δείκτη των ΣΒΑ της ΕΕ. Υπολογίζεται με βάση στοιχεία για την ανακύκλωση, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και την εγχώρια χρήση ανακυκλωμένων και μη υλικών. Η επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος εδώ εξαρτάται κρίσιμα από τους δημόσιους πόρους και τη μόχλευσή τους με ιδιωτικά κεφάλαια (π.χ. μέσω ΣΔΙΤ) για την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων.

Επίσης, ο δείκτης του ΣΒΑ, που αφορά στην έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια στις αστικές περιοχές της χώρας, μπορεί να αξιοποιηθεί ως δείκτης εκροής στην προτεραιότητα που αφορά στις πράσινες πόλεις. Εκτός από την ενίσχυση των μηχανισμών περιβαλλοντικού ελέγχου, σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη του στόχου μείωσης της ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να προέλθει και από πολλές άλλες παρεμβάσεις στον τομέα των πράσινων πόλεων.

Στην ίδια προτεραιότητα συνεισφέρει και ο δείκτης για το μερίδιο ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων στις ετήσιες νέες ταξινομήσεις. Η επίτευξη αυτού του στόχου του ΕΣΕΚ εξαρτάται κρίσιμα από την παροχή των κατάλληλων κινήτρων στους καταναλωτές, καθώς και από την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε θέσεις δημόσιας στάθμευσης στις πόλεις της χώρας

Ανάπτυξη Υποδομών

Οι υποδομές μιας χώρας έχουν καταλυτικό ρόλο για την οικονομική της ανάπτυξη. Για αυτόν τον λόγο, η συντήρηση και η ανάπτυξη των υποδομών, καθώς και η ολοκλήρωση όλων των υποδομών που είναι σε εξέλιξη, ασχέτως τρόπου χρηματοδότησης, αναδεικνύεται ως ένας από τους πέντε αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠΑ. Ο στόχος ανάπτυξης υποδομών εξειδικεύεται σε τρεις ειδικούς στόχους για την ανάπτυξη, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύονται έντεκα προτεραιότητες (Διάγραμμα 3.5 και Πίνακας 3.4 στο Παράρτημα). Οι περισσότερες από τις προτεραιότητες αφορούν συγκεκριμένους τομείς με σημαντικά περιθώρια για εκσυγχρονισμό, βελτίωση, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη ή ολοκλήρωση, όπως οι υποδομές ΤΠΕ, τα ενεργειακά δίκτυα, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό δίκτυο, οι οδικές υποδομές, οι υποδομές των αερομεταφορών και τα υδατοδρόμια.

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη πολλών από αυτές τις υποδομές προέρχεται από τις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρει η γεωγραφική θέση της χώρας στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, η οποία καθιστά την Ελλάδα εν δυνάμει ενεργειακό και εμπορικό κόμβο. Σημαντικές είναι και οι κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετούν οι προτεραιότητες εδώ, σε όρους άμβλυνσης των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της χώρας και της ενσωμάτωσης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ειδικά όσον αφορά στην ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, του σιδηροδρομικού δικτύου, του τοπικού οδικού δικτύου, της οδικής ασφάλειας και της αστικής κινητικότητας. Τέλος, μέσω της ψηφιοποίησης των μεταφορών, της ανάπτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου και της πολυτροπικής κινητικότητας, μειώνεται το σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών, καθώς εκτιμάται ότι το 15% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 προέρχονται από τις μεταφορές.

Αναλυτικότερα, ιδιαίτερα σημαντικές έχουν αναδειχθεί, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της εξάπλωσης της πανδημίας, οι υποδομές ΤΠΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται η περαιτέρω ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και των δικτύων κινητής επικοινωνίας πέμπτης γενιάς (5G networks). Στην τομή των δικτύων ΤΠΕ και των ενεργειακών δικτύων βρίσκονται και τα έργα για την ανάπτυξη των ευφυών δικτύων, τα οποία εκτός από ηλεκτρική ενέργεια, μεταφέρουν και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη χρήση ενέργειας από τους καταναλωτές και για την κατάσταση του δικτύου.

Στον τομέα ενέργειας, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας και το υψηλό δυναμικό για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (αιολικής και ηλιακής) δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για ενίσχυση της συμμετοχής της χώρας στα διεθνή ενεργειακά δίκτυα. Με την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής από ΑΠΕ και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών μέσα από την ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων και υποδομών, ενισχύεται και η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Σημαντική περιβαλλοντική και αναπτυξιακή διάσταση έχουν και η ολοκλήρωση των έργων ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης και οι συνδέσεις των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών σε αυτό.

Στο κομμάτι των εμπορικών ροών, χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των οδικών, σιδηροδρομικών και λιμενικών υποδομών που θα δώσουν τη δυνατότητα να λειτουργήσει η χώρα ως βασική πύλη εισόδου για τα ασιατικά προϊόντα στην Ευρώπη. Σε συνδυασμό με τη δυναμική παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας στο διεθνές εμπόριο, σημαντικές είναι και οι δυνατότητες για ενίσχυση της μεταφοράς αγαθών από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη προς την Ασία και την Αφρική μέσα από την Ελλάδα, μετά από την πραγματοποίηση των κατάλληλων επενδύσεων, τόσο στις χερσαίες υποδομές και τα λιμάνια, όσο και σε άλλες υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην ίδια κατεύθυνση, θα βοηθήσουν και έργα για την ενίσχυση της πολυτροπικής κινητικότητας (multimodal transport) και την ψηφιοποίηση των μεταφορών. Σημαντική είναι η συμβολή στην κατασκευή των υποδομών των συμπράξεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Στις προτεραιότητες του στόχου ανάπτυξης των υποδομών εντάσσονται και τα έργα οδικής ασφάλειας και αστικής κινητικότητας, κυρίως λόγω του υψηλού κοινωνικού αντίκτυπου που έχουν. Η υλοποίηση αυτών οφείλει να λαμβάνει υπόψη την προσπελασιμότητα από ΑΜΕΑ εξασφαλίζοντας την ενθάρρυνση της κοινωνική τους ένταξης.

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα

Στον άξονα ανάπτυξης υποδομών (Πίνακας 5.3), οι δείκτες της προτεραιότητας Υποδομές ΤΠΕ αφορούν την κάλυψη σε οπτικές ίνες έως το κτίριο (στόχος 30% έως το 2025) και την ετοιμότητα του δικτύου 5G (πλήρη εκχώρηση του εναρμονισμένου φάσματος). Αυτοί οι δείκτες παρακολουθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σύνθετου δείκτη για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία DESI που επικαιροποιείται ετησίως.

Βασικός στόχος πολιτικής, που εν μέρει βασίζεται και σε χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ παρεμβάσεις, αφορά στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα εδώ υπολογίζονται σε όρους μείωσης του αριθμού τροχαίων ατυχημάτων και των τροχαίων δυστυχημάτων ανά εκατό χιλιάδες κατοίκους

Σημαντικός είναι ο ρόλος των δημόσιων επενδύσεων στην επίτευξη στόχων της προτεραιότητας που σχετίζεται με την ανάπτυξη, βελτίωση και εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της συγκεκριμένης προτεραιότητας αφορούν στο ποσοστό του σιδηροδρομικού δικτύου που είναι ηλεκτροδοτημένο, το ποσοστό του δικτύου που εξυπηρετείται από γραμμές υψηλής ταχύτητας (άνω των 200 χλμ. την ώρα), καθώς και το ποσοστό των σιδηροδρομικών μεταφορών στο σύνολο των εμπορευματικών μεταφορών (σε τονο-χιλιόμετρα).

Στην προτεραιότητα για την ανάπτυξη, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των οδικών υποδομών, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα εκφράζεται σε όρους χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμων ανά εκατ. κατοίκους. Σε αυτόν τον στόχο, οι εθνικοί πόροι του ΠΔΕ έχουν σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο ως προς τα συγχρηματοδοτούμενα κατασκευαστικά έργα, ειδικά όσον αφορά τους κάθετους άξονες σε μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Σημαντικός είναι, επίσης, ο ρόλος των δημόσιων πόρων όσον αφορά στην προώθηση της πολυτροπικής και αστικής κινητικότητας. Η επίτευξη των φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων απαιτεί την ενίσχυση της χρήσης δημόσιων συγκοινωνιών και άλλων εναλλακτικών των οδικών και αεροπορικών μέσων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στον περιορισμό των εμπορευματικών οδικών μεταφορών (σε όρους τονο-χιλιομέτρων) και την ενίσχυση των μετακινήσεων με λεωφορεία και τρένα στο σύνολο των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων εσωτερικών μεταφορών.

Τέλος, σημαντικός είναι ο ρόλος των δημόσιων επενδύσεων για την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών της χώρας, ειδικά όσον αφορά στα περιφερειακά λιμάνια της χώρας. Πρόκειται για μια δημόσια υποδομή με ιδιαίτερα υψηλή σημασία για την ανάπτυξη της νησιωτικής χώρας και άλλων απομακρυσμένων περιοχών. Το ζήτημα της ποιότητας των λιμενικών υποδομών είναι σύνθετο και βασίζεται σε μια σειρά από παραμέτρους, όπως η επάρκεια του εξοπλισμού υποδοχής, η καταλληλότητα για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων, η επάρκεια των χερσαίων διευκολύνσεων και η κατάσταση λειτουργικότητας σχετικά με τις ράμπες, τον κυματισμό και το βάθος εντός ενός λιμένα. Εναλλακτικά, η ποιότητα των λιμενικών υποδομών μπορεί να προσεγγιστεί με τον αντίστοιχο δείκτη από την ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum που βασίζεται σε έρευνα αντίληψης στελεχών επιχειρήσεων. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα εδώ είναι η βελτίωση στις τιμές του συγκεκριμένου δείκτη από 4,8 το 2019 σε 5,5 (με άριστο το 7) το 2025.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με το πλήρες κείμενο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 από εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:06, 11/09/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα