Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Απόφαση Υπαγωγής Ωφελουμένων στη δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Απόφαση Υπαγωγής Ωφελουμένων στη δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Civiltech

Εκδόθηκε από το ΥΠΕΝ η πρώτη απόφαση υπαγωγής ωφελούμενων στη Δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Σύμφωνα με την απόφαση, συνολικά υπάγονται πεντακόσιες τρεις (503) αιτήσεις Ωφελουμένων/Τελικών Αποδεκτών, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 433.274,74 € καθώς και την απορρίπτονται εκατόν δεκαπέντε (115) αιτήσεις. Τα στοιχεία του συνόλου των αιτήσεων που εντάσσονται καθώς και τα στοιχεία των αιτήσεων που απορρίπτονται, περιλαμβάνονται στους Πίνακες 1 και 2 του σχετικού Παραρτήματος της απόφασης.

Οι Ωφελούμενοι/Τελικοί αποδέκτες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής για την υπαγωγή της αίτησης από το Φορέα Διαχείρισης. Επισημαίνεται ότι οι Ωφελούμενοι/Τελικοί αποδέκτες θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επιστολής έγκρισης της αίτησής τους πριν αποδεχθούν ηλεκτρονικά την Απόφαση Υπαγωγής, καθώς ο Φορέας Διαχείρισης, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/ αναρτηθεί από τους Ωφελούμενους και θα προσκομισθούν/αναρτηθούν στη φάση Ολοκλήρωσης και Καταβολής της Ενίσχυσης, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο Φορέας Διαχείρισης προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Προκήρυξης της Δράσης, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους.

Για την καταβολή του ποσού της επιχορήγησης ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, να υποβάλλει αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης, αναρτώντας τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της Προκήρυξης της Δράσης. Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα παρέλθει άπρακτο, η έγκριση απορρίπτεται αυτομάτως και χάνεται το δικαίωμα λήψης της εγκεκριμένης επιχορήγησης. Εγκεκριμένο αίτημα δύναται να τροποποιηθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών μετά την λήψη της εγκριτικής απόφασης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Προκήρυξης της Δράσης. Πιο συγκεκριμένα ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης έχει την δυνατότητα μέσω της διαδικτυακής πύλης να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης που αφορά την αλλαγή του φυσικού αντικειμένου (ενδεικτικά μοντέλο οχήματος, τύπο και μοντέλο σημείου επαναφόρτισης), εφόσον η επιλογή του σε όχημα ή/και σημείο επαναφόρτισης ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις της παρούσας.

Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης της δράσης οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Προκήρυξης της Δράσης:

  • να αποδεχτεί τους όρους για τη συμμετοχή του στη δράση και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, όπως αυτές αποτυπώνονται στον σχετικό Οδηγό.
  • να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των Παραρτημάτων ΙΙ (κατά την ολοκλήρωση καταβολής της ενίσχυσης) και να συμπληρώσει και υποβάλλει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ.
  • να δηλώσει ότι τα στοιχεία που έχει αναφέρει και έχουν καταγραφεί στην αίτηση του είναι αληθή.
  • να επικολλήσει το σχετικό αυτοκόλλητο της δράσης στο όχημα και το σημείο επαναφόρτισης η/ο που προμηθεύτηκε μέσω αυτής.
  • να διατηρήσει το όχημα που αγόρασε μέσω της δράσης στην κατοχή του και με ιδία χρήση (επιβατική ή επαγγελματική) τουλάχιστον για 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του και να διαθέτει Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και να δηλώσει υπευθύνως το παρόν. Για το διάστημα αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σε νησιωτικό Δήμο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση χρονομισθώσεως (leasing) ο χρόνος αυτός επιμηκύνεται ως την ημερομηνία λήξης της περιόδου μίσθωσης καθώς το όχημα ή και τα οχήματα αποκτώνται υποχρεωτικά από τον μισθωτή μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης.
  • να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία του αιτήματος του, για τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσει και τις προθεσμίες που τίθενται από τη δράση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του στο Πληροφοριακό Σύστημα. Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των φορέων της Δράσης θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ωφελούμενος/Τελικός Αποδέκτης. Η έγκαιρη ανάγνωση απεσταλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του έργου/ της πράξης του Ωφελούμενου/Τελικού Αποδέκτη και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.
  • να διατηρεί φάκελο με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας δράσης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία τηρούνται από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη καθ΄ όλη τη διάρκεια της δράσης, αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης της επιχορήγησης από τη δράση.
  • να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου/πράξης και για όσο χρόνο ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου/πράξης, στο Φορέα Διαχείρισης της Δράσης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας.
  • να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ή φορείς, μετά από πρότερη συνεννόηση. Η μη τήρηση των παραπάνω όρων από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη, αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του στη δράση και ανάκτησης επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων όρων, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν ενημερώνονται από το Φορέα Διαχείρισης εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης. Στην ενημέρωση περιλαμβάνεται και ο ακριβής λόγος απόρριψής τους. Οι αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής απορρίφθηκαν σε οποιοδήποτε στάδιο, δύνανται να υποβάλλουν εκ νέου αίτημα υπό την προϋπόθεση του εμπροθέσμου του αιτήματος και της διαθεσιμότητας πόρων της Δράσης.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση του ΥΠΕΝ εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:23, 22/09/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα