Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τελευταια νεα

"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Νέο ΦΕΚ: Νέα τροποποίηση του ταμείου του 'Εξοικονομώ'

Νέο ΦΕΚ: Νέα τροποποίηση του ταμείου του 'Εξοικονομώ'

Civiltech

Σε αναμονή της έναρξης υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» που τοποθετείται χρονικά στις 30 Νοεμβρίου, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η 4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”».

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης, σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ:

Ενδιαφέρομαι για το νέο 'εξοικονομώ'!

4η τροποποίηση της υπ'αρ.7313/1818/29.11.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ"» (Β΄ 3905).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
 2. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
 3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
 4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει.
 5. Την υπ' αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 3375).
 6. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α' 156), με το οποίο συστήνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής».
 7. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265) και ειδικότερα τα άρθρα 28 και 51.
 8. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης "Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπό στοιχεία 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β' 655) κοινής υπουργικής απόφασης" (Β' 1248)» (Β' 2064).
 9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (CCI 2014GR16M2OP001), του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
 10. Την υπ' αρ. 113091/05.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).
 11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
 12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006.
 13. Τον «Κατ' εξουσιοδότηση» Κανονισμό της (ΕΕ) 480/2014 της επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ιδιαίτερα το Τμήμα ΙΙ, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 1303/2013 αναφορικά με τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.
 14. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1296/2013, (ΕΕ) 1301/2013, (ΕΕ) 1303/2013, (ΕΕ) 1304/2013, (ΕΕ) 1309/2013, (ΕΕ) 1316/2013, (ΕΕ) 223/2014, (ΕΕ) υπ' αρ. 283/2014 και της απόφασης υπ' αρ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012.
 15. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 821/2014 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/255.
 16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.04.2020 για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1301/2013 και 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID.
 17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
 18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («De Minimis»).
 19. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 46274/26.09.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2573)» (Β' 2857).
 20. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β΄ 2784).
 21. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020, - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 -2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β' 5968).
 22. Το υπό στοιχεία 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει.
 23. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Για Χρηματοδοτικά Μέσα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με ημ. Έκδοσης: 27.11.2019.
 24. To έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (2016/C 276/1).
 25. Το έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη για το άρθρο 37 παρ. 7, 8, 9 του ΚΚΔ - Συνδυασμός στήριξης από ΧΜ με άλλη μορφή στήριξης, EGESIF_15_0012-02, 10/08/2015.
 26. Το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (SWD(2017) 156 final, 02/05/2017).
 27. Την υπό στοιχεία 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 υπουργική απόφαση «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα».
 28. Τον ν. 3912/2011 (Α΄ 17), περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) και τον ν. 4608/2019 (Α' 66), με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ν. 3912/2011) και αυτή μετεξελίχθηκε στη νέα της επωνυμία, ως «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.».
 29. Την από 24.11.2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την έγκριση του Δελτίου Εξειδίκευσης για τη Δράση «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίνονται και τα κριτήρια επιλογής πράξης και μεθοδολογίας αξιολόγησης και την με ημερομηνία 13/10/2020 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, με την οποία εγκρίνεται το Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης 03-4c-3.4-04: «Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ (Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ).
 30. Την πρόσκληση προς την Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε. για την υποβολή πρότασης προκειμένου να ενταχθεί η πράξη «Σύσταση Ταμείου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» στο ΕΠΑνΕΚ (Κωδικός Πρόσκλησης 047), την υπ΄αρ. 215589/28.11.2016 αίτηση χρηματοδότησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την σύσταση του Ταμείου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ και την Ένταξη της πράξης με την υπό στοιχεία 7327/2388/Α2/30.11.2016 απόφαση, κατόπιν εξέτασης ειδικότερα σχετικά με την κάλυψη των εγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής φορέα εφαρμογής Χρηματοδοτικών Μέσων- δικαιούχου, βάσει της οποίας η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (πρώην ΕΤΕΑΝ) διαθέτει την απαραίτητη ειδική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται σε επιχειρήσεις, δύναται να αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή Ταμείου Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το σημείο β (ii) της παρ. 4 του άρθρου 38, του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, όπως ισχύει και βάσει της διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στο καθοδηγητικό έγγραφο της Επιτροπής υπό στοιχεία 2016/C 276/01, παρ. 3.5 και πληροί τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014.
 31. Την εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante assessment) «Αναθεώρηση και επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης του προτεινόμενου Χρηματοδοτικού Μέσου με στόχο παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα κατά την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020» της ΠΠ 2014-2020, όπως αυτή επικαιροποιήθηκε και ισχύει.
 32. Την υπ' αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ"» (Β΄ 3905), η οποία τροποποιήθηκε με τις: α) υπό στοιχεία 4127/ 938Α1/02.09.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3054), με την οποία δόθηκε αρμοδιότητα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου, β) με την υπό στοιχεία 5883/ Β1/1245/26.09.2018 κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία το αρχικό κεφάλαιο των 68 εκ. € ανακατανεμήθηκε στις Περιφέρειες της χώρας και γ) με την υπό στοιχεία 2193/Β1/491/16.04.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1474), με την οποία το κεφάλαιο του ταμείου αυξήθηκε κατά 20 εκ€, στα 88 εκ. € συνολικά.
 33. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 92.000.000 €, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπ' αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» (Β΄ 3905), ως εξής:

1. Στο άρθρο 2 «Πόροι του Ταμείου» προστίθεται παράγραφος 2β ως ακολούθως:

«2β. Στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», προστίθενται επιπλέον πόροι ύψους ενενήντα δύο εκατομμυρίων (92.000.000,00) ευρώ, οι οποίοι προέρχονται από συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Του ποσού αυτού η καταβολή ακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των συνεισφορών σε Ταμείο Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι επιπλέον πόροι του Ταμείου με τους πόρους που θα διατεθούν ως άμεση επιχορήγηση συμβάλλουν στους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ),λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες λόγω της κρίσης της πανδημίας και αυξημένων αναγκών υποστήριξης των πολιτών.»

2. Στο άρθρο 2 «Πόροι του Ταμείου» τροποποιείται ο πίνακας της παρ. 3:

Κατηγορία Περιφέρειας

Άξονας Προτεραιότητας 03

Άξονας Προτεραιότητας 03Σ

     

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

97.948.698,91

 

       

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

Αττική, Νότιο Αιγαίο

37.347.987,38

4.034.159,91

       

Σε Μετάβαση

Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Ιόνια νησιά, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη

32.242.545,42

8.426.608,38

       

Σύνολο (180.000.000,00)

 

167.539.231,71

12.460.768,29

       

Κατά τα λοιπά η υπ' αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» (Β΄ 3905), ισχύει ως έχει.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ενδιαφέρομαι για το νέο 'εξοικονομώ'!

Δείτε επιπλέον: 

B2Green
By B2Green.gr 19:04, 23/10/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα