Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Digital Engineering

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μη σύννομη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών σε εργοτάξιο

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μη σύννομη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών σε εργοτάξιο

Civiltech

Κάτοικος του Δήμου Διονύσου Αττικής προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για σοβαρή όχληση από θόρυβο και σκόνη εξαιτίας της λειτουργίας εργοταξίου που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση έργου κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης περιοχών του Δήμου Διονύσου.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοϊκονομίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προέβη σε αυτοψία στο χώρο του εργοταξίου και σε όμορο οικόπεδο, όπου διαπιστώθηκε η απόθεση αποβλήτων εκσκαφών–κατασκευών–κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε σωρούς μεγάλου ύψους. Ωστόσο δεν προέβη στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων εν αναμονή της αποκατάστασης του εργοταξίου, με την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή τόνισε την υποχρέωση του Αναδόχου για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και της λειτουργίας του εργοταξίου, καθώς και την υποχρέωση παρακολούθησής τους εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών. Επιπλέον, επεσήμανε ότι οι διαδοχικές παρατάσεις περαίωσης του έργου, η μη σταδιακή απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής, με επαναπλήρωση των ορυγμάτων και η μη ορθή διαχείριση της περίσσειας των υλικών αυτών, είχαν ως επίπτωση το εργοτάξιο να εξελιχθεί σε χώρο προσωρινής διάθεσης και διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η επί τέσσερα έτη διάθεση των ΑΕΚΚ στον εν λόγω χώρο συνιστά μόνιμη απόθεση, ήτοι λειτουργία ΧΑΔΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διαχείρισης αποβλήτων και ΑΕΚΚ, και διενήργησε κοινή αυτοψία στο χώρο του εργοταξίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η εναπόθεση ΑΕΚΚ και άλλων στερεών αποβλήτων, σε σωρούς ύψους έως και δέκα μέτρων, σε έκταση διπλάσια από αυτή που είχε δηλωθεί ως χώρος εργοταξίου στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και στη σύμβαση ανάθεσης του έργου και σε περιοχή που οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι αμιγούς κατοικίας. Επίσης βρέθηκε να λειτουργεί κινητός σπαστήρας με ταινιοδρόμους για την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση λειτουργίας για τα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών.

Με αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής επιβλήθηκαν τα αναλογούντα πρόστιμα στον Ανάδοχο του έργου για παραβάσεις των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όσον αφορά στη διαχείριση αποβλήτων-ΑΕΚΚ και στη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ με χρήση σπαστήρα χωρίς την απαραίτητη έγκριση λειτουργίας. Επίσης, επιβλήθηκε πρόστιμο στο Δήμο για παραβάσεις των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, διότι παρακολουθούσε την εκτέλεση του αποχετευτικού έργου, για τις ανάγκες του οποίου δημιουργήθηκε το εν λόγω εργοτάξιο, χωρίς να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επειδή ο Ανάδοχος του έργου δεν απομάκρυνε τα υλικά εκσκαφής ως όφειλε και δεν έλαβε την έγκριση λειτουργίας της μονάδας διαχείρισης ΑΕΚΚ, η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, προχώρησε στη διακοπή λειτουργίας με τη σφράγιση της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού. Στη συνέχεια, διαμόρφωσε σχέδιο μέτρων συμμόρφωσης, το οποίο θα πρέπει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, αφού καταθέσει τεχνικό υπόμνημα που θα περιέχει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών απομάκρυνσης και τις συμβάσεις με τις εταιρείες που θα διατεθούν τα απόβλητα.

Κατόπιν αυτών, αναμένεται ο καθαρισμός του εργοταξίου και η επαναφορά του στην προτέρα κατάσταση με την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 18:39, 04/11/2020

Ροή άρθρων κατηγορίας