Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τελευταια νεα

"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Τροποποίηση 37 ερωταπαντήσεων για την επιδότηση των μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων

B2Green avatar
19:07, 19/11/2020
Business > Green Business > Νέα

Τροποποίηση 37 ερωταπαντήσεων για την επιδότηση των μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων

Civiltech

Για τη διευκόλυνση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 200 εκ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, αναρτήθηκε και δεύτερο πακέτο 37 διευκρινιστικών ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με το πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Αττικής αποφάσισε την έγκριση της δημοσίευσης των απαντήσεων σε πρόσθετες συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020», σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή των προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους. Στο νέο αρχείο περιλαμβάνονται οι πρόσθετες ερωτήσεις και απαντήσεις με α/α από 34 έως 37 και αναδιατυπώνονται σημεία του προηγούμενου αρχείου για διευκρινιστικούς λόγους και σε συμφωνία με τη 2η και 3η τροποποίηση της πρόσκλησης.

Διαβάστε παρακάτω τις 37 ερωταπαντήσεις:

Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις της Δράσης
«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική»

1. Η επιδότηση που θα χορηγηθεί σε όσους εγκριθούν, επιστρέφεται και αν ΝΑΙ με τι επιτόκιο;

Απάντηση: ΟΧΙ, η επιδότηση ΔΕΝ επιστρέφεται.

2. Οι εντάξεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα;
Απάντηση: ΟΧΙ. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική (βαθμολογική κατάταξη). Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στα κεφάλαια 10.2 και 10.3 του οδηγού.

3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό υποβολής
«Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής». Επιχειρήσεις που οφείλουν στην Εφορία θα πρέπει να προσέλθουν στην Δ.Ο.Υ. (μετά από ραντεβού) προκειμένου να παραλάβουν βεβαίωση οφειλής. Λόγω φόρτου εργασίας, συνθηκών Covid και ωραρίου λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. θα δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλαβή των βεβαιώσεων με κίνδυνο να μην προλάβουμε τις προθεσμίες. Θα υπάρξει κάποια πρόνοια για το θέμα αυτό;

Απάντηση: Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσκόμιση βεβαίωσης οφειλής εξαιτίας των χρονοκαθυστερήσεων που περιγράφετε, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μια εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής

4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό υποβολής το κάτωθι:
α) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών
β) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.
Η χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία.
Παρακαλώ να διευκρινίσετε ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης στο εν λόγω πρόγραμμα. Το Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ καλύπτει την απαίτηση ή απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο;

Απάντηση: Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Σε περίπτωση που προσκομισθούν δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από το Πρωτοδικείο τότε απαιτείται να προσκομιστούν και το (α) δηλαδή πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την περί μη κήρυξης σε πτώχευση, περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, περί μη θέσης σε συνδιαλλαγή-εξυγίανση (Άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα) και το (β) δηλαδή πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης πληρωμών, περί μη κατάθεσης αίτησης αναγκαστικής διαχείρισης, περί μη κατάθεσης αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης (Άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα).

Εναλλακτικά, θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης θεωρημένης για το γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Ε) του Παραρτήματος V (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ).

5. Για να συμμετέχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η διατήρηση του προσωπικού για το έτος 2019;

Απάντηση: Η διατήρηση του προσωπικού δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στην εν λόγω Δράση. Ωστόσο κατά την επαλήθευση του αιτήματος καταβολής ενίσχυσης (δηλαδή του αιτήματος πληρωμής που θα υποβάλουν όσες επιχειρήσεις εγκριθούν) πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους.

6. Σε περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Αττικής, η υποχρέωση της επιχείρησης κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους, θα αφορά το σύνολο των εργαζομένων στο σύνολο των εγκαταστάσεών, δηλαδή και αυτών που λειτουργούν εκτός Περιφέρειας Αττικής η υποχρέωση περιορίζεται στους εργαζόμενους της/των εγκαταστάσεων εντός της Περιφέρειας Αττικής;

Απάντηση: Υποχρέωση της επιχείρησης είναι την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής (δηλαδή την αίτηση πληρωμής) του κεφαλαίου κίνησης να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε την ίδια μέρα του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους, και αφορά τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης και όχι μόνο εντός της Περιφέρειας Αττικής.

7. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση εγκριθεί και προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης τον Μάρτιο του 2021, για να ικανοποιηθεί το αίτημα θα πρέπει τον 02/2021 να έχει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον 02/2020. Η διατήρηση του προσωπικού ελέγχεται αποκλειστικά για αυτούς τους συγκεκριμένους μήνες; Μπορεί δηλαδή η επιχείρηση τον 01/2021 ή και τον 03/2021 να απασχολεί λιγότερο ή και καθόλου προσωπικό; Το ίδιο ισχύει και για το διάστημα Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2020;

Απάντηση: Κατά την επαλήθευση του αιτήματος καταβολής ενίσχυσης (δηλαδή του αιτήματος πληρωμής που θα υποβάλουν όσες επιχειρήσεις εγκριθούν) πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους. Δηλαδή αν η επιχείρηση υποβάλει αίτημα καταβολής ενίσχυσης (πληρωμής δηλαδή) π.χ. 15/2/2021 τότε θα πρέπει στις 31/1/2021 να απασχολούσε τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων (αριθμό, ΟΧΙ ΕΜΕ) με αυτόν που απασχολούσε κατά τις 31/1/2020. Τα στοιχεία απασχόλησης των υπόλοιπων μηνών δεν ελέγχονται.

8. Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο1 «Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής», επιλέξιμες είναι μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα εντός Περιφέρειας Αττικής;

Απάντηση: ΟΧΙ. Επιλέξιμες είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποκατάστημα εντός Περιφέρειας Αττικής. Σε αυτή την περίπτωση (που επιχείρηση έχει έδρα εκτός Περιφέρειας Αττικής και υποκατάστημα εντός Περιφέρειας Αττικής) το υποκατάστημα θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 (τουλάχιστον ένα σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερα), προκειμένου να είναι εφικτός ο κατ' αναλογία των ΕΜΕ επιμερισμός των εξόδων από τα οποία θα υπολογιστεί η αναλογούσα Δ.Χ . Παρακαλούμε, όπως λάβετε υπ όψιν σας και την απάντηση στο παρακάτω ερώτημα με α/α (9).

9. Επιχείρηση που πληροί την προϋπόθεση συμμετοχής Νο3 «Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.» δραστηριοποιείται στην Περιφέρειας Αττικής σε άλλους επιλέξιμους ΚΑΔ. Μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη Δράση;

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη να υποβάλει για τις εγκαταστάσεις εντός Αττικής αρκεί τουλάχιστον μια εγκατάσταση (σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερες) να: (α) έχει κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019 και (β) να υπάρχει ενεργός επιλέξιμος ΚΑΔ στον οποίο να δραστηριοποιείται η εγκατάσταση εντός Αττικής, αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης κι ας είναι διαφορετικός από τον κύριο ΚΑΔ ή τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Εκτύπωσης Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) για την/τις Εγκαταστάσεις Εσωτερικού στην οποία θα εμφανίζονται απαραιτήτως οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ).

10. Αναφορικά με το σημείο του οδηγού «Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Αττικής, θα πρέπει ο δικαιούχος να προσκομίσει Υ/Δ στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στην Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Σε κάθε περίπτωση η αναλογία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αναλογία του πλήθους των εργαζομένων που απασχολούνται εντός Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με το σύνολο της επιχείρησης αθροιστικά εντός και εκτός Περιφέρειας Αττικής, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση. Πως προκύπτει η αναλογία; Παρακαλώ δώστε παράδειγμα.

Απάντηση:
a. Έστω επιχείρηση που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Αττικής και κατά το 2019 απασχόλησε συνολικά 5 ΕΜΕ και στο υποκατάστημα της, το οποίο βρίσκεται εντός Περιφέρειας Αττικής, απασχόλησε 1 ΕΜΕ. Έστω ότι το σύνολο των εξόδων της (που προκύπτουν από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών στα πεδία 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 του έντυπου Ε3) είναι 45.000€. Η αναλογία βάσει ΕΜΕ είναι 1/5=0,2. Πολλαπλασιάζουμε το 45.000€ με το 0,2 και θεωρούμε ότι αναλογικά η επιχείρηση για το υποκατάστημα που βρίσκεται εντός Περιφέρειας Αττικής έχει κάνει έξοδα ύψους 9.000€. Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση ΔΕΝ θεωρείται επιλέξιμη διότι δεν καλύπτει την τυπική προϋπόθεση για άθροισμα εξόδων ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€.
b. Έστω επιχείρηση που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Αττικής και κατά το 2019 απασχόλησε συνολικά 10 ΕΜΕ και στο υποκατάστημα της το οποίο βρίσκεται εντός Περιφέρειας Αττικής απασχόλησε 4 ΕΜΕ. Έστω ότι το σύνολο των εξόδων της (που προκύπτουν από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών στα πεδία 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 του έντυπου Ε3) είναι 120.000€. Η αναλογία βάσει ΕΜΕ είναι 4/10=0,4. Πολλαπλασιάζουμε το 120.000€ με το 0,4 και θεωρούμε ότι αναλογικά η επιχείρηση για το υποκατάστημα που βρίσκεται εντός Περιφέρειας Αττικής έχει κάνει έξοδα ύψους 48.000€. Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση θεωρείται επιλέξιμη διότι καλύπτει την τυπική προϋπόθεση για το ελάχιστο ύψος εξόδων και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση υπολογίζεται ως εξής: 48.000€*50%=24.000€.

11. Στο Γ΄ Υπόδειγμα Κειμένου Υπεύθυνης Δήλωσης για διαχωρισμό εξόδων σε εντός και εντός Περιφέρειας Αττικής του Παραρτήματος V ''Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης'', ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση για το έτος 2019 και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση, στις εγκαταστάσεις εντός Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019 δηλώνεται σε ΕΜΕ;

Απάντηση: Ναι, ο αριθμός των εργαζομένων στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).

12. Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο2 «Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019», σε περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Αττικής της οποίας το μοναδικό υποκατάστημα εντός Περιφέρειας Αττικής ναι μεν έχει κάνει έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 αλλά διέκοψε την λειτουργία του (παύση εργασιών) εντός του 2020 και συγκεκριμένα 11/3/2020, είναι επιλέξιμη για την παρούσα δράση;

Απάντηση: ΟΧΙ, διότι δεν πληρείται η προϋπόθεση να υπάρχει ενεργός επιλέξιμος ΚΑΔ στον οποίο να δραστηριοποιείται η επιχείρηση αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

13. Ένα από τα βαθμολογούμενα κριτήρια είναι οι ΕΜΕ που απασχόλησε η επιχείρηση κατά το έτος 2019. Ο υπολογισμός αφορά σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) ή σε απόλυτο αριθμό εργαζομένων; Πως υπολογίζονται οι ετήσιες μονάδες εργασίας;

Απάντηση: Η βαθμολογία του Α1 Κριτηρίου προκύπτει από τον αριθμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) που απασχολεί η επιχείρηση το έτος 2019. Ο υπολογισμός αφορά στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων.

14. Μία εκ των προϋποθέσεων συμμετοχής της Πρόκλησης είναι η επιχείρηση κατά το έτος 2019 να απασχολούσε λιγότερο από 50 εργαζομένους. Ο έλεγχος της προϋπόθεσης γίνεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) ή σε απόλυτο αριθμό εργαζομένων; Μπορεί μία επιχείρηση με 52 εργαζόμενους να υποβάλει αίτηση συμμετοχής;

Απάντηση: Η προϋπόθεση ικανοποιείται αν η επιχείρηση απασχολούσε κατά το 2019 λιγότερο από 50 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Στις ΕΜΕ υπολογίζεται ο αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Σε κάθε περίπτωση.
Ο υπολογισμός των ΕΜΕ πραγματοποιείται για τους μισθωτούς με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν οι επιχειρήσεις στη βάση δεδομένων του ΕΡΓΑΝΗ. Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων.

15. Σε ποιο καθεστώς ενίσχυσης ανήκει η Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική». Επηρεάζεται από ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση με το καθεστώς DeMinimis;

Απάντηση: Η Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική» εντάσσεται στο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (19.3.2020/C(2020) 1863)και δεν επηρεάζεται (σωρεύει) με ενισχύσεις DeMinimis.
Συγκεκριμένα το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση (σε επίπεδο "δεδομένης επιχείρησης" όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ.

16. Ζητείται να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Θα πρέπει να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου ή κάποια άλλη;

Απάντηση: Θα πρέπει να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
Όπως διευκρινίζεται με τη 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης, σε περίπτωση υποβολής Βεβαίωσης Οφειλών θα πρέπει να προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.

17. Επιχείρηση που ήταν ατομική ως τις 01/06/2019 και τον 07/2019 μετατρέπεται σε εταιρία, γίνεται αποδεκτή για να υποβάλει στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας επιχείρησης, αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία εισφέρεται η περιουσία της ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο πρόγραμμα η νέα αυτή εταιρία αυτή θεωρείται ότι έχει συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της (07/2019) και όχι προγενέστερα. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση, καθώς η νέα εταιρία έχει ιδρυθεί μετά τις 1.1.2019. Γενική Αρχή για την εξασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας της επιχείρησης είναι η διατήρηση του ίδιου ΑΦΜ.

18. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της επιχείρησης, ζητείται η προσκόμιση Υπεύθυνης δήλωσης ΜΜΕ, αλλά δεν γίνεται λόγος για προσκόμιση δικαιολογητικών συνεργαζόμενων / συνδεδεμένων. Αρκεί η Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ ή θα πρέπει να προσκομιστούν και δικαιολογητικά για τυχόν συνεργαζόμενες / συνδεδεμένες (π.χ. οικονομικά στοιχεία, στοιχεία προσωπικού);

Απάντηση: Αρκεί η Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ στο στάδιο της αίτησης. Κατά τον έλεγχο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, στο δείγμα του οποίου θα ζητηθούν δικαιολογητικά για τυχόν συνεργαζόμενες / συνδεδεμένες (π.χ. οικονομικά στοιχεία, στοιχεία προσωπικού).

19. Δυο συνδεδεμένες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αμφότερες αίτημα για το πρόγραμμα ή είναι ένα αίτημα ανά ενιαία - δεδομένη επιχείρηση;

Απάντηση: Μπορούν να υποβάλουν και οι δύο αίτηση, αρκεί να ικανοποιούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής οι οποίες υπαγορεύουν α) «η δεδομένη επιχείρηση» να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή και β) ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η επιχείρηση (σε επίπεδο "δεδομένης επιχείρησης" όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης (όπως κάθε φορά ισχύει), δεν θα ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ.

20. Επιχειρήσεις που η φορολογική τους χρήση ξεκινάει στις 01/07 και τελειώνει στις 30/06, για ποια έτη θα πρέπει να προσκομίσουν φορολογικά έντυπα και κατ΄ επέκταση να λάβουν υπόψη στην καταχώρηση των στοιχείων;

Απάντηση: Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν τα φορολογικά έντυπα για τις κάτωθι χρήσεις:
01/07/2017 με 30/06/2018
01/07/2018 με 30/06/2019.
Ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (01/07/2018 έως 30/06/2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%. Αντίστοιχα για τον υπολογισμό του βαθμολογικού κριτηρίου Α2 (EBITDA/K.E.) θα ληφθούν υπόψη τα πεδία 524 και 500 του εντύπου Ε3. Τα υπόλοιπα δύο (2) βαθμολογικά κριτήρια δεν επηρεάζονται από το γεγονός ότι η χρήση ξεκινάει στις 01/07 και τελειώνει στις 30/06.

21. Μπορεί μία επιχείρηση να υποβάλει αίτηση σε αυτή τη Δράση, ενώ ταυτόχρονα έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' ή Β' Κύκλος)» ή «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»;

Απάντηση: Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές συνέπειες που προκάλεσε η πανδημία Covid-19 στις επιχειρήσεις της Αττικής. Κατά την υποβολή των προτάσεων δεν απαιτείται δήλωση-δέσμευση των επιχειρήσεων για τον ακριβή καθορισμό των εξόδων του 2021 που θα καλύψουν με την επιχορήγηση σε περίπτωση έγκρισης και ως εκ τούτου για την καταβολή της επιχορήγησης δεν προσκομίζονται αναλυτικά παραστατικά εξόδων που να αναλογούν στο ποσό της επιχορήγησης.
Ωστόσο βάσει των κανονιστικών διατάξεων των διαρθρωτικών ταμείων η ίδια δαπάνη δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από δύο Ταμεία ή από δύο προγράμματα του ίδιου Ταμείου. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι υπάρχει η υποχρέωση το ποσό της επιχορήγησης να αναλωθεί εντός του έτους 2021 στους κωδικούς εξόδων του φορολογικού εντύπου Ε3 της επιχείρησης από τους οποίους υπολογίστηκε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα των ενισχύσεων από το σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί η επιχείρηση για μια συγκεκριμένη δαπάνη (λειτουργικά έξοδα για την περίπτωσή μας) δεν ξεπερνά την συνολική αξία της δαπάνης. Η παραπάνω υποχρέωση αποτελεί ελεγκτικό αντικείμενο των υλοποιούμενων έργων.

22. Στις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα αναγράφεται "κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους" εάν επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό κατά το 2019, δύναται να ενταχθεί;

Απάντηση: Ναι, μια επιχείρηση η οποία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά το έτος 2019 και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις έχει δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Δράση.

23. Παρακαλώ διευκρινίστε με παραδείγματα την βαθμολογία που λαμβάνει μια επιχείρηση στο κριτήριο «Α3 - Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης» για τιμές κριτηρίου από 1 έως και 10.

Απάντηση: Οι Τιμές του κριτηρίου υπολογίζονται από την διαίρεση
Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 (Α) Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β)
Η Βαθμολογία του κριτηρίου για τιμές από 1 έως 10 υπολογίζεται από τον τύπο: [Κ.Ε.(Α)/Κ.Ε.(Β)]*6.

Παράδειγμα
Επιχείρηση έχει κύκλο εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 (σύμφωνα με το πεδίο 312 του έντυπου Φ2 του 2019) 120.000,00€ και κύκλο εργασιών του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020 (σύμφωνα με το πεδίο 312 του έντυπου Φ2 του 2020) 15.000,00€ Η βαθμολογία που θα λάβει στο Α3 είναι (120.000/15.000)*6  8*6 =48

24. Αν μία επιχείρηση δηλώνει μη επιλέξιμο ΚΑΔ σύμφωνα με την Δράση στο Έντυπο Ε3 του 2019, τόσο στο πεδίο 021 (Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητα) όσο και στο πεδίο 022 (ΚΑΔ που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα), αλλά έχει προβεί σε μεταβολή του κύριου ΚΑΔ εντός του 2020 με ημερομηνία μεταβολής στις 22/1/2020, όπως αυτό τεκμηριώνεται από την εικόνα της επιχείρησης στο gsis.gr (προσωποποιημένη πληροφόρηση), πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης ως προς τον επιλέξιμο ΚΑΔ ;

Απάντηση: Η επιχείρηση πληροί την προϋπόθεση να έχει ως κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Εκτύπωσης Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) στην οποία θα εμφανίζονται απαραιτήτως οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) και η Ημερομηνία Έναρξης.

25. Μπορεί μία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται από το 2010 και έχει προβεί σε μεταβολή του κύριου ΚΑΔ της (π.χ. από 46.51 σε 46.52) μετά τις 31/01/2020, να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη Δράση;

Απάντηση: Η επιχείρηση πληροί την προϋπόθεση να έχει ως κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης, καθώς προέβη σε μεταβολή του κύριου ΚΑΔ της από 46.51 σε 46.52 και είναι και οι δύο επιλέξιμοι. Ως εκ τούτου, μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη Δράση.
Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Εκτύπωσης Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) στην οποία θα εμφανίζονται απαραιτήτως οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) και η Ημερομηνία Έναρξης και από την οποία θα διαπιστώνεται η διακοπή του ενός επιλέξιμου κύριου ΚΑΔ και η ταυτόχρονηέναρξη του άλλου επιλέξιμου κύριου ΚΑΔ.

26. Αν μία εταιρεία, τη δεσμεύουν οι διαχειριστές της από κοινού σύμφωνα με το καταστατικό και την εκπροσώπησή της, τι απαίτηση υπάρχει όσον αφορά την υποβολή των ΥΔ που απαιτούνται από την Πρόσκληση;

Απάντηση: Η επιχείρηση θα δηλώσει στο αντίστοιχο πεδίο του ΠΣΚΕ (Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου) και τους δύο διαχειριστές (κάνοντας προσθήκη δεύτερου) και το σύνολο των υπεύθυνων δηλώσεων θα πρέπει να επισυναφθούν εις διπλούν υπογεγραμμένες και από τους δύο και θεωρημένες για το γνήσιο όπου απαιτείται.
Σε περίπτωση που οι διαχειριστές είναι δύο, αλλά δεσμεύουν την εταιρεία ξεχωριστά, στο αντίστοιχο πεδίο του ΠΣΚΕ δηλώνεται ένας εκ των δύο, ο οποίος θα πρέπει να υπογράφει και το σύνολο των ΥΔ που θα επισυναφθούν στην αίτηση συμμετοχής.

27. Επιχείρηση που έχει δηλωμένα έξοδα στα πεδία 181 και 485 του Ε3 του 2019 υπολογίζει το αναλογούν κεφάλαιο κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) βάσει αυτών. Το ποσό που θα εισπράξει η επιχείρηση ως δημόσια χρηματοδότηση, θα πρέπει να το αναλώσει εντός του 2021 για να καλύψει έξοδά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους ίδιους κωδικούς από τους οποίους υπολογίσθηκε το ύψος του ποσού που εισέπραξε;

Απάντηση: Στο Ε3 του 2021 θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ποσά σε κάποια από τα οκτώ πεδία (102,202, 181, 281, 481,185, 285, 485) που ορίζει η Πρόσκληση και τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

28. Επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ 77.34 ''Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών'' δεν δηλώνει τα έξοδά της στα αντίστοιχα πεδία του Ε3 που καθορίζονται από την Πρόσκληση της Δράσης, αλλά δηλώνει το σύνολο των εξόδων της στο τέλος του εντύπου Ε3, στις σημειώσεις φορολογούμενου. Μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης υπολογίζοντας το αναλογούν κεφάλαιο κίνησης με βάση το σύνολο των εξόδων που δηλώνει στις σημειώσεις φορολογούμενου ;

Απάντηση: Σύμφωνα με την Πρόσκληση, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102,202, 181, 281, 481,185, 285, 485
πολλαπλασιαζόμενο με 50%.
Η εν λόγω επιχείρηση, μαζί με το Ε3, πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της και θα κάνει αντιστοίχιση αυτών στους αντίστοιχους κωδικούς που αναφέρει η Πρόσκληση, προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, θα προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα παραδοτέα του παραρτήματος VII "Κατάλογος Παραδοτέων που συνοδεύει το αίτημα ελέγχου" και λογιστικές καταστάσεις από τις οποίες θα επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα κατά την υποβολή.

29. Ατομική επιχείρηση, η οποία είχε υποβάλει εμπρόθεσμα τροποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε3) για την χρήση του 2019 δεν της δίνει τη δυνατότητα το taxisnet να εξάγει την αρχική δήλωση (Ε3) του 2019; Μπορεί να υποβάλει αίτηση, επισυνάπτοντας μόνο την τροποποιητική δήλωση;

Απάντηση: Μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης μόνο με την τροποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε3) για την χρήση του 2019, όπως εξάγεται από την πλατφόρμα συστημάτων και να χρησιμοποιηθούν τα ποσά των προκαθορισμένων από την Πρόσκληση πεδίων αυτής, με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί χρονικά εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

30. Επιχείρηση η οποία εδρεύει εντός Περιφέρειας Αττικής και διατηρεί ακόμη δύο υποκαταστήματα εντός Περιφέρειας και ένα υποκατάστημα εκτός Περιφέρειας και πρόκειται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής για την έδρα και τα υποκαταστήματα που δραστηριοποιούνται εντός Περιφέρειας, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση διαχωρισμού των εξόδων της;

Απάντηση: Από τη στιγμή που η επιχείρηση διαθέτει υποκατάστημα και εκτός Περιφέρειας Αττικής, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώσει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την έδρα και τα υποκαταστήματα εντός Περιφέρειας Αττικής, καθώς και το πλήθος των εργαζομένων (σε ΕΜΕ) που απασχολήθηκαν αθροιστικά στις εγκαταστάσεις εντός της Περιφέρειας κατά το έτος 2019.

31. Μια επιχείρηση η οποία έχει έδρα εκτός Περιφέρειας Αττικής και υποκατάστημα εντός Περιφέρειας για το οποίο και θέλει να επιχορηγηθεί. Σημειώνεται πως το υποκατάστημα εντός Περιφέρειας Αττικής πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά δεν απασχολεί σύμφωνα και με την προσκομισθείσα Υπεύθυνη Δήλωση προσωπικό. Μπορεί η επιχείρηση να υποβάλει για τη δράση και να ενταχθεί;

Απάντηση: OXI, δεν μπορεί να ενταχθεί στη Δράση καθώς από την αναλογία βάσει του προσωπικού (ΕΜΕ) που απασχολήθηκε εντός Περιφέρειας Αττικής προκύπτει μηδενικός προϋπολογισμός και συνεπώς δεν δύναται να επιχορηγηθεί.

32. Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι πιθανές τροποιητικές αυτών μέχρι ποια ημερομηνία γίνονται αποδεκτές;

Απάντηση: Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιητικές, θα πρέπει έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης και θα επισυναφθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.

33. Επιχείρηση η οποία διαθέτει δύο και πλέον επιλέξιμες δραστηριότητες μία εκ των οποίων υπόκειται σε καθεστώς Franchise μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη δράση;

Απάντηση: ΟΧΙ, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής δεδομένου ότι η επιχείρηση εντάσσεται σε οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικής σύμβασης άδεια εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορά συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

34. Πώς γίνεται ο υπολογισμός των βαθμολογούμενων κριτηρίων στις ΑΜΚΕ και τα Ιδρύματα;

Απάντηση: Ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών του έτους 2019 προκύπτει από το άθροισμα του κύκλου εργασιών που είναι δηλωμένο στο Ε3 του 2019 (πεδίο 500) και του δηλωθέντος ποσού στο πεδίο ''Σύνολο Εσόδων '' του Πίνακα 2Δ '' Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων'' του εντύπου Ν του προηγούμενου έτους (χρήση 2019).
Ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών για τα τρίμηνα Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος για τα έτη 2019 & 2020 προκύπτει από το πεδίο 312 της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο Φ2) , όπως και για τις λοιπές νομικές μορφές
Για επιχειρήσεις οι οποίες δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (απαλλάσσονται), ο κύκλος εργασιών του τριμήνου Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου (τόσο του 2019, όσο και του 2020) θα δηλώνεται σε Υπ. Δήλωση.
Ο υπολογισμός των κερδών του 2019 προκύπτει από τα Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων του έτους 2019 που είναι δηλωμένα στο Ε3 του 2019 (πεδίο 524).
Τέλος, σχετικά με το προσωπικό ισχύει ότι και στις λοιπές νομικές μορφές.

35. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν εργατοτεχνικό προσωπικό που δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας και στο ΕΡΓΑΝΗ, ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν;

Απάντηση: Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα υποβάλλεται η συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας έτους που θα περιλαμβάνει και το εν λόγω προσωπικό σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι εμφανής η διαφοροποίηση του εν λόγω προσωπικού, ώστε να δικαιολογείται η μη εμφάνισή τους στις καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας που θα υποβάλλονται για το υπόλοιπο προσωπικό.
Όμοια προσέγγιση θα ακολουθηθεί και για ανάλογες περιπτώσεις, όπως π.χ. οι ναυτεργάτες σε ημερόπλοια.

36. Επιχείρηση η οποία διαθέτει έδρα και υποκατάστημα μόνο στην Περιφέρεια Αττικής απαιτείται να υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση διαχωρισμού εξόδων στην περίπτωση εγκαταστάσεων εκτός Περιφέρειας Αττικής (Υπόδειγμα Γ΄ του Παραρτήματος V);

Απάντηση: Δεν απαιτείται να υποβάλλει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση.

37. Επιχείρηση η οποία επισυνάπτει στα δικαιολογητικά συμμετοχής την Υπεύθυνη Δήλωση του Υποδείγματος (Ε) του Παραρτήματος V (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ), πρέπει να επισυνάψει και το Γενικό Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το ΓΕΜΗ σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 5 απαιτούμενο δικαιολογητικό συμμετοχής του Παραρτήματος II;

Απάντηση: Γίνεται αποδεκτή η υποβολή μόνο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Υποδείγματος (Ε) του Παραρτήματος V, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση από εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:07, 19/11/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα