Όροι χρήσης

Έννοιες

Πύλη: το σύνολο του διαδικτυακού τόπου b2green.gr, συμπεριλαμβανόμενων όλων των υποτομέων (subdomains). (Ενδεικτικά & όχι περιοριστικά αναφέρονται τα runmyproject.gr, thermansi.b2green κλπ)

Πλατφόρμα b2green.gr: είναι το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων που φιλοξενούνται στην Πύλη συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών των Επαγγελματιών, η οποία χρησιμεύει στην ενημέρωση, την αναζήτηση, την προβολή και την προώθηση τους στο Χρήστη / ενδιαφερόμενο.

Ζήτηση ή Εκδήλωση ενδιαφέροντος: είναι η καταχώρηση των δεδομένων-πληροφοριών και των στοιχείων επικοινωνίας από το Χρήστη / Ενδιαφερόμενο στην πλατφόρμα, τα οποία καταλήγουν σε πεπερασμένο πλήθος των προβαλλόμενων Επαγγελματιών που έχουν δηλώσει ότι δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ενδιαφέροντος του συγκεκριμένου Χρήστη.

Προσφορά: είναι η προαιρετική αποστολή προσφοράς από τον Επαγγελματία προς το Χρήστη, σύμφωνα με το ενδιαφέρον του χρήστη, όπως αυτό καταχωρήθηκε στην αντίστοιχη Ζήτηση του Χρήστη, η οποία αποστέλλεται είτε εκτός της πλατφόρμας με τρόπο που θα ζητήσει ο χρήστης, είτε μέσω συμπλήρωσης έτοιμης φόρμας προσφοράς εντός της πλατφόρμας (σε όποιες κατηγορίες υπάρχει αυτή η δυνατότητα). Ο Επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει απευθείας με το Χρήστη για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικές με το περιεχόμενο της Ζήτησης του Χρήστη, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που καταχώρησε ο Χρήστης στην αντίστοιχη υποβληθείσα Ζήτηση.

Σύγκριση προσφορών: είναι η προαιρετική ενιαία, συγκεντρωτική και συνοπτική αποστολή στοιχείων όλων των προσφορών που αφορούν σε μια συγκεκριμένη ζήτηση του Χρήστη, η οποία συμπληρώνεται από στοιχεία & δεδομένα που καταχωρεί προαιρετικά ο κάθε Επαγγελματίας και σε όποιες κατηγορίες ενδιαφέροντος προβλέπεται η συγκεκριμένη δυνατότητα από την Πλατφόρμα.

Συμφωνία: είναι η εξωδιαδικτυακή συμφωνία που συνάπτεται απευθείας μεταξύ του καταχωρημένου στην πλατφόρμα Επαγγελματία και του Χρήστη / ενδιαφερόμενου, και αφορά σε συγκεκριμένη ζήτηση που καταχωρήθηκε στην Πλατφόρμα..

Χρήστης ή/και Ενδιαφερόμενος: Ο επισκέπτης ο οποίος μπορεί να περιηγηθεί στις σελίδες της Πύλης χωρίς να είναι εγγεγραμμένος σε αυτήν καθώς και το εγγεγραμμένο μέλος της Πύλης που πληροί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης και εκδηλώνει ενδιαφέρον καταχωρώντας μια ζήτηση με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας με έναν εκ των προβαλλόμενων επαγγελματιών.

Επαγγελματίας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, προβάλλοντας και προσφέροντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του με τη χρήση της πλατφόρμας, σε Χρήστες / ενδιαφερόμενους. κατόπιν εγγραφής του στην Πύλη.

Περιεχόμενο της υπηρεσίας b2green.gr

Το b2green.gr, ενημερώνει για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τρέχουσα επικαιρότητα των πράσινων τεχνολογιών στην Ελλάδα & τον κόσμο και ταυτόχρονα προβάλλει τους Επαγγελματίες του χώρου, δίνοντας τους τον αντίστοιχο χώρο προβολής. Συμπληρωματικά και για το σκοπό αυτό, σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες και χωρίς περιορισμό, δύναται να συμπεριλαμβάνονται εμπορικές διαφημίσεις. Επιπλέον, διευκολύνει την πραγματοποίηση απευθείας συμφωνίας μεταξύ Επαγγελματία και Χρήστη, συνδέοντας τους με σύστημα ζητήσεων και προσφορών. Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί ή παραχωρεί οποιαδήποτε προϊόν ή υπηρεσία του Επαγγελματία απευθείας προς τον Χρήστη, ούτε εγγυάται για την τελική σύναψη της μεταξύ των ανωτέρω συμφωνίας. Επίσης σε καμία περίπτωση δεν ενεργεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος του Επαγγελματία.

Το b2green.gr δίνει τη δυνατότητα σε κάθε Χρήστη να αναζητήσει προϊόντα και υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν, να εντοπίσει Επαγγελματίες, να επικοινωνήσει απευθείας μαζί τους καθώς και να καταχωρήσει ζήτηση περιγράφοντας το ακριβές ενδιαφέρον του, ενώ παράλληλα δίνει σε κάθε Επαγγελματία τη δυνατότητα να προωθήσει τις δραστηριότητες του, αναδεικνύοντάς τες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα b2green.gr, να ανταποκριθεί σε ζητήσεις που τον αφορούν σύμφωνα με το πεδίο των δραστηριοτήτων του, με σκοπό τη σύναψη εξωδιαδικτυακής συμφωνίας. Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο b2green.gr διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.

Καρτέλα Επαγγελματία

Εφόσον ο Επαγγελματίας αποδεχθεί ρητά και ανεπιφύλακτα ότι επιθυμεί να καταχωρηθούν τα στοιχεία του και να εγγραφεί στις υπηρεσίες που παρέχει το b2green.gr, συμφωνεί ότι θα παρέχει αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη δεδομένα στα πεδία που του ζητούνται από το b2green.gr για να προβληθούν στην καρτέλα Επαγγελματία που θα σχηματιστεί για λογαριασμό του.

Ο Επαγγελματίας παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που αναφέρονται στην καρτέλα του καθόσον αυτές καταχωρούνται σύμφωνα με όσα ο ίδιος δήλωσε εγγράφως στις φόρμες πληροφοριακών στοιχείων του b2green.gr που συμπλήρωσε, με σκοπό την ενεργοποίηση του λογαριασμού του, είτε αυτές συμπληρώθηκαν από τον ίδιο μέσω διαδικτύου, είτε παραδόθηκαν συμπληρωμένες & υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή στο b2green.gr. Ο Επαγγελματίας δεσμεύεται να ειδοποιεί εγγράφως άμεσα το b2green.gr για οποιαδήποτε πληροφοριακό ή φωτογραφικό υλικό αναρτημένο στην καρτέλα του το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων, ώστε αυτά να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, πλήρη και επικαιροποιημένα.

Ο Επαγγελματίας αποδέχεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το b2green.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται και καθίσταται διαθέσιμο από τον Επαγγελματία στις υπηρεσίες του b2green.gr, διότι το b2green.gr περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή στον Επαγγελματία της τεχνολογικής υποδομής, των δυνατοτήτων και των απαιτούμενων μέσων για την προβολή, την προώθηση των δραστηριοτήτων του και τη λήψη ζητήσεων από χρήστες.

Το b2green.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργοποιήσει την καρτέλα του Επαγγελματία και να του παρέχει τις υπηρεσίες του, έπειτα από την ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων και την εκ μέρους του πλήρη & ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης της Πύλης.

Σε περίπτωση που το b2green.gr διαπιστώσει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία του Επαγγελματία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία της καρτέλας του Επαγγελματία ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος, χωρίς να προκύπτει από αυτή την ενέργεια καμία υποχρέωση προς τον Επαγγελματία, ο οποίος δε θα μπορεί να αξιώσει καμία οικονομική & πάσης άλλης μορφής αποζημίωση από το b2green.gr.

Ο Επαγγελματίας που διατηρεί καρτέλα στην πλατφόρμα b2green.gr αποδέχεται ότι διατηρεί την ευθύνη να αποζημιώσει το b2green.gr για οποιαδήποτε δικαστική ή εξωδικαστική διαφορά ανακύψει μεταξύ του τελευταίου και του Χρήστη ή τρίτων λόγω του περιεχομένου που ο Επαγγελματίας διέθεσε για ανάρτηση, δημοσίευση, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τα προβληθέντα προϊόντα του.

Ο Επαγγελματίας παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στο Χρήστη για την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προβάλλονται στην καρτέλα του.

Ο Επαγγελματίας αποδέχεται ότι το b2green.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τις παρεχόμενες προς αυτόν υπηρεσίες, σε περίπτωση παραβίασης των όρων ορθής χρήσης της Πύλης που συνίστανται τόσο στην υποχρέωση αλήθειας των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχονται από τον Επαγγελματία όσο και την υποχρέωση επίδειξης καλόπιστης συναλλακτικής συμπεριφοράς με τους Χρήστες.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Χρήστη

Στην Πύλη μέσω της Πλατφόρμας b2green.gr, προβάλλονται υπηρεσίες και προϊόντα, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τον Επαγγελματία, για τα οποία δίνεται η δυνατότητα στο Χρήστη να εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Ο Χρήστης για να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του, θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει απευθείας με τον Επαγγελματία, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία τα οποία θα έχουν καταχωρηθεί με αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου στην καρτέλα του, καθώς επίσης να καταχωρήσει ζήτηση, περιγράφοντας το ακριβές ενδιαφέρον του.

Αφού πρώτα επιβεβαιωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας (email) του ενδιαφερόμενου, τότε το b2green.gr ελέγχει το περιεχόμενο της καταχωρηθείσας ζήτησης και στη συνέχεια την καθιστά προσβάσιμη σε μέρος των εγγεγραμμένων επαγγελματιών. Το b2green.gr διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης γραμματικών & συντακτικών σφαλμάτων στον τίτλο και το περιεχόμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος του χρήστη καθώς επίσης τη διόρθωση της καταχώρησης έτσι ώστε η ζήτηση να είναι κατανοητή ως προς το θέμα της, το περιεχόμενό της και την κατηγορία προϊόντων / υπηρεσιών στην οποία ανήκει. Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δε μπορεί να θεωρηθεί βλαπτική παρέμβαση προς τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη (χρήστη και επαγγελματία) για την υποβολή της ζήτησης, τη σύνταξη & αποστολή της προσφοράς και τη διαπραγμάτευση με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα που καταχώρησε ο χρήστης στη ζήτησή του δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους χρήσης, το b2green.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην την καταστήσει προσβάσιμη ή / και να προβεί στην άμεση διαγραφή της, χωρίς να προκύπτει από αυτή την ενέργεια καμία υποχρέωση προς τον χρήστη που την καταχώρησε αρχικά, ο οποίος δε θα μπορεί να αξιώσει καμία οικονομική & πάσης άλλης μορφής αποζημίωση από το b2green.gr.

Δεδομένου ότι Χρήστης μπορεί να είναι και ένας απλός επισκέπτης της Πύλης, ο Επαγγελματίας αποδέχεται ότι το b2green.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ειλικρίνεια, τη σοβαρότητα και την εγκυρότητα της εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους του Χρήστη.

Σύνταξη προσφοράς και δυνατότητα σύγκρισης προσφορών

Έπειτα από την καταχώρηση της ζήτησης από το χρήστη, δίνεται η δυνατότητα στον Επαγγελματία να ανταποκριθεί, σύνταξης προσφοράς. Για τυχόν διευκρινήσεις που χρειαστούν για τη σύνταξη της, θα μπορεί να επικοινωνήσει με το χρήστη, ακολουθώντας τον τρόπο επικοινωνίας που ο χρήστης έχει υποδείξει κατά την καταχώρηση της ζήτησης. Στη συνέχεια, η προσφορά στέλνεται στο χρήστη, χωρίς τη διαμεσολάβηση της πλατφόρμας. Σε ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να δίνεται η δυνατότητα στον Επαγγελματία να συντάξει την προσφορά, συμπληρώνοντας έτοιμη φόρμα, διαθέσιμη στην πλατφόρμα. Οι προσφορές που θα λάβει ο χρήστης με αυτόν τον τρόπο, του δίνουν τη δυνατότητα ευκολότερης & απλούστερης σύγκρισης, βοηθώντας τον στην τελική του επιλογή & απόφαση. Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δε μπορεί να θεωρηθεί παρέμβαση και έμμεση ή άμεση καθοδήγηση από το b2green.gr προς τον χρήστη με σκοπό να επηρεάσει την τελική απόφαση του. Εννοείται πως σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνος για το περιεχόμενο της προσφοράς είναι αποκλειστικά ο επαγγελματίας ενώ αντίστοιχα, υπεύθυνος για την απόφαση & την επιλογή επαγγελματία είναι αποκλειστικά ο χρήστης. Επειδή αντισυμβαλλόμενα μέρη για την υποβολή της ζήτησης, τη σύνταξη & αποστολή της προσφοράς και τη διαπραγμάτευση με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας, είναι αποκλειστικά ο Επαγγελματίας και ο Χρήστης, ρητά αναφέρεται ότι το b2green.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία από δόλο ή αμέλεια προκληθεί σε οποιαδήποτε από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ή από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα χρησιμοποιήσουν τα μέρη κατά το προσυμβατικό στάδιο.

Σύναψη συμφωνίας μεταξύ χρηστών & επαγγελματιών

Η συμφωνία συνάπτεται απευθείας μεταξύ Επαγγελματία και Χρήστη σύμφωνα με τους όρους που εκείνοι θα θέσουν μεταξύ τους χωρίς τη συμμετοχή του b2green.gr.

Η τιμολόγηση της συναλλαγής γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον Επαγγελματία. Σε καμιά περίπτωση τη συναλλαγή δεν την τιμολογεί το b2green.gr.

Ευθύνη σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας

Σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας, ο Επαγγελματίας παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στο Χρήστη για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ζημία προκληθεί από τον ίδιο ή τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ή με τα οποία θα συνεργαστεί για την εκπλήρωσή της.

Αντίστοιχα, ο Χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον Επαγγελματία για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ζημία προκληθεί από τον ίδιο ή τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ή με τα οποία θα συνεργαστεί για την εκπλήρωσή της.

Το b2green.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, συμβατική ή μη, προκύψει μεταξύ των αντισυμβαλλομένων (Επαγγελματία και Χρήστη) καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει στους ανωτέρω ή σε τρίτα πρόσωπα από την αδυναμία εκπλήρωσης ή την πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θα έχουν αναλάβει μεταξύ τους.

Το b2green.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα ελαττώματα, τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του Επαγγελματία. Μοναδικός υπεύθυνος για τα προϊόντα και υπηρεσίες που πωλεί προς τον Χρήστη είναι ο εκάστοτε Επαγγελματίας και κατά αυτού κάθε Χρήστης δύναται να ασκεί όλα τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος και ιδίως ο 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή καθώς και κάθε άλλος νόμος ή διάταξη που δύναται να ρυθμίσει την περιγραφόμενη στο παρόν συναλλαγή στα πλαίσια της νομοθεσίας.

Το b2green.gr δεν ευθύνεται για εικονικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος εκ μέρους του Χρήστη προς τον Επαγγελματία καθώς και για κάθε εκδήλωση απατηλών συμπεριφορών.

Οι υπηρεσίες του b2green.gr παρέχονται ως έχουν χωρίς καμία εγγύηση καλής λειτουργίας. Επίσης λόγω της φύσης του διαδικτύου το b2green.gr δεν εγγυάται ότι η Πύλη και οι υπηρεσίες του θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Αυτονόητο είναι πως το b2green.gr σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγυηθεί για τα προϊόντα – υπηρεσίες των Επαγγελματιών καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσής τους.

Δεοντολογία Επαγγελματία και Χρήστη

Το b2green.gr παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση – δημοσίευση περιεχομένου. Όλες όμως οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, είτε αναρτάται από τους χρήστες δημόσια στο b2green.gr είτε μεταφέρεται ιδιωτικά μέσω των υπηρεσιών, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε Επαγγελματίας και Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του b2green.gr. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στον Επαγγελματία και στον Χρήστη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του b2green.gr ή να επιτρέψει σε τρίτο μέρος να το χρησιμοποιήσει για:

1. Να υποβάλει πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ή να προβεί σε εικονικές ζητήσεις και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος προς οποιονδήποτε Επαγγελματία.

2. Να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του b2green.gr με πρόθεση εξαπάτησης

3. Να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα με απώτερο σκοπό τη συλλογή, εξαγωγή και χρήση πληροφοριών που σχετίζονται με τα προβαλλόμενα προϊόντα, τις προβαλλόμενες υπηρεσίες και τους αντίστοιχους Επαγγελματίες

4. Να προβεί σε συμπεριφορές που συνιστούν πράξεις παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου και προσβολής του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κλπ.

6. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

7. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη / μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη / μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

8. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών / επαγγελματιών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του b2green.gr

9. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

10. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

11. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

12. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή / και προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.

13. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του b2green.gr ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών.

14. H παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα PHP/Mysql/HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου των ιστοσελίδων του b2green.gr

15. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή / και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή / και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του b2green.gr.

16. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών / επαγγελματιών αλλά και κάθε ατόμου.

17. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της Πύλης από άτομα κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών χωρίς προηγουμένως να έχουν λάβει την ρητή συναίνεση των γονέων τους ή του προσώπου που έχει αναλάβει την επιμέλειά τους.

18. Ο Χρήστης / Επαγγελματίας της Πύλης είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το b2green.gr, οι συνεργάτες του ή / και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης / διαφοράς / διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη / επαγγελματία με τους όρους του παρόντος και συμφωνεί ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπερασπίσει το b2green.gr σε κάθε δικαστική ή εξωδικαστική διαφορά ανακύψει για κάθε υπαίτια συμπεριφορά του.

Αποκλεισμός ευθύνης από χρήση υπηρεσίας

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το b2green.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του b2green.gr. Τα περιεχόμενα b2green.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» (”as is”) χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό.

Το b2green.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, του οποίου όμως λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές του (hosting servers) καθώς και της συμμετοχής τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών, ακόμα και των ίδιων των χρηστών του) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του, δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

Το b2green.gr συνεργάζεται με άλλους δικτυακούς τόπους για την εξασφάλιση και περαιτέρω παροχή στους χρήστες του εξειδικευμένου περιεχομένου, το οποίο εμφανίζεται σε διάφορες σελίδες ενοτήτων και υπηρεσιών αυτούσιο, όπως ακριβώς λαμβάνεται από τον εκάστοτε πάροχο, χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού που δημοσιεύεται στις σελίδες του b2green.gr ανήκει αποκλειστικά στους φορείς που το παρέχουν.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο b2green.gr δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

Περαιτέρω ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του b2green.gr είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το b2green.gr, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Το b2green.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης το b2green.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συνεργαζόμενος ιστότοπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το b2green.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης από τη θέαση και χρήση της πλατφόρμας, στην οποίες προβαίνει με δική του επιλογή και πρωτοβουλία. Το b2green.gr δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα περιεχομένου και υπηρεσιών.

Αποστολή ενημερωτικών email

Οι επαγγελματίες και οι χρήστες που οικιοθελώς έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία τους στις αντίστοιχες ενότητες του b2green.gr αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα την αποστολή ενημερωτικών email από το b2green.gr. Σημειώνεται δε πως οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να αφαιρέσουν τα στοιχεία τους από τη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών email, μέσω της επιλογής "unsubscribe".

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Ο Χρήστης οφείλει να σέβεται και να μην προσβάλλει τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας του b2green.gr. Απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων του b2green.gr χωρίς την προηγούμενη ρητή άδειά του.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση αυτούσιων & μη παραποιημένων άρθρων που φιλοξενούνται στο b2green.gr με την προϋπόθεση πως θα αναφέρεται πάντοτε το www.b2green.gr ως πηγή, σε περίπτωση δε που η αναπαραγωγή του άρθρου γίνεται στο διαδίκτυο, θα πρέπει υποχρεωτικά η αναφορά της πηγής να λειτουργεί ως υπερσύνδεσμος “link” προς την πύλη b2green.gr.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το b2green.gr δεν ελέγχει τους όρους χρήσης, τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των δεδομένων και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προσφερόμενων προϊόντων άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων. Συνεπώς, το b2green.gr δεν έχει καμία σχετική ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει κατά την επίσκεψη ή χρήση και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμφωνεί ή αποδέχεται υπηρεσίες ή περιεχόμενο με οποιονδήποτε

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του b2green.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ισχύον Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Το b2green.gr μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει τους παρόντες όρους χρήσης. Η συνέχιση της χρήσης της πλατφόρμας από τους χρήστες και τους επαγγελματίες έπειτα από οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στους παρόντες όρους χρήσης θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες και τους επαγγελματίες των αλλαγών αυτών, ενώ οι νεότεροι όροι είναι αυτοί που θα ισχύουν πάντα.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Συμφωνείται ότι αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του b2green.gr και Επαγγελματία ή Χρήστη, καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Οδηγός αγοράς

Run My Project | Blog

.

Επιλεγμένοι επαγγελματίες
Αναζήτηση στο Run My Project

Run My Project Εγγραφή Newsletter

Aerismos.gr
Kostal Solar
Calda Energy - Aermec
Rizakos
Novart
NanoDomi
Ariston

Green Awards
Verde.Tec 2020
Οικοδομή Expo 2021 2020
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL