Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Στη Βουλή η τροπολογία για ΛΑΡΚΟ, ΔΕΠΑ Υποδομών και ΔΕΔΔΗΕ

Στη Βουλή η τροπολογία για ΛΑΡΚΟ, ΔΕΠΑ Υποδομών και ΔΕΔΔΗΕ

Civiltech

Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η τροπολογία για την επιτάχυνση της εκποίησης του ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ, για το πλαίσιο του διαγωνισμού για τη ΔΕΠΑ Υποδομών καθώς και για τα νέα τιμολόγια του ΔΕΔΔΗΕ.

Η τροπολογία προβλέπει ότι ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της «ΛΑΡΚΟ» ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης ή περιουσιακών της στοιχείων που δεν αποτελούν κλάδους. Συγκεκριμένα, εντός 45 ημερών από την πάροδο της προθεσμίας, εφόσον δεν εγερθεί αμφισβήτηση περί του ενεργητικού ή/και του παθητικού της επιχείρησης και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποχρεούται να δημοσιεύσει διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού.

Με την τροπολογία προβλέπεται η επιτάχυνση των προβλεπόμενων στο άρθρο 21 του νόμου 4664/2020 διαδικασιών για τη μεταβίβαση του ενεργητικού της υπο ειδικής διαχείρισης ΛΑΡΚΟ και την εκμίσθωση των δημόσιων μεταλλείων και την παραχώρηση του εργοστασίου που εκμεταλλεύεται η ΛΑΡΚΟ. Η τροπολογία προβλέπει ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ανατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ η διεξαγωγή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου του προβλεπόμενου στην παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α` 287) διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων στο αντικείμενό του των ακινήτων που κρίνεται τελεσιδίκως με τη διαιτητική απόφαση της παρ. 7 ότι ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και του δημόσιου μεταλλείου στο Λούτσι, να προσδιορισθούν οι βασικοί όροι της συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου και της σύμπραξης του ειδικού διαχειριστή για την υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού και για τον συντονισμό με τη διαγωνιστική διαδικασία της παρ. 8 και να ρυθμισθεί κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του ΤΑΙΠΕΔ για τον διαγωνισμό του προηγούμενου εδαφίου που βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο και καθορίζεται ο τρόπος κάλυψής τους.

Η τροπολογία προβλέπει για τη διακήρυξη του διαγωνισμού: 

  • συνοπτική αναγραφή των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού που είναι αντικείμενο του διαγωνισμού, πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σφραγισμένη προσφορά που θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, (σταδίων διαγωνισμού, κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κ.α), την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
  • Σε 10 εργάσιμες από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ο διαχειριστής συντάσσει έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εάν εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης δεν υπάρξει ένσταση, ο ειδικός διαχειριστής συνάπτει με τον επικρατέστερο υποψήφιο τη σύμβαση μεταβίβασης των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, βάσει των όρων της προσφοράς του και των τυχόν άλλων όρων, που έγιναν δεκτοί από τον επικρατέστερο υποψήφιο. Εάν ένα από τα ανωτέρω Υπουργεία προβάλλει αντιρρήσεις, η αξιολόγηση των προσφορών επαναλαμβάνεται.
  • Μετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και όλων των πράξεων διάθεσης στοιχείων ενεργητικού σε τρίτους, ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, πρόσκληση οριστικής αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών προς ικανοποίηση.
  • Οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης και δεν δίνεται παράταση της προθεσμίας.
  • Η πρόσκληση για αναγγελία των απαιτήσεων του Δημοσίου επιδίδεται στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε άλλο άρθρο της τροπολογίας αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις επιτρεπόμενης ή μη μεταβίβασης των μετοχών εκδόσεως ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ σε τρίτους προς τον σκοπό άρσης αμφισβητήσεων ως προς την ερμηνεία της διάταξής και εμπέδωσης ασφάλειας δικαίου.  Ειδικότερα, με την τροπολογία προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  αλλά και των θυγατρικών εταιρειών της(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. - ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. - ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α.Ε. - ΔΕΔΑ Α.Ε.), σε τρίτους για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία απόκτησης τους.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ από τον αποκτώντα επενδυτή σε συνδεδεμένο πρόσωπο, το οποίο άμεσα ή έμμεσα ελέγχει, ή ελέγχεται από, ή βρίσκεται σε κοινό έλεγχο με τον αποκτώντα επενδυτή. 

Τέλος, η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα «έκδοσης της απόφασης της ΡΑΕ για την έγκριση της νέας μεθοδολογίας υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) ως τις 31.10.2020» και προβλέπεται η άμεση εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης ώστε να εκδοθεί η Απόφαση της Ρυθμιστικής Διανομής εως τις 31.3.2021. Η διάταξη αυτή αφορά το νέο τιμολόγιο του ΔΕΔΔΗΕ. Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση η ρύθμιση κρίνεται ως κρίσιμη ενόψει της εύρεσης επενδυτή για τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά και την εύρυθμη λειτουργία αγοράς.

Τις βασικές ρυθμίσεις των τροπολογιών είχε περιγράψει την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίας της Βουλής. 

Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, «Για το ΔΕΔΔΗΕ, τη ΔΕΠΑ Υποδομών και την ΛΑΡΚΟ επιταχύνεται με αυτές τις ρυθμίσεις η ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι ρυθμίσεις που ήρθαν ξαφνικά όπως ισχυρίστηκε η αντιπολίτευση. Είναι τεχνικές παρεμβάσεις για να ολοκληρωθεί μια ήδη γνωστή και εφαρμοζόμενη πολιτική, που είχε παρουσιαστεί ούτως ή άλλως ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και έχει εξειδικευθεί με προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις. Εκείνο που θέλω να υπογραμμίσω περισσότερο είναι η ρύθμιση σε σχέση με το outsourcing για τη σύνδεση των σταθμών ΑΠΕ στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Είναι πράγματι μια μεταρρύθμιση και ακόμα ένα άνοιγμα της κυβέρνησης στην αγορά των ΑΠΕ. Αντί οι παραγωγοί των ΑΠΕ να περιμένουν επί χρόνια τον ΔΕΔΔΗΕ, δίνουμε τη δυνατότητα αυτό να γίνεται  μέσω πιστοποιημένου μηχανικού. Είμαι σίγουρος ότι η αγορά των ΑΠΕ θα αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία».

businessdaily.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 16:53, 12/10/2020