Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Εξοικονομώ-Αυτονομώ με Europa

Απάντηση ΥΠΕΝ για Εξοικονομώ: Αδυναμία λύσης στο πρόβλημα της εξωτερικής θερμομόνωσης

Απάντηση ΥΠΕΝ για Εξοικονομώ: Αδυναμία λύσης στο πρόβλημα της εξωτερικής θερμομόνωσης

Αδυνατεί να δώσει λύση το ΥΠΕΝ στο πρόβλημα που έχει προκύψει κατά κύριο λόγο στο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» (και όχι μόνο) αναφορικά με την απαίτηση συναίνεσης των ιδιοκτητών για την εγκατάσταση εξωτερικής θερμομόνωσης.

Υπενθυμίζουμε πως το πρόβλημα προέκυψε με την απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα "Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της", η οποία κατήργησε τη διάταξη που εξαιρούσε τις εργασίες για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης σε διαμέρισμα μιας οικοδομής από την απαίτηση δήλωσης συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της.

Για το συγκεκριμένο θέμα, το ΥΠΕΝ έλαβε πλήθος ερωτήσεων από Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ, ομάδες μηχανικών κλπ, καταλήγοντας να απαντήσει πως το συγκεκριμένο ζήτημα δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, καθώς αφορά σε διατάξεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο.

Διαβάστε παρακάτω την απάντηση που έστειλε το ΥΠΕΝ για το συγκεκριμένο πρόβλημα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπου εκτός από το ζήτημα της θερμομόνωσης τοποθετείται και σε θέματα που αφορούν στην ΕΕΔΜΚ και την ενημέρωση αρχικής οικοδομικής άδειας καθώς και στα δικαιολογητικά έκδοσης στο e-άδειες, σύμφωνα με το αντίστοιχο ερώτημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ:

Θέμα: Σχετικά με την ΥΑ 43266/1174/11-5-2020(4520 Β')

Σχετ.: Το απο 29-7-2020 έγγραφο του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας για τα εξής:

Τα θέματα των συναινέσεων των συνιδιοκτητών δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας αλλά ούτε και του Υπουργείου μας, καθώς πρόκειται για διατάξεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο. Επομένως, εφόσον σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/17 απαιτείται δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου για τις εργασίες που πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κηρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη, τότε η υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 άρθρου 29 του ν.4495/17 προκειμένου να καθορίσει ή να συμπληρώσει τις εργασίες όπως και τα επιπρόσθετα ειδικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να καταργεί τα εκ τού νόμου καθορισθέντα δικαιολογητικά.

Όσον αφορά στην παρ. 3 του άρθρου 5 της εν θέματι Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία "οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας συσχετίζονται με τον φάκελο της οικοδομικής άδειας στην οποία αναφέρονται, εφόσον υπάρχει και αντίστοιχα ενημερώνονται οι τροποποιούμενες μελέτες αυτής'', έχουμε την άποψη εφόσον οι εργασίες αναφέρονται σε κτίριο με ηλεκτρονική οικοδομική άδεια τότε το σύστημα θα πρέπει αυτόματα να ενημερώνει τον ηλεκτρονικό φάκελο και να θέτει σε ισχύ τις νέες μελέτες σε αντικατάσταση των αντίστοιχων αρχικών μελετών.

Στην περίπτωση όμως παλαιότερων εντύπων οικοδομικών αδειών έχουμε την άποψη ότι οι αρμόδιες ΥΔΟΜ, θα πρέπει μέχρι να τεθεί σε ισχύ η ηλεκτρονική ταυτότητα κηρίου, όπου όλα τα στοιχεία τους θα έχουν πια ψηφιοποιηθεί και θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασύνδεση της με το σύστημα e-adele,s να φροντίζουν για την ενημέρωση των φακέλων που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας, ούτως ώστε να μην ισχύουν ταυτόχρονα πολλές μελέτες στο ίδιο ακίνητο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αθηνά ΣΚΑΡΛΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ενδιαφέρομαι για το νέο 'εξοικονομώ'!

Διαβάστε παρακάτω το αρχικό κείμενο της επιστολής του ΤΕΕ/ΤΚΜ:

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, την Ενημέρωση οικοδομικών αδειών/αδειών Δόμησης και τα δικαιολογητικά του e-άδειες.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), γίνεται καθημερινά δέκτης πλήθους ερωτημάτων και αποριών συναδέλφων μηχανικών, ελευθέρων επαγγελματιών αλλά και δημοσίων υπαλλήλων, που αφορούν στην ερμηνεία και κατ’ επέκταση την εφαρμογή των νόμων, διευκρινιστικών εγκυκλίων κ.λ.π. και οι οποίες συχνά έχουν ως  αποτέλεσμα δυσλειτουργίες στην έκδοση των διαφόρων διοικητικών Πράξεων, στην εν γένει άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, αλλά και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της χώρας, δημιουργώντας κακές συνθήκες και στείρο περιβάλλον για οποιαδήποτε επένδυση και δημιουργία.

Στο παραπάνω πλαίσιο και με τη συνδρομή της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων & Τεχνικής Παιδείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν τα παρακάτω θέματα, για τα οποία θεωρούμε ότι απαιτούνται σχετικές διευκρινίσεις.

Συγκεκριμένα:

  • Συναίνεση συνιδιοκτητών:

Σύμφωνα με την ΥΑ 69701/4461/12.10.2018 (ΦΕΚ B 4520/16.10.2018), στην περίπτωση ιθ, του άρθρου 2, «Για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις, ... Δεν απαιτείται η δήλωση συναίνεσης κατά τα οριζόμενα στην περ. θ της παρ.3 του άρθρου 1» δηλαδή συγκεκριμένα η, «… Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό και στέγη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, εφόσον υπάρχει, άλλως με πλειοψηφία 67% του συνόλου των συνιδιοκτητών.».

Καθίστατο δηλαδή απολύτως σαφές, στο άρθρο 2, που αφορούσε τα κατά περίπτωση, ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία, ότι η συναίνεση των συνιδιοκτητών, κατ’ εξαίρεση δεν αποτελούσε απαίτηση, για την περίπτωση ιθ του άρθρου 2.

Στη μεταγενέστερη όμως ΥΑ 43266/1174/11.5.2020 (ΦΕΚ Β 1843/2020) που αντικατέστησε την ΥΑ 69701/4461/12.10.2018, η διάταξη περί μη απαίτησης συναίνεσης για εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης, αφαιρέθηκε.

Επιπλέον, η δήλωση συναίνεσης στα γενικά δικαιολογητικά αναφέρεται ως «στ. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη.», χωρίς δηλ. καμία σχετική αναφορά σε απαιτούμενο ποσοστό συναίνεσης.

Εκτιμώντας ότι η επαναφορά της απαίτησης συναίνεσης συνιδιοκτητών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον», καθώς για τις ιδιοκτησίες που αναβαθμίζονται ενεργειακά, μέσω εγκατάστασης εξωτερικής θερμομόνωσης, προκύπτει η εν λόγω απαίτηση, ζητούμε την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς, μη απαίτησης συναίνεσης για τις εν λόγω εργασίες καθώς η μετάβαση σε άλλο δυσμενέστερο ως προς τις απαιτήσεις καθεστώς δημιουργεί σύγχυση, καθυστερήσεις καθώς και άνιση μεταχείριση πολιτών που αναβάθμισαν ενεργειακά ήδη την ιδιοκτησία τους σε σχέση με αυτούς, που προτίθενται  να την αναβαθμίσουν,.

Παράλληλα, θα πρέπει να επανεξεταστεί εν γένει το θέμα της συναίνεσης και στις υπόλοιπες επί κοινοχρήστων μερών εργασίες, με επαναφορά απαραίτητου ελάχιστου ποσοστού, απαιτούμενης συναίνεσης το οποίο θα ήταν κατά τη γνώμη μας σκόπιμο να είναι αυτό της πλειοψηφίας, ή όπως ορίζονταν στην καταργηθείσα απόφαση.

Τέλος σε κάθε περίπτωση απαίτησης συναίνεσης, είναι σκόπιμο να καθίσταται απόλυτα σαφές, πότε αυτή αφορά συνιδιοκτήτες διακεκριμένης ιδιοκτησίας και πότε συνιδιοκτήτες συνολικού οικοπέδου/αγροτεμαχίου, για την αποφυγή εμπλοκών και καθυστερήσεων, όπου αυτό είναι δυνατόν να αποφευχθεί.

  • ΕΕΔΜΚ και ενημέρωση αρχικής οικοδομικής άδειας

Σύμφωνα με την ΥΑ 43266/1174/11.5.2020, στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 «Οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας συσχετίζονται με τον φάκελο της οικοδομικής άδειας στην οποία αναφέρονται, εφόσον υπάρχει και αντίστοιχα ενημερώνονται οι τροποποιούμενες μελέτες αυτής.»

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί η έννοια της ως άνω αναφερόμενης συσχέτισης με το φάκελο της αρχικής οικοδομικής άδειας, καθώς προκύπτουν διαφορετικές ερμηνείες της εν λόγω διάταξης.

Να καταστεί δηλ. σαφές, ότι δεν πρόκειται για ενημέρωση φακέλου αδείας ή οποία οφείλει να έπεται της έκδοσης ΕΕΔΜΚ και ότι αποτελεί απλώς διευκρίνιση, ότι τα εγκεκριμένα ισχύοντα -πλέον- σχέδια είναι τα τροποποιημένα κατά την ΕΕΔΜΚ και όχι αυτά της οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, όπως βέβαια ισχύει σε κάθε περίπτωση διοικητικής Πράξης η οποία εκδίδεται μεταγενέστερα αυτής.

Εν κατακλείδι, να διευκρινιστεί ότι οποιαδήποτε τροποποίηση σε μελέτη του ακινήτου που οφείλεται στις εργασίες της ΕΕΔΜΚ, κατατίθεται με αυτήν και συνεπώς, δεν απαιτείται επιπλέον Πράξη ενημέρωσης της αρχικής οικοδομικής άδειας μετά από την έκδοσή της.

Τώρα, σχετικά με την ενημέρωση της άδειας, αυτή θα μπορεί να λαμβάνει χώρα ούτως ή άλλως αυτόματα, όταν ηλεκτρονικά θα μπορούν να συσχετίζονται Πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί ψηφιακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σχετικά με την περίπτωση ενημέρωσης φακέλων έντυπης έκδοσης αδειών, αναφερόμαστε παρακάτω).

Με αφορμή τα παραπάνω, ζητούμε να ληφθεί υπόψη στο σημείο αυτό, ότι σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση μιας έντυπης οικοδομικής άδειας, καθώς απαιτεί την ψηφιοποίηση ολόκληρου του φακέλου, αποτελεί γεγονός που μπορεί να αποβεί χρονοβόρο και κοστοβόρο έναντι των συναδέλφων και ότι θα όφειλε να ορισθεί κάποια διαδικασία, π.χ.  ίσως με ψηφιοποίηση από την πλευρά των υπηρεσιών δόμησης των αρχείων τους, με σκοπό τη ενδεχόμενη χρήση τους από μηχανικούς, δικηγόρους ή και πολίτες κατά περίπτωση.

Μετά και από την εν λόγω ψηφιοποίηση, καθίσταται πλέον δυνατός ο οποιοσδήποτε σχετικός συσχετισμός νέας Πράξης με παλαιότερη, ανεξαρτήτως του τρόπου έκδοσης αυτής.

  • Δικαιολογητικά έκδοσης e-άδειες

Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να προσδιορισθούν στο e-άδειες τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε εργασία, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ώστε να μην εμφανίζονται ούτως ή άλλως τα περισσότερα από αυτά και έτσι να απαιτείται συνεχώς έγγραφο (π.χ. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού) περί «μη απαίτησης» κάποιου συγκεκριμένου δικαιολογητικού, αλλά και διαφωνίες με τις υπηρεσίες σχετικά με την υποχρέωση ή όχι ανάρτησής του.

Αναγνωρίζοντας την πρόθεση αλλά και την προσπάθεια που καταβάλλεται από την Πολιτεία προς την κατεύθυνση επίλυσης των ζητημάτων που τείνουν να δημιουργούν προβλήματα και δυσλειτουργίες στην έκδοση των διοικητικών Πράξεων, την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του δημοσίου Τομέα και την ορθή χρήση τεχνολογιών, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και επικοινωνία.

Ενδιαφέρομαι για το νέο 'εξοικονομώ'!

Δείτε σχετικά:

B2Green
By B2Green.gr 13:12, 25/11/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα