Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Digital Engineering

''Ουσιαστική εξαίρεση πληττοµένων κατασκευαστικών επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων''

''Ουσιαστική εξαίρεση πληττοµένων κατασκευαστικών επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων''

Civiltech

Επιστολή προς τους αρμοδίους Υπουργούς με θέμα την εξαίρεση των πληττοµένων κατασκευαστικών επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ).

Στην επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣ
1. Υπουργό Οικονοµικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Νίκης 5-7
Τ.Κ. 101 80 Αθήνα
2. Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. 156 69 Παπάγου
3. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Άδωνι Γεωργιάδη
Νίκης 5-7
Τ.Κ. 101 80 Αθήνα
4. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών
κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη
Πανεπιστηµίου 37
Τ.Κ. 101 65 Αθήνα

Ανακ.:Γραφείο Πρωθυπουργού
Μέγαρο Μαξίµου
Ηρώδου Αττικού 19
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα

Θέµα: Ουσιαστική εξαίρεση πληττοµένων κατασκευαστικών επιχειρήσεων ∆ηµοσίων Έργων.

Αξιότιµοι Κύριοι,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε, ότι σε Νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί ή ήδη έχει κατατεθεί προς ψήφιση, περιλαµβάνονται και µέτρα «Αναστολής προθεσµιών λήξης, εµφάνισης και πληρωµής αξιογράφων», παρόµοια µε αυτά του δεύτερου άρθρου, της από 30/3/2020 ΠΝΠ, αλλά µε τον επιπλέον όρο οι πληττόµενες επιχειρήσεις να παρουσιάζουν Μείωση Κύκλου Εργασιών !

Παρόµοιος όρος, δυστυχώς, έχει τεθεί και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε αριθµό Γ∆ΟΥ 281/14.11.2020, µε την οποία ορίζεται, διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης µε τη µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο 2020.

Ως Σύνδεσµος που εκπροσωπεί την εργοληπτική επιχειρηµατικότητα της Χώρας για περισσότερο από 50 έτη θέτουµε υπόψη σας τον έντονο προβληµατισµό µας αναφορικά µε την υιοθέτηση της µείωσης του Κύκλου Εργασιών, ως µοναδικού δείκτη του βαθµού που έπληξε µία επιχείρηση η Πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19.

Συγκεκριµένα, η µείωση του Κύκλου Εργασιών µιας επιχείρησης, αποτελεί ένδειξη «δυσπραγίας» της επιχείρησης και οπωσδήποτε δείχνει ότι αντιµετωπίζει συνέπειες από την οικονοµική κρίση, όµως τις ίδιες συνέπειες από την ίδια οικονοµική κρίση, αν όχι και µεγαλύτερες, αντιµετωπίζει µία επιχείρηση, που παρουσιάζει σταθερό ή αυξηµένο Κύκλο Εργασιών, χωρίς όµως να πραγµατοποιεί τις αντίστοιχες, µε τα τιµολόγια του Κύκλου Εργασιών, ανάλογες εισπράξεις. ∆ιότι τότε παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήµατα ρευστότητας

Είναι ευνόητο, ότι για να πραγµατοποιείται ο Κύκλος Εργασιών µιας επιχείρησης, υφίσταται ανάλογο κόστος κατασκευής ή παραγωγής, το οποίο, εάν δεν συνοδεύεται από ανάλογες εισπράξεις για την κάλυψή του, οδηγεί την επιχείρηση σε «Πτώχευση». Αυτή η περίπτωση αφορά τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται κατεξοχήν µε την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων, αφού, όπως είναι ήδη γνωστό, η διαδικασία κατασκευής και τιµολόγησης των ∆ηµοσίων Έργων, είναι υποχρεωτική από το Νόµο.

Συγκεκριµένα, η εργοληπτική Επιχείρηση ∆ηµοσίων Έργων, έχοντας ως αντισυµβαλλόµενους ∆ήµους, Περιφέρειες, φορείς του ∆ηµόσιου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, είναι υποχρεωµένη από τις συµβατικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται στις συµβάσεις ανάθεσης των έργων, να εκτελεί συνεχώς τις εργασίες κατασκευής των έργων, ανεξάρτητα, οικονοµικής κρίσης ή Πανδηµίας, και να τιµολογεί µηνιαίως τις εκτελεσµένες εργασίες, άσχετα από τον χρόνο είσπραξής τους.

Σας υπενθυµίζουµε ότι προκειµένου ένας Ανάδοχος ∆ηµοσίου Έργου να εισπράξει πρέπει:

α) Να λάβει έγκριση από επιτροπές ελέγχων Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών,

β) Να λάβει έγκριση από µηχανικούς του ∆ηµοσίου, κατόπιν ελέγχου αναλυτικών επιµετρήσεων εργασιών,

γ) Να λάβει έγκριση και υπογραφές από επιβλέποντες µηχανικούς και προϊσταµένους του ∆ηµοσίου,

δ) Να εξασφαλίσει από τις ∆.Ο.Υ., βεβαιώσεις καταβολής ΦΠΑ και φορολογικές ενηµερότητες,

ε) Να εξασφαλίσει από τον ΕΦΚΑ, ασφαλιστικές ενηµερότητες,

στ) Να εξασφαλίσει την πληρωµή της πιστοποίησης από τις διαχειριστικές – ταµιακές αρχές (υπόλογοι , Τράπεζα της Ελλάδος κλπ.).

Όπως είναι πρόδηλο οι παραπάνω υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, υπολειτουργούν, λόγω απουσίας των υπαλλήλων µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται οι έλεγχοι, πιστοποιήσεις και πληρωµές.

Στα παραπάνω προσθέτουµε και την καθυστέρηση που ούτως ή άλλως υπάρχει, λόγω στενότητας εξασφάλισης πόρων για την οµαλή χρηµατοδότηση των έργων.

Παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω ισχύουν πλήρως για τις περιπτώσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων, δεν φαίνεται να λαµβάνεται, σύµφωνα µε πληροφορίες, καµία µέριµνα για την ενσωµάτωση και αυτής της οικονοµικής δραστηριότητας στις πληττόµενες επιχειρήσεις.

Οφείλουµε να επισηµάνουµε το οξύµωρο αυτής της εξέλιξης αφού ο εργοδότης των παραπάνω επιχειρήσεων (∆ηµόσιο), ουσιαστικά εξαιρεί τις επιχειρήσεις αυτές, από τα µέτρα στήριξης, διότι δεν παρουσιάζουν µείωση κύκλου εργασιών, χωρίς να εξετάζει εάν δύνανται να εισπράξουν λόγω αβελτηρίας του ιδίου του ∆ηµοσίου!!!

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούµε ότι, ανεξαρτήτως της µείωσης του κύκλου εργασιών, είναι άµεσης ανάγκης προτεραιότητα, η παροχή και στον κλάδο µας, των κατασκευών ∆ηµοσίων Έργων:

Α) Η δυνατότητα µετάθεσης της υποχρέωσης εξόφλησης αξιογράφων (επιταγών, Συν/κών κλπ) κατά 75 ηµέρες, και

Β) Η δυνατότητα χρησιµοποίησης της «επιστρεπτέας προκαταβολής», έστω µε υποχρέωση ολικής επιστροφής του χορηγούµενου ποσού.

Αξιότιµοι Κύριοι,

Όπως είναι γνωστό οι ∆ηµόσιες Επενδύσεις, κατ’ επέκταση δε η κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων, είναι κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης της Εθνικής Οικονοµίας, λόγω του έντονου πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα, που παρουσιάζουν τα κονδύλια που απορροφούν.

Αναλυτικότερα :

  • διαφυλάσσει πολύτιµες θέσεις εργασίας, εν µέσω σοβαρότατης ανεργίας,
  • συµβάλλει στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ, κλπ) από τη Χώρα,
  • δηµιουργεί πόρους ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ,
  • δηµιουργεί έσοδα από φορολογία προς το ∆ηµόσιο,
  • διοχετεύει πόρους, προς προµηθευτές και υπεργολάβους,
  • ενισχύει την περιφερειακή και τοπική αγορά ανά περιοχή,
  • χρηµατοδοτεί εµµέσως το Ελληνικό ∆ηµόσιο, αφού υλοποιούνται δηµόσια έργα και υποδοµές, δίχως να είναι γνωστός ο χρόνος είσπραξης των συµβατικά προβλεπόµενων αµοιβών και
  • κυρίως, αποδίδει στην Εθνική Οικονοµία και την Ελληνική Κοινωνία, νέα έργα και υποδοµές.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, αναµένουµε µε αγωνία, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που διανύουµε, την τάχιστη ανταπόκρισή σας.

Με τιµή,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 20:31, 23/11/2020