Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Διορθώσεις στο Χωροταξικό Νομοσχέδιο και Ειδική Γραμματεία του ΥΠΕΝ στη Θεσσαλονίκη ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ

B2Green avatar
08:34, 24/09/2020
Business > Μηχανικοί > Νέα

Διορθώσεις στο Χωροταξικό Νομοσχέδιο και Ειδική Γραμματεία του ΥΠΕΝ στη Θεσσαλονίκη ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Civiltech

Βελτιωτικές προτάσεις, επί του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη και μετά από σχετική εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος, που εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή.

Ιδιαίτερη βαρύτατη δίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην αναγκαιότητα δημιουργίας μίας νέας Ειδικής Γραμματείας του ΥΠΕΝ, με μόνιμη έδρα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα για το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, με πληθυσμό 1,1 εκ. κατοίκους, που δεν μπορεί να τηλεδιοικείται από την οικεία διεύθυνση του ΥΠΕΝ.

Στην επιχειρηματολογία της η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφέρει ότι με την έκδοση της εγκριτικής ΚΥΑ για το ΠΠΣΧΑΑ ΚΜ έκλεισε ο κύκλος του ΡΣΘ του 85. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι επαρκούν. Προκύπτει λοιπόν άμεση αναγκαιότητα εκπόνησης ενός «Στρατηγικού Δομικού Σχεδίου», που θα υποκαταστήσει μερικά και προσωρινά το πρώην ΡΣΘ – το οποίο ως γνωστό βρίσκεται προς έγκριση στο ΥΠΕΝ- και θα αποτελέσει κατευθυντήρια οδηγία για την εκπόνηση των επιμέρους ΤΠΣ των ΟΤΑ αναφοράς. Έτσι, για την αναγκαία διοικητική δομή και την πολιτική στήριξή της προτείνεται να επικουρήσει μια νέα Ειδική Γραμματεία του ΥΠΕΝ, με μόνιμη έδρα στη Θεσσαλονίκη, με την επισήμανση ότι η έγκριση ενός τέτοιου Σχεδίου θα βοηθήσει σε μία μορφή Μητροπολιτικής Διοίκησης και θα συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όλης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της.

"Παρά το γεγονός ότι το νέο σχέδιο νόμου προτείνει σημαντικές παρεμβάσεις τόσο στον πολεοδομικό όσο και στον χωροταξικό σχεδιασμό, προσβλέποντας στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ανάπτυξης, που τόσο χρειάζεται η χώρα, ταυτόχρονα δημιουργεί πολλές ασάφειες και προβληματισμούς ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων, πολλές από τις οποίες χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας, στη φιλοσοφία ενός συγχρόνου νομοσχεδίου", υπογραμμίζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, όσον αφορά τις προβλέψεις του νομοσχεδίου.

Επισημαίνει ότι η έλλειψη απλοποίησης της νομοθεσίας πιθανόν να οδηγήσει σε προβληματικές καταστάσεις. Για τον λόγο αυτό ζητά άμεση και αναλυτική περαιτέρω επεξεργασία των προτεινομένων διατάξεων, πριν από την ψήφισή του, με κύριο στόχο βελτιωμένες, άρτιες, απλοποιημένες και εύκολα εφαρμόσιμες νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα οδηγήσουν σε μια ισόρροπη, περιβαλλοντολογικά ορθή και βιώσιμη, ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ελλαδικού χώρου, που έχει υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια.

"Η ισχύουσα νομοθεσία πάσχει από έλλειψη μιας απλοποιημένης δέσμης κατευθύνσεων και στρατηγικών επιλογών για τις ρυθμίσεις του αστικού, περιαστικού και ευρύτερου χώρου, νομοθετικών κατευθύνσεων κωδικοποιημένων, κατανοητών, εφαρμόσιμων και απαλλαγμένων από τη δαιδαλώδη πολεοδομική νομοθεσία που υφίσταται σήμερα" σημειώνεται στην επιστολή προς το ΥΠΕΝ.

"Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προτείνονται, ακολουθούν την πρακτική του παρελθόντος, δηλαδή παράθεση τροπολογιών της ισχύουσας νομοθεσίας, δημιουργώντας μεγαλύτερη δυσκολία στην εφαρμογή τους και απαιτώντας διαρκή νομική αποσαφήνιση. Σε κανένα σημείο του νομοσχεδίου δεν γίνεται αναφορά στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, για παράδειγμα της Ατζέντα 2030 ή στην έννοια του συμμετοχικού σχεδιασμού, οδηγίες και πρακτικές που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Είναι πλέον κοινός τόπος ότι, προκειμένου να προχωρούν χωρίς προβλήματα αναπτυξιακές και χωροταξικές ρυθμίσεις, οι οποίες από τη φύση τους παράγουν οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα, απαιτούνται συμμετοχικές διαδικασίες των πολιτών – χρηστών των πολιτικών αυτών. Έτσι, θα πρέπει, ενδεχομένως, στο νέο ΣΝ να τονιστεί με ειδικό εδάφιο, η σημασία και ο τρόπος και των συμμετοχικών διαδικασιών των πολιτών και των φορέων τους στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό."

Όσον αφορά στο θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ σημειώνει: "Ως προς το Κεφάλαιο Γ του νέου νομοσχεδίου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά το ότι έχουμε εκφραστεί στο παρελθόν θετικά για το ενδεχόμενο της κατάργησης ή του δραστικού περιορισμού της εκτός σχεδίου δόμησης, η παρουσιαζόμενη νομοθετική πρόταση δεν μας βρίσκει σύμφωνους, διότι επεμβαίνει με τρόπο οριζόντιο και αιφνιδιαστικό. Η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης δεν αφορά αποκλειστικά ρυθμίσεις χωρικές, αλλά κατά κύριο λόγο κοινωνικές και οικονομικές, με αναφορές και επιπτώσεις σε μικρομεσαία οικονομικά στρώματα. Η μεταβατική διάρκεια των δύο ετών για την οικοδομική αδειoδότηση μπορεί, σε πολλές περιπτώσεις, να αποδειχθεί ελάχιστη, αν υπολογίσει κανείς τις τρέχουσες συνθήκες στην επικράτεια ή τις ιδιαιτερότητες ανά περιοχή και περίπτωση

Τονίζεται επίσης ότι εφόσον η εξειδικευμένη πληροφορία στοιχείων ιδιοκτησίας είναι δυναμική και υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές, τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια θα έπρεπε να είναι σχέδια κατευθύνσεων και όχι πολεοδομικών εφαρμογών, αφού αυτό αποτελεί αντικείμενο των Πολεοδομικών Σχεδίων: "Η εξειδίκευση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων στο επίπεδο αυτό (πχ υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησίες, με άρση απαλλοτρίωσης κλπ) δημιουργεί πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα την αδυναμία αποπεράτωσης των μελετών σε επιχειρηματικό χρόνο τέτοιο, που θα μπορεί να συμβάλλει σε επίπεδο αναπτυξιακού προγραμματισμού. Η εκπόνηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων σε επίπεδο Δήμου, θα πρέπει να επιδιώκεται, ενώ οι δήμοι θα πρέπει να μπορέσουν να διεκδικήσουν την πλήρη ικανότητά τους να ανταποκριθούν με εξειδικευμένο προσωπικό παρακολούθησης των μελετών αυτών."

B2Green
By B2Green.gr 08:34, 24/09/2020