Οδηγός για τη νέα δράση αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με αέριο

Run My Project by B2Green
By Run My Project 12:51, 28/12/2017

Οδηγός για τη νέα δράση αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με αέριο

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο της Δράσης/Δικαιούχος

Η παρούσα δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές.

Δικαιούχος της Δράσης, κατά την έννοια του ν. 4314/ 2014, είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.

Στόχος της Δράσης

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, μέσω της αντικατάστασης του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο σε οικιακά συστήματα θέρμανσης και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής με χαμηλή τιμή ζώνης και χαμηλή διείσδυση φυσικού αερίου και των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Ωφελούμενοι της δράσης):

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,

β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΑΕ μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης,

γ) είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

δ) κατοικούν στην επιλέξιμη κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυριότητα/ επικαρπία) σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα την εξασφάλιση της συναίνεσης των υπολοίπων συγκυρίων/ επικαρπωτών, με τη δήλωση του Παραρτήματος Ι.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.

- Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.200 €/τ.μ., όπως πιστοποιείται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 8, παρ 2.

- Βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 15% κατά το χρόνο προκήρυξης της δράσης, και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΑΕ.

- Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο

- Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία.

Στην περίπτωση αλλαγής κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία, όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν είναι επιλέξιμοι συμμετέχουν στη δαπάνη αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης με ίδια κεφάλαια.

Θέλω προσφορά για θέρμανση με φυσικό αέριο!

Έναρξη επιλεξιμότητας - Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:

• εμπίπτουν στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζονται στη συνέχεια

• είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου

• πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου

• είναι νόμιμες και κανονικές

• διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ήτοι σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας

• τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και

• λογιστικοποιούνται κατάλληλα.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας πρόσκλησης είναι οι εξής:

1. Εκπόνηση μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης.

2. α) Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου και β) έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.

3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.

4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κ.λπ.

5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).

6. Σωληνώσεις φυσικού αερίου και καμινάδα.

7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα - Λέβητα.

8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Υπογραμμίζεται ότι:

• Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη

• Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του ανώτατου επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, του πίνακα του άρθρου 7. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή.

• Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500 €. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή.

• Οι πόροι της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των δαπανών 1 έως και 5.

• Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα ή μόνο του λέβητα. Επιλέξιμη δαπάνη είναι μόνο η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με νέο σύστημα καυστήρα - λέβητα με ενεργειακά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτή- σεις του ΚΕΝΑΚ.

• Δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση από την παρούσα πρόσκληση οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ) καθώς και κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών.

Θέλω προσφορά για θέρμανση με φυσικό αέριο!

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Πιστοποίηση της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου

Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει ο φορέας πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης, είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής στη δράση.
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/των ιδιοκτήτη/ών που αιτούνται επιχορήγηση από τη δράση.
3. Φωτοαντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του αιτούντος.
4. Φωτοαντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) του αιτούντος.
5. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 1/7/2017) στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου, με τον οποίο πιστοποιείται η τιμή ζώνης και ότι η δηλούμενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελματικό χώρο. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, απαιτούνται αντίγραφα λογαριασμών για όλες τις προς επιχορήγηση θερμαινόμενες κατοικίες.
6. Υπεύθυνη/ες δήλωση/εις για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στη δράση και τη συναίνεση για την αποστολή των στοιχείων του/τους προς διασταύρωση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.).
7. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου και Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή ότι αποδέχεται τους όρους της δράσης και ότι θα προσκομίσει τα παραστατικά δαπάνης και την εξόφληση αυτών και για το μέρος που δεν επιχορηγείται από τη δράση (σε περίπτωση πολυκατοικίας).
8. Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άλλου αντίστοιχου ή πρόσθετου νομιμοποιητικού εγγράφου.
9. Έκθεση επιθεώρησης του συστήματος θέρμανσης πετρελαίου συνοδευόμενη από το φύλλο ανάλυσης καύσης του συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, σε περίπτωση που αυτό έχει εκδοθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
10. Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά που απαιτούνται στο πλαίσιο της πιστοποίησης του Άρθρου 8, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
11. Έντυπο οικονομικής προσφοράς για το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (αρχικό και, κατά περίπτωση, τροποποιημένο).
12. Δελτίο προϊόντος από το οποίο να προκύπτει η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για το σύστημα καυστήρα λέβητα, στη βάση της ωφέλιμης απόδοσης ή, για ισχύ μικρότερη των 70 kW, της ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου. Στην περίπτωση χωριστής προμήθειας καυστήρα και λέβητα, προσκομίζεται και βεβαίωση του ενεργειακού επιθεωρητή για την κάλυψη των απαιτήσεων του προηγούμενου εδαφίου.
13. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. φωτοαντίγραφο Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλισμού/υλικών και Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης, τη μελέτη και την επίβλεψη), βάσει της οικονομικής προσφοράς και του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών η/και προμήθειας υλικών επ' ονόματι της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ, για το τμήμα των δαπανών που καλύπτεται από πόρους της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ.
14. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου σε τραπεζικό λογαριασμό των αναδόχων, αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας), από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που τυχόν έχει καταβάλει ο ωφελούμενος.
15. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που καταβάλλει η ΕΔΑ Αττικής ΑΕ.
16. Υπεύθυνες δηλώσεις Εξουσιοδοτήσεις για την καταβολή της επιχορήγησης προς τους ανάδοχους.
17. Φωτοαντίγραφο της εγκεκριμένης από την ΕΔΑ Αττικής ΑΕ μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης (το τμήμα που αφορά στην τεχνική περιγραφή).
18. Φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου.
19. Φωτοαντίγραφο της άδειας χρήσης για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση φυσικού αερίου.
20. Φωτοαντίγραφο του φύλλου ανάλυσης καύσης του συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
21. Έντυπο ελέγχου φυσικού αντικειμένου. Επισημαίνεται ότι:
• Τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο στάδιο της αίτησης δεν επανυποβάλλονται στο στάδιο της πιστοποίησης.
• Τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) που εκδίδουν οι ανάδοχοι θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα τους.
• Στο πλαίσιο της πιστοποίησης, η ΕΔΑ Αττικής ΑΕ εξασφαλίζει επαρκή διαδρομή ελέγχου για τα ποσά που καταβάλλει από δικούς της πόρους.

Κατεβάστε το ΦΕΚ με όλες τις λεπτομέρειες από εδώ.

Run My Project by B2Green
By Run My Project 12:51, 28/12/2017Οδηγός αγοράς

Run My Project | Blog

.

Επιλεγμένοι επαγγελματίες
Αναζήτηση στο Run My Project

Run My Project Εγγραφή Newsletter

Ariston
Calda Energy - Aermec
Novart
Bosch
NanoDomi

13th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
Verde.Tec 2020
Οικοδομή Expo 2020
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL